Dorpstafel dinsdag 28 mei 2019

Aanvang 20.00 uur. Locatie: Durps’uus op d’n Oek.

Aanwezig:
Voorzitter: Mevr. Krina de Visser
Dorpswethouder: Mevr. C. Doorn
Namens de Gemeente Middelburg: Mevr. R. van Iwaarden, dorpsmanager
Dhr. A. van der Pas                                                                                                                        Afwezig: Vertegenwoordiger van de politie.
Afwezig met kennisgeving: Dhr. Hans van Hal
Verslag: A.G. Vluggen.
Namens Politieke Partijen: Dhr. W. Steketee, LPM
Dhr. W. Kant, CDA
Mevr. P. de Ruijter, GL
Dhr. J. Zwemer, SP
Dhr. A.P. van de Kreeke, D66
Dhr. M.J. Louws, PvdA
Dhr. H. Ghijsen, SP
Dhr. W. Boonman, VVD

De Dorpsgenoten:
Mevr. C.M. Baas, dhr. D.J. Bliek, mevr. C.J. Coppoolse-Groot Nibbelink, dhr. M. Danielse, mevr. E. Duijndam, mevr. J.A. van Eenennaam-van Belzen, mevr. M. Fonteine, dhr. J.A. Fritz, mevr. C. Fritz-Poortvliet, dhr. J.W. van de Guchte, mevr. van de Guchte, mevr. Van Hasselt, dhr. R. Hertzinger, dhr. W. van der Jagt, dhr. W. Jongepier, dhr. J.J. van der Kemp, mevr. Martina Keijzer, dhr. W.de Klerk, mevr. T. de Klerk-Bliek, dhr. K. Knuijt, dhr. L. Kodde, dhr. en mevr. Kokx, mevr. C. Kruijder, dhr. Kruikemeyer, dhr. W. Kwast, mevr. B. Labrujere, mevr. W. Langelaar, dhr. G.C. van Leerdam, mevr. Th. Leynse, mevr. H. Lokker-van Zatthom, mevr. Y. Marijs, mevr. J.A. van Melle-Vinke, dhr. Melse, dhr. & mevr. T. Minheere, dhr. E. Mostert, dhr. & mevr. van Nieuwlande, dhr. W. Oorthuijsen, mevr. M. van Paassen-Kouwenhoven, dhr. J. Posthuma, dhr. J.A. de Ridder, mevr. W. de Ridder, dhr. A. Ridderbos, dhr. G. Ridderbos, dhr. I. de Rijke, dhr. J. de Rijke, mevr. D. Schouw, dhr. P. van Sluijs, dhr. E.G.M. Smit, dhr. J.M. Snijders, dhr. R. Thiry, dhr. J. Vastenhoud, dhr. A. Verhage, dhr. H. de Vetter, dhr. S. de Visser, mevr. L. de Visser, mevr. J. Vos, dhr. & mevr. J.W. de Vries, dhr. W. Walraven. dhr. A. Westenerg, mevr. D. Wheatly, dhr. B. van de Waart, mevr. Lia Zwemer.

1 en 2. Opening en vaststelling agenda / Algemene ledenvergadering
Zoals gebruikelijk wordt eerst de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging afgewikkeld. Het daarbij horende verslag wordt apart in de Dorpskrant gepubliceerd.
Vervolgens vraagt mevr. De Visser aandacht voor het plotseling overlijden van Cees Lodder, voorheen Dorpswethouder. Hij was helaas maar kort in ons midden.
Vervolgens heet zij mevr. Carla Doorn hartelijk welkom als ‘nieuwe’ dorpswethouder.
Mevr. Doorn stelt zich voor en wijst erop dat Nieuw- en SintJoosland haar zeker niet onbekend is. Momenteel heeft zij het echter zo druk dat van een nadere kennismaking geen sprake kan zijn. Maar zodra zij door afnemende drukte ruimte krijgt, zal zij zeker een nadere kennismaking toejuichen.

