Bijeenkomst Dorpstafel dd. 21 november 2019.

Durps ‘uus op d’n Oek.

Aanvang 20.00 uur.

Voorzitter: Mevr. Krina de Visser.

Dorpswethouder: Mevr. C. Doorn.

Namens de Gemeente Middelburg: Mevr. R. van Iwaarden.

Namens Politie:  dhr. Theo Meijboom.

Namens Politieke Partijen: Dhr. W. Boonman ,VVD; dhr. B. v.d. Reest, D66; dhr. T. Noom, ChristenUnie; dhr. W. Bartels, LPM; Mevr. P. de Ruiter, Groen Links.

Namens de PZC:  dhr. Sep

Afwezig met kennisgeving:  dhr. J. Gabriëlse, dhr. P. Joosse, dhr. R. Thiry, Ad van de Kreeke, D66, dhr J. Zwemer, mevr. L. Zwemer, raadsleden SP.

De Dorpsgenoten: mevr. C.M. Baas, dhr. J. Baaijens, dhr. D. Bliek, dhr. W. Brouwer, mevr. C.J. Coppoolse, mevr. E. Duijndam, mevr. J.A. van Eenennaam-v. Belzen, dhr. J.A. Fritz, dhr. en mevr. J.W. van de Guchte, dhr. A.J. van Hal, mevr. R. van Hal-Böneker, dhr. A. van den Heuvel, dhr. C.L. Imanse, dhr. T. Jacobs, dhr. W. Labruyère, dhr. W. de Klerk, mevr. T. de Klerk, mevr. J. Knuijt, dhr. K. Knuijt, dhr. en mevr. L. Kodde, dhr. H. Kokx, mevr. L.J. Kwekkeboom, dhr. A.J. Langemaire, dhr. G.C. van Leerdam, dhr. A.J. Lous, mevr. J.A. Melle-Vinke, dhr. en mevr. T. Minheere, dhr. E. Mostert, dhr. en mevr. Van Nieulande, dhr. A. Loose, dhr. en mevr. J. Posthuma, dhr. A. Rentmeester, dhr. A. Ridderbos, dhr. G. Ridderbos, dhr. J. de Rijke, mevr. A. de Rijke-Duine, dhr. I. de Rijke, dhr. W. Staat, dhr. J. Vastenhout, dhr. S. de Visser, mevr. L. de Visser, dhr. J. de Visser, dhr. A.G. Vluggen, dhr. B. van de Waart, dhr. J. Walraven, dhr. A. Westeneng, dhr. W. van Weele, mevr. J. van Weele.

  1. Opening en vaststelling agenda.

De voorzitter, Krina de Visser, opent de vergadering, verwelkomt de aanwezigen en stelt, desgevraagd, vast dat er geen agendapunten hoeven te worden toegevoegd.

  1. Mededelingen.

Het is voor Rianne van Iwaarden de laatste Dorpstafel die zij in Nieuw- en Sint Joosland zal meemaken. Zij maakt van de gelegenheid gebruik afscheid te nemen van de inwoners.

Zij verkeerde nogal eens in een lastige positie tussen de bewoners en de Gemeente.

Zij dankt de Dorpsvereniging voor de goede samenwerking. Met name Krina de Visser, maar ook Hans van Hal voor het “in de lucht houden” van de oude website. Ard Ridderbos is de beheerder van de nieuwe website en Facebook pagina. Aan hem kunnen berichten worden toegestuurd. Bij het verschijnen van die berichten is het niet de bedoeling hem “scheef aan te kijken”. Immers hij vervult niet de rol van moderator. De afzender is verantwoordelijk voor het bericht.

  1. Verslag van de Dorpstafel van 28 mei 2019.

Het verslag wordt aan de orde gesteld. De tekst leidt niet tot op- of aanmerkingen. Het verslag wordt, met dank aan de notulist, aanvaard.

  1. Vragen aan Politie en Handhaving.

De heer Theo Meijboom stelt zich voor. Hij is aan Nieuw- en Sint Joosland verbonden als wijkagent.

Zijn er opmerkingen uit de vergadering?

–  Verzoek om snelheid metingen op de Oude Rijksweg. Ofschoon hier een 30 km. gebod geldt, komt het maar al te vaak voor dat de weg als race baan gebruikt lijkt te worden

– De Scheldepoortstraat is een éénrichting straat. Nochtans zijn er steeds weer lieden die dit gebod gaarne overtreden en tegen de rijrichting in rijden.

– Ook de Molendijk richting Veerstraat is een éénrichting straat. En ook hier wordt dit gebod opgevat als een geheel vrijblijvend advies.

