Zienswijze Zonnepark Binnendijk 1

Geachte geïnteresseerde,

Vorige week is er namens de bewoners van Nieuw- en Sint Joosland een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad over het Zonnepark Binnendijk.

A.s. maandag 1 april wordt er in een extra raadsvergadering een raadsvoorstel over dit zonnepark behandeld, zie https://middelburg.raadsinformatie.nl/vergadering/604636/Gemeenteraad%20%20%20%20%20%20%20%20%2001-04-2019
Via deze link moeten vanaf vandaag, 27 maart, alle stukken incl. de ingediende zienswijzen, het raadsvoorstel en eventuele moties en of amendementen te zien zijn.

Hoogachtend,

de Bewoners van Nieuw- en Sint Joosland

INGEDIENDE ZIENSWIJZE:

 

Aan de Raad van de gemeente Middelburg
Stadskantoor
MIDDELBURG

(afgegeven tegen bewijs van ontvangst)

Nieuw- en Sint Joosland, 20 maart 2019,
Betreft:
Zienswijze m.b.t. ontwerpverklaring van geen bedenkingen tegen het afwijken van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van de aanvraag voor de realisatie van een zonnepark in de Quarlespolder nabij Nieuw- en Sint Joosland (Zonnepark Binnendijk), als vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Middelburg van 31 januari 2019

Geachte dames en heren raadsleden,
Hierbij maakt ondergetekende,

R.J.C.M. Thiry, rechtskundig adviseur,
wonende en kantoorhoudende te 4331 VG Middelburg aan het Compagnieplein 14,
(mail: juradth@zeelandnet.nl – tel.: 0118 412252 – 0653863023)
daartoe gemachtigd door het bestuur van de Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland,

namens de dorpsvereniging en de daarin verenigde inwoners van Nieuw- en Sint Joosland, alsmede namens de inwoners, niet lid zijnde, maar aanwezig bij de ter zake de onderhavige kwestie gehouden dorpsraadpleging c.q. bijzondere (en openbare) ledenvergadering van 5 maart jl., gehouden in het plaatselijke Dorpshuis, allen ten deze belanghebbenden,

de zienswijze kenbaar met betrekking tot de hierboven genoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de daarbij beoogde afwijking van het bestemmingsplan en daaraan gekoppelde en af te geven omgevingsvergunning.

*Een door de voorzitter van de dorpsvereniging, mevrouw Krina de Visser, namens het bestuur
ondertekende volmacht is bijgesloten!*

.
Eindconclusie van de dorpsraadpleging
In aanmerking nemende de voorliggende aanvrage en ruimtelijke onderbouwing van ZonPV Middelburg B.V., en de, bij gelegenheid van de dorpsraadpleging door Rens Davidse, wonende te Nieuw- en Sint Joosland, kenbaar gemaakte opvolgende aanvrage zijnerzijds, hebben de belanghebbende inwoners van Nieuw- en Sint Joosland bij de dorpsraadpleging unaniem verklaard van oordeel te zijn:

1. dat de vestiging van zonneparken binnen de gemeente – en dus ook het onderhavige    zonnepark Van ZonPV Middelburg B.V. - eerst kan worden toegestaan, nadat door de gemeente Middelburg een beleid met regels en aanwijzingen terzake zonneparken en andere vormen van zonenergiewinning via panelen is geformuleerd en vastgesteld, aan welke beleidsregels desbetreffende aanvragen kunnen en zullen moeten worden getoetst,

   2. dat tot dan immers aanvragen gelijkwaardig dienen te worden behandeld en de ene aanvrager ten opzichte van de andere niet in een voorkeurs- of juist achterstandspositie kan worden geplaatst, behoudens een gegronde en/of spoedeisende reden, die hier niet aanwezig wordt geacht.

3. dat het overigens de vraag is of de ontwikkeling van een zonnepark ter plaatse wel voldoet aan het provinciaal beleid, dan wel aan wat, bij vooralsnog ontbrekend gemeentelijk beleid, in de door ZonPV Middelburg B.V. aangehaalde Middelburgse Milieu Visie is vermeld in (te) globale zin.

4. dat te formuleren beleidsregels m.b.t. aanvragen voor de ontwikkeling van winning van zonenergie op kleine dan wel grotere schaal, meer op allerlei inmiddels bekend zijnde wetenschappelijke en feitelijke bezwaren en/of overwegingen en bestaande beleidslijnen toegesneden bepalingen dienen te behelzen dan de (te) globale regels van de provincie, die kennelijk verdere uitwerking daarvan aan de gemeenten heeft overgelaten.