 1. Verslag Dorpstafel 27 november 2018.
  ( Link: http://www.dvnieuwland.nl/dorpskrant/2018/dorpstafel_27_11_2018_concept.pdf )
  Ard Ridderbos wijst er nogmaals op dat artikelen voor de website ingeleverd moeten worden, gebruik makend met het programma “WORD”. Weliswaar zou dat niet nodig hoeven te zijn, maar de centrale website ontwerper lijkt er een beetje met de pet naar te gooien. Herhaalde oproepen van Ard worden niet beantwoord.
 2. Uitleg en presentatie Nieuw Afvalbeleid door de heer A. van de Pas.
  Reeds ontvingen de bewoners een brief met enige uitleg en een envelop inhoudende een tweetal stickers. Het beleid komt in werking : 1/1 2020.
  De in beeld gebrachte presentatie kan in schrift worden aangeboden. Daartoe hoeft men slechts een X te zetten achter de naam op de presentielijst.
  Het kernwoord van dit nieuwe beleid is : DIFTAR. D.w.z. gedifferentieerd tarief. Hoe minder men de bakken voor restafval(grijze bak) aanbiedt des te minder men betaalt. Want de bak wordt van een chip voorzien en zo kan door slimme registratie gezien worden of de bak is aangeboden of niet. Verscheidene doelen worden nagestreefd. Een betere scheiding van afval en een oplettende houding bij het aanbieden van de container. Er is, zoals nu ook het geval is, sprake van een vastrecht dat in rekening wordt gebracht. Daarnaast dus een variabel deel. Per saldo zou de inwoner van Middelburg beloond worden voor het kritisch omgaan met afval. Over concrete bedragen is nog niets definitief bekend. Ook is nog in onderzoek de plaats waar vaste containers zullen worden neergezet.
  Na enige discussie, want menigeen heeft zo zijn vragen bij het nut van dit beleid, wordt de heer van de Pas bedankt voor zijn uiteenzetting.
 3. Trekdijk, stand van zaken: terugkoppeling door werkgroep Trekdijk.
  John de Rijke geeft uitleg, o.a. aan de hand van enige geprojecteerde beelden. Zoals bekend maakt de werkgroep deel uit van een Participatieteam, waarin ook zitting hebben de Gemeente en de MBC ( Middelburgse Bedrijven Club). In dat team wordt veel tijd besteed aan het vinden van een andere invulling van het Trekdijk gebied dan het vestigen van een bedrijventerrein, waarop dan vervuilende bedrijven hun plaats zouden moeten vinden. (Vanzelfsprekend blijkt de MBC op dat vlak weinig creatief.) Voor die bedrijfsbestemming zijn er in de omgeving van Middelburg nog wel meer terreinen te vinden.
  Eén van de uitgangspunten wordt gevormd door ideeën die door o.a. de inwoners van Nieuwland naar voren zij gebracht. Veel van die ideeën zijn terecht gekomen in een zgn. Vlekkenplan. John laat er een stel passeren.
  Zorginstellingen, een bosrijk uiterlijk, huisvesting voor een ‘moderne doelgroep’: de arbeidsmigranten. Er worden enkele aantrekkelijke bouwstijlen getoond waar deze mensen op een aangename wijze zouden kunnen wonen. Afhankelijk van de omvang kan gedacht worden aan de vestiging van andere voorzieningen, zoals een apotheek, dokterspost, supermarkt.
  Nog meer ideeën, zoals zoetwaterberging. Voor de verschillende voorstellen zijn mogelijke uitvoerende belangstellenden gevonden waardoor de haalbaarheid kan worden vergroot.
  Verder wordt voorzichtig gefantaseerd over het verplaatsen van de sport accommodatie vanuit Nieuwland naar het Trekdijk terrein. De grond die daardoor vrij zou kunnen komen laat zich gemakkelijk lenen voor woningbouw.
  Een keuze maken uit al die ideeën is voor het Participatieteam (PT) nog niet zo gemakkelijk. Op dit moment worden alle voorstellen op haalbaarheid doorgerekend door de ambtelijke organisatie.
  Uiteindelijk zal de Gemeenteraad een oordeel moeten vellen.