Vraag: Is het mogelijk aan deze overtredingen van Politie zijde aandacht te besteden?

De heer Meijboom wordt alle succes toegewenst.

  1. Peilen van belangstelling voor het oprichten van een WhatsAppgroep en toelichting daarop.

Dit onderwerp wordt toegelicht door Wilco en Janet v.d. Weele.

Het belangrijkste doel van zo’n groep is buurtpreventie. De afkorting die hiervoor wordt gebruikt is : WABP ofwel WhatsAppBuurtPreventie. Het is van belang dat mogelijke deelnemers beschikken over een toestel waarop het App mechaniek kan worden geplaatst. Door het invoeren van het mobiele telefoonnummer kan men zich eenvoudig aansluiten bij die groep. De WABP kan een aanvulling zijn voor het optreden van de politie.

Enkele voorbeelden worden genoemd.

Een persoon die zich op slinkse wijze de toegang tot de achtertuin weet te forceren en die zich vervolgens verdacht gedraagt. Wanneer het voldoende ernstig lijkt, kan zelfs 112 gebeld worden.

Dit gegeven kan bliksemsnel door de groep worden gedeeld, waarna de deelnemers extra kunnen opletten.  De vervolgens te hanteren procedure wordt aangeduid met de letters: S.A.A.R., wat wil zeggen: Signaleren, Alarmeren, Appen, Reageren. Mocht er belangstelling zijn op toe te treden, dan worden de aanwezigen verzocht hun telefoonnummer op de presentielijst te vermelden. Ook kunnen zij contact opnemen met de telefoonnummers van Wilco en Janet t.w. 0623582800 of 0625362150.

Voorts werd het idee geopperd een aanmeldingsformulier in de Dorpskrant te plaatsen.

Tot besluit nog even dit. Het is niet de bedoeling dat de Wijkagent zich aansluit bij de Groep. Dit zou zijn welverdiende verlofperioden kunnen verstoren.

Mocht u als deelnemer bevreesd zijn bij voortduring gestoord te worden in uw nachtrust, dan wordt u vriendelijk geadviseerd uw ‘mobiel’ uit te zetten.

  1. Vuurwerk(overlast) Vraag om ‘input’ vanuit de zaal.

In zijn algemeenheid: bij ernstige hinder bel : 0900-8844 (alg. politienr.)

De GemeenteRaad wil graag met de bewoners in gesprek  Om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen heeft Rianne een aantal lijsten opgehangen waarop d.m.v. stickers de verschillende suggesties en meningen kunnen worden opgeplakt.

De resultaten zullen door de Wijkmanager worden verzameld en dienen ter verrijking van de discussies in de GemeenteRaad.

Opgemerkt wordt dat praktisch ieder weekend er wel sprake is van geknal. Wie daarvoor verantwoordelijk is weet niemand.

Enfin, maar eens kijken wat het verzamelen van de meningen oplevert.

Tijdens de nu aangekondigde PAUZE wordt veelvuldig “geplakt”.

  1. Ontwikkelingen rondom “Trekdijk” .

John de Rijke geeft een overzicht van de gang van zaken in de overlegsfeer, het Participatieteam genoemd.

Zoals bekend vertegenwoordigt de werkgroep Trekdijk, als afgevaardigde van de Dorpsvereniging, de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland.

Binnen dit participatieteam heeft de Werkgroep intensief gezocht naar een andere invulling dan een bedrijventerrein.

Getoond worden 2 scenario’s. Bij scenario 1 kunnen verscheidene invullingen naast elkaar worden gelegd. Bij de verschillende invullingen zijn bovendien externe geïnteresseerden gevonden die zich voor de aan te leggen zaken zouden willen inzetten.

Scenario 1 biedt nog allerlei mogelijkheden om te veranderen.

Daartegenover staat scenario 4. Hier is duidelijk gekozen voor een bedrijventerrein. Aanvankelijk was er sprake van een categorie 4.1, wat betekent, en daar werd verzet tegen aangetekend, een grote kans op sterke overlast voor de woonplaats Nieuw- en Sint Joosland. Met name stank, lawaai, stof en , mogelijk,  ongedierte.

De GemeenteRaad heeft gekozen voor scenario 4, MAAR ziet af van de categorie 4.1. Deze zwaarste categorie is verlaagd naar 3.2. Wat natuurlijk al een stuk scheelt, maar zeker nog niet naar de zin is van de Werkgroep.