5. dat, gelet op de snelle opvolging van aanvragen voor ontwikkeling van zonneparken in heel Zeeland, de ook hier al gekende opvolging en de reële verwachting van toename daarvan, de beleidsregels op de kortste termijn dienen te worden geformuleerd en vastgesteld; daarvoor zo nodig binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente menskracht moet worden vrijgemaakt en de recent in de raad aangenomen desbetreffende motie met omschreven opdracht in zoverre aanpassing behoeft, dat de gegunde tijd voor beleidsformulering zou moeten worden bekort tot bijvoorbeeld 1 september van dit jaar.

6. dat in ieder geval, zo de raad van oordeel zou zijn dat de verklaring van geen bedenkingen toch definitief kan worden verleend en de omgevingsvergunning vervolgens afgegeven:

a. die omstandigheid, alsook nadien nog te velenen vergunningen, en zoals wethouder Aalberts ook al in de raad heeft verklaard, sowieso niet in de weg mogen staan aan de eventuele ontwikkeling van een zonnepark en mogelijk windenergieproject aan de Trekdijk, binnen het kader van de hoogwaardige invulling van de gronden aldaar, waartoe het, op initiatief van de gemeente aangestelde, Participatieteam Trekdijk momenteel (een)plan(nen) ontwikkelt, die rond 1 september van dit jaar aan de raad, ter fine van besluitvorming, zal/zullen worden gepresenteerd.

b. een financiële tegemoetkoming van de zijde van de ontwikkelaar ZonPV Middelburg B.V., anders dan vooralsnog nu is beslist, geheel of in ieder geval gedeeltelijk en substantieel ten goede dient te komen van de dorpsgemeenschap, vanuit het principe dat niet telkenmale alleen de lasten door de Nieuwlanders moeten worden gedragen, maar daartegenover ook lusten mogen/dienen te staan. Dat overigens ontwikkelaar ZonPV Middelburg B.V. zelf aan de bewonersafvaardiging kenbaar heeft gemaakt per definitie een structurele financiële tegemoetkoming aan een door de Nieuwlanders daartoe bijvoorbeeld op te richten stichting of ander beheersorgaan te willen afstaan en daartegen zich geen wettelijke of beleidsregels verzetten; het de ontwikkkelaar vrij staat zelfstandig daarover te beslissen.

Toelichting

Ad 1
Het hier geformuleerde spreekt voor zich.Daarbij komt, dat er in de zienswijze van de bewoners hier niet feitelijk is getoetst, bij gebreke van gemeentelijk beleid. De indruk wordt dus gewekt dat gehandeld wordt en besloten zou worden op basis van subjectieve beoordeling. Dat past niet bij een democratisch tot stand gekomen volksvertegenwoordiging. Daarom wordt ervoor gepleit om eerst een toetsingskader vast te stellen. Een vergunning zou slechts mogen worden afgegeven op basis van zorgvuldig gewogen en vastgestelde, bovendien handhaafbare criteria,
De bewoners zijn bevreesd dat er te pas en te onpas vergunningen worden aangevraagd door (andere) (agrarische) ondernemers en dat het juridisch in toenemende mate lastiger wordt om op basis van steekhoudende, objectieve argumenten een vergunningaanvrag wel of niet te honoreren, rekening houdende ook met precedentwerking. Ondanks nu staande toezeggingen zijn de bewoners van mening dat de t.h.t.-datum van politieke toezeggingen kort kan zijn.
Zonder heldere voorwaarden waaronder een vergunning wordt afgegeven valt niets uit te sluiten. Met alle gevolgen mogelijk van dien. Dat bovendien in aanmerking moet worden genomen, dat we nu primair inzetten op wind- en /of zonenergie, maar er al nieuwe ontwikkelingen zijn die een beter alternatief voor de energietransitie vormen, zodat parken als thans ontwikkeld worden een tijdelijk karakter zouden moeten hebben en geen onomkeerbare en zeker geen onnodige stappen moeten worden gezet, waar ook landschappelijke waarden te verdedigen zijn.