  Intussen hebben de vertegenwoordigers, namens de Dorpsvereniging, in het PT enorm veel tijd gestoken in de vele overlegsituaties. (dan heb je het niet over uren, maar over dagen, weken zelfs. )
  Wim Staat dankt hen namens het Bestuur van de Dorpsvereniging. John de Rijke, Ron Thiry en Hans van Hal ( de laatste verblijft op een vakantiebestemming) ontvangen een stevige bos bloemen.
 4. Stand van zaken feestelijkheden rondom het 50 jarige bestaan van de Dorpsvereniging.
  Heleen Lokker geeft opnieuw uitleg aan de plannen die op 16 en 17 augustus zullen worden uitgevoerd.
  Zoals, wellicht, bekend gaat het om tal van activiteiten , zoals: een Dorpsloop, een Fietstocht, een Hardloopwedstrijd.
  De organisatie van al die activiteiten is , zonder twijfel, in goede handen.
 5. Dorpsaangelegenheden.
  – Openbare verlichting rond de kerk. Het zoeken is naar verlichting die meer recht doet aan de historische uitstraling van dit gebied. De huidige armaturen zijn strak, modern en geven voldoende licht, maar beantwoorden nou niet direct aan de uitstraling van het gebied.
  – De oversteekplaats naar en van Mortiere wordt nu duidelijk aangegeven. De dorpswethouder zal zich nog nader met de Lonneboot over deze kwestie laten inlichten.
 6. Plannen rondom herinrichting van de leefkuil.
  De Leefkuil is inmiddels weinig fraai en lijkt niet meer te voldoen aan de functie die deze plek oorspronkelijk vervulde.
  Een voorstel wordt geprojecteerd.
  • Kan het fietsverkeer ontmoedigd worden?
  • Kan de kuil worden omgevormd tot een bloemrijk perk?
  • Tijdens de ‘feestelijkheden’ horende bij de jaarwisseling zou een hek kunnen worden geplaatst.
  • Dat laatste werkt belemmerend voor mensen met een scootmobiel of het gebruik van kinderwagens.
  • De brandstichting is een weerkerend fenomeen. De samenkomst van jeugdige inwoners zou zodanig gereguleerd moeten kunnen worden dat vernielingen achterwege blijven. Een samenscholingsverbod opleggen is volmaakt zinloos, immers, het is al vele jaren gebruikelijk dat de jeugd “Op d’n Oek” elkaar stimuleert tot het rijkelijk afsteken van vuurwerk.
 7. Diverse mededelingen.
  De dorpsmanager, Rianne van Iwaarden, complimenteert de inwoners van Nieuwland met hun niet aflatende betrokkenheid. Zij feliciteert de Dorpsvereniging met haar voorzitter, Krina de Visser.
 8. Aanvragen dorpstafelbudget.
  Gebleken is dat een aanvraag niet op de juiste bestemming is terecht gekomen. Bij vergissing schijnt de aanvraag terecht gekomen te zijn in de brievenbus van de Kamer van Koophandel. Opmerkelijk, dat is zeker.
  Maar Rianne zou ervoor zorgen dat de aanvraag alsnog ter bestemde plaatse zou worden bezorgd.
 9. Rondvraag en sluiting.
  * Peter Joosse wijst op het risico dat grote delen van de omgeving van Nieuw-en SintJoosland benut dreigen te worden voor de aanleg van ‘zonneweiden’ en ‘windmolenparken’. De moderne windmolens hebben als nadeel de gigantische afmetingen die een uitzicht belemmerende invloed hebben. Hij is dan ook groot voorstander van het ontwikkelen van regels die ongeremde vestiging, ook door particulieren, tegen gaan.
  * Nieuwjaarsviering bij de Binnenhaven. Dit gebied was helaas geen vuurwerkvrije zone. De overlast was zeer aanzienlijk. Niet alleen het lawaai van voortdurende explosies, maar ook het aanstoot gevende gedrag van de “feestvierders”, zorgde daarvoor. Daar moet in de toekomst toch echt een stokje voor worden gestoken.
  Tenslotte wordt, met het oog op de tijd, de vergadering beëindigd. Met dank voor ieders aanwezigheid en enthousiaste inbreng.

Voor verslag,

A.G.Vluggen.