Er volgt een uitgebreide toelichting welke bedrijven in welke milieucategorie voorkomen. Hans van Hal vult aan, dat ondanks de lagere milieucategorie nog steeds sprake kan zijn van de vestiging van transportbedrijven. Het daarmee gepaard gaande vele vrachtverkeer en de extra kruisingen op de Weizichtweg lijkt hem niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid.

Gezegd dient dat van de kant van de MBC alsmede de Gemeente de inbreng in het participatieproces niet erg groot is geweest. Zij hadden slechts één oplossing voor de Trekdijk, en dat bleek steeds weer een bedrijventerrein. Een bijzonder frustrerende situatie die het werk van de werkgroep, ook in mentaal opzicht,  zwaar belastte.

Het is de droom van John ( en van de Werkgroep) een invulling van de Trekdijk te bereiken waarvan tot in lengte van jaren kinderen en kleinkinderen  kunnen genieten.

  1. Diverse mededelingen van de Dorpswethouder, Dorpsmanager, Dorpsvereniging en Teams van Dorp van de Toekomst.

– De Dorpswethouder. Zij meldt dat de Raad veel respect heeft voor het vele werk dat de werkgroep Trekdijk heeft verzet.

Voorts meldt zij dat het samenwerkingsverband “Porthos” ophoudt te bestaan. De voorheen deelnemende Gemeenten nemen die taak weer voor eigen rekening. In Middelburg zal het loket worden gevestigd in het Stadskantoor.

–  De Dorpsmanager.  Rianne zal opnieuw een spreekuur houden samen met de wijkagent. De datum is : 3 december 2019.

-De leefkuil zal worden voorzien van een boom die door de gemeente werd aangeboden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Dorpsvereniging. Ben van de Waart toont een drietal bomen die voor plaatsing in aanmerking zouden kunnen komen.

Achtereenvolgens: een tamme kastanje, een rode beuk, en een prachtig bloeiende boom van Mediterrane afkomst.

Voor de laatste boom wordt gekozen.

Maar kan die boom wel in de kuil worden geplaatst? Immers , er lagen nogal wat tegels in. Ben verzekert de vergadering dat die tegels zijn verwijderd, bovendien is de afwatering verlegd en de kuil van nieuwe grond voorzien.

– Langs de Weizichtweg, bij de ingang van het dorp, staan al jaren een stel staken die niet zo aantrekkelijk meer zijn. Ook hier worden nieuwe bomen geplaatst. Het Waterschap zal daarvoor zorg dragen.

– Het “Nieuwe afvalbeleid” dat per 1.1.’20 zou ingaan, is nog een jaartje uitgesteld naar 1.1.’21.

  1. Aanvragen dorpstafelbudget.( in te zien op de dorpstafel)

Er zijn drie aanvragen. Dorp in beweging, specifiek voor de jeugd, vraagt om een bijdrage van € 250,– . Dit wordt gehonoreerd.

Voor de biljarters. Er moet slijtage hersteld worden, de biljarts worden intensief gebruikt. De club vraagt om € 350,– Deze aanvraag wordt eveneens gehonoreerd

De Ringrijders vragen een bedrag van € 600,– voor twee wedstrijden. De opbouw, afbraak en het smetteloos schoon maken. Deze aanvraag wordt, na enige gemoedelijke discussie, eveneens gehonoreerd.

En passant wordt geïnformeerd naar de hoogte van het dorpsbudget. Dit blijkt te gaan om een totaal van € 3.770,–

  1. Rondvraag.

De naam van de website luidt: www.nieuwsintjoosland.nl. Via info@nieuwensintjoosland.nl  kunnen op deze website allerlei activiteiten worden gemeld.

De heer Fritz breekt een lans voor het behoud van het sportvelden van de voetbalvereniging. Hij heeft al 3 verhuizingen in zijn loopbaan meegemaakt. Hij zou het zonde vinden wanneer het sportpark naar de Trekdijk zou moeten verhuizen en voorspelt dan het einde van de voetbalvereniging Nieuwland.

Tenslotte wordt Rianne van Iwaarden door Krina de Visser nadrukkelijk bedankt voor haar vele activiteiten ten dienste van Nieuw- en Sint Joosland.

Zij draagt daartoe een complete lijst van bijdragen voor in dichtvorm. Tenslotte schenkt zij Rianne een symbolisch presentje namens de Dorpsvereniging.

Zij wenst haar heel veel succes in haar nieuwe functie. Wellicht verdwijnt zij uit het oog, maar niet uit het hart.

– Hiermee wordt de vergadering besloten, met dank voor ieders aanwezigheid en gewaardeerde inbreng.

Voor verslag,

A.G. Vluggen.