Ad 2
Er is in het onderhavige geval, anders dan wordt gesteld, geen bijzondere en/of spoedeisende situatie aan de orde. Het behalen van de doelstellingen aangaande de energietransitie hangt voor de gemeente niet af van dit plan. Bovendien kan, na vaststelling van het beleid en indien alsdan en daaraan getoetst akkoord bevonden, dit plan alsnog gerealiseerd. Subsidies blijven er komen. Voor zover die niet of niet geheel gelijk zullen zijn aan de thans geldende is dat het ondernemersrisico van de aanvrager, die zelf bepaalde wanneer de aanvrage in te dienen en op de hoogte was van het ontbreken van beleid en mogelijke weerstand, mede op grond daarvan. De gemeente en haar inwoners participeren niet in dat ondernemersrisico.
Er is geen reden om aan te nemen waarom de aanvrager dan zou besluiten van het plan af te zien. Met beleid en veranderende subsidienormen zal de aanvrager immers te allen tijde te maken krijgen en niet is aan te nemen of begrepen dat aanvrager na dit plan voornemens zou zijn de bedrijfstak op te geven en te verlaten.
Stellen dat hier sprake is van een ‘pilot’ is niet realistisch. Dat veronderstelt een proef, de resultaten waarvan bepalend voor beleidsvorming, die echter nu moet geschieden en niet op ervaringen met betrekking tot dit park kan wachten! Bovendien vermag niet te worden ingezien welke bijzondere ervaringen nu nog zouden moeten worden opgedaan die nu al niet te voorzien zijn op grond van wetenschappelijk uitgesproken verwachtingen en dergelijke.
Het argument van aanvrager dat de ruimtelijke opstelling van de panelen uniek zou zijn en daarom een ervaringsproef is al evenmin juist. Er zijn al meerdere van dergelijke parken gevestigd. Eén daarvan is zelfs al onderwerp geweest van een belastinggerelateerde procedure. Daarin heeft de belastingkamer van de rechtbank Gelderland bepaald, dat de ruimtelijke opstelling belastingtechnisch een beroep rechtvaardigt op de zogenaamde cultuurgrondreductie, wat derhalve betekent dat minder Onroerende Zaak Belasting door de ontwikkelaar/exploitant betaald behoeft te worden. Behalve wellicht wat ecologische waarde, heeft de exploitant vooral een fiscaal voordeel hiervan! Begrepen is dat van de zijde van de wethouder economische zaken aangevoerd zou zijn dat hier geen OZB zou worden ontvangen. De hiervoor bedoelde uitspraak toont anders aan en er wordt aangenomen dat juist economisch bezien het college erop attent zal zijn dat wel degelijk OZB wordt afgedragen.

Ad 3
We bezien hier de Provinciale omgevingsverordening 2018 en de door ZonPV Middelburg B.V. getrokken conclusies en vermelden tussen de regels waar nodig het commentaar:

Provinciale Omgevingsverordening 2018
In de omgevingsverordening is het beleid uit het omgevingsplan vertaald in regels. Hierin staat dat een opstelling voor zonne-energie uitsluitend wordt toegelaten binnen bestaand stedelijk gebied.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij een opstelling voor zonne-energie kan worden toegelaten buiten bestaand stedelijk gebied:

Grenzend aan bestaand stedelijk gebied indien de opstelling voor zonne-energie ruimtelijk ondergeschikt is aan het aangrenzende bestaand stedelijk gebied;

op of grenzend aan een bouwvlak, mits de opstelling voor zonne-energie ruimtelijk ondergeschikt is aan het aangrenzende bouwvlak;

op of grenzend aan een bedrijventerrein indien de opstelling voor zonne-energie ruimtelijk ondergeschikt is aan het bedrijventerrein;

op of grenzend aan gronden waarop glastuinbouwbedrijven zijn toegelaten indien de opstelling voor zonne-energie ruimtelijk ondergeschikt is aan de glastuinbouwbedrijven;

op of grenzend aan gronden die bestemd zijn voor infrastructuur, nutsvoorzieningen, stortplaats, opstellingen voor zonne-energie of een windenergie concentratielocatie;

op gronden die bestemd zijn voor water indien in de toelichting bij het bestemmingsplan aannemelijk wordt gemaakt dat er geen significant nadelige effecten zijn voor natuur, recreatie of visserij.

In het kader van duurzaamheid vindt de provincie Zeeland het belangrijk dat omgevingskwaliteiten worden versterkt bij de realisatie van een ontwikkeling, mede door de toepassing van een verantwoord ontwerp en een adequate landschappelijke inpassing

.
Toetsing De locatie van het zonnepark Binnendijk voldoet aan het provinciaal beleid op grond van de volgende argumenten stelt ZonPV Middelburg B.V.:

De locatie grenst aan infrastructuur (de N254/Bernhardweg West en de Sloe-spoorlijn).

• Commentaar: op veel van de beleidspunten voldoet de locatie NIET, zo blijkt uit deze beperkte vaststelling. Daarbij in aanmerking te nemen de wel erg globale omschrijvingen in het provinciaal beleid, waarbij bijvoorbeeld elk landweggetje al als een infratsructureel aspect kan worden beschouwd!

De locatie sluit aan op een windenergielocatie (windturbines Bernhardweg West, als onderdeel van de concentratielocatie voor windenergie Sloegebied,

Op grond van deze aspecten is in een zone langs de Bernhardweg West en langs de Sloe-spoorlijn de ontwikkeling van een zonnepark mogelijk.

• Commentaar: Zoals gezegd, slechts een beperkt aantal aspecten zijn genoemd. De meeste zijn hier niet van toepassing.

Het in aanvulling op deze zones benutten van de overige ruimte in de polder richting Binnendijk heeft aanvullend slechts zeer beperkte ruimtelijke effecten. Alleen vanaf de Binnendijk is waarneembaar dat het hele gebied tussen de Binnendijk en de Sloe-spoorlijn wordt benut voor het zonnepark. Daar komt bij dat voorzien wordt in een goede landschappelijke inpassing.

Bovendien is het voornemen om een zonnepark te realiseren waarbij op extensieve wijze gebruik wordt gemaakt van de agrarische grond. In tegenstelling tot een vaak toegepaste oost-west opstelling, waardoor een intensieve benutting van een perceel ontstaat, wordt hier nu bewust gekozen voor een extensieve benuttingsgraad van het perceel. Dit wordt bereikt door een op het zuiden georiënteerde opstelling te realiseren waardoor agrarisch dubbelgebruik mogelijk wordt; een combinatie van het opwekken van duurzame energie middels zonnepanelen en het behouden van de mogelijkheden voor het houden van schapen tussen en onder de zonnepanelen.

• Commentaar: ten aanzien van het extensief gebruik is hiervoor al opgemerkt dat dit ook ten doel heeft belastingvermindering. Bovendien blijft er altijd negatief effect omdat beregening en belichting van de cultuurgrond toch anders blijft verlopen dan bij open grond. De vraag kan zelfs gesteld worden of het niet beter is toch een aaneengesloten toepassing uit te voeren zodat de rest van de grond open blijft en daar de schapen te laten grazen.

De ontwikkeling past daarmee in het provinciale beleid.

• Commentaar: kan dus ter discussie staan

Gemeentelijk beleid Kwaliteitsatlas Middelburg

De Kwaliteitsatlas is een belangrijk integraal beleidsdocument van de gemeente Middelburg. In deze Kwaliteitsatlas wordt een richting uitgestippeld voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente tot het jaar 2030. Voor een groot aantal deelaspecten (waaronder wonen, werken, natuur, mobiliteit, etc.) is vervolgens aangegeven welke veranderingen op moeten treden om in 2030 tot de gewenste situatie te zijn gekomen. Een herziene kwaliteitsatlas is op 18 januari 2010 vastgesteld. In de Kwaliteitsatlas is geen specifieke ambitie uitgesproken betreffende zonne-energie.

Middelburgse Visie Milieu
De gemeenteraad heeft de Middelburgse Visie Milieu (MVM) 2013-2018 vastgesteld. In de MVM is het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid opgenomen. Het separaat vastgestelde klimaatbeleid 'Op weg naar een energieneutraal Middelburg in 2050' met bijbehorende route kaart voor 2013-2018 is hierin opgenomen. De MVM heeft betrekking op alle milieuthema's. Voor de ontwikkeling van het zonnepark is voornamelijk het aspect duurzaamheid van belang. De gemeente Middelburg wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bewerkstelligen is een duurzaamheidsvisie met een bijbehorende investeringsroute opgenomen. Voor het aspect zonne-energie is de gemeentelijke ambitie dat in 2018 2.500 huishoudens met zonne-energie voorzien in hun energiebehoefte. De aanleg van zonneparken wordt als een van de mogelijke opties benoemd. Het in 2017 gerealiseerde zonnepark aan de Torenweg in Middelburg heeft de ambitie van duurzame stroomopwekking voor 2.500 huishoudens al overschreden. Dit park kan immers circa 4.500 huishoudens van duurzame stroom voorzien. Echter zal de gemeenteraad het MVM optimaliseren, omdat het MVM is opgesteld voor de periode t/m het jaar 2018. Het gerealiseerde zonnepark aan de Torenweg is een flinke stap voorwaarts in het energieneutraal maken van de Zeeuwse hoofdstad, maar nog niet genoeg om iedereen in Middelburg te voorzien van duurzame energie. Met de toevoeging van het zonnepark aan de Binnendijk te Nieuw- en Sint Joosland kunnen weer extra huishoudens worden voorzien van duurzame energie en kunnen de energieambities van gemeente Middelburg verder gerealiseerd worden. Toetsing De ontwikkeling past binnen het gemeentelijk beleid, omdat de in de MVM 2013 - 2018 genoemde duurzaamheidsambities aansluiten bij de voorgenomen ontwikkeling van een zonnepark.

• Commentaar : ( zie ook hiervoor vetgedrukte tekstdelen) Een beetje gezochte argumentatie, die niet wegneemt, dat er nog geen noodzakelijk beleid is om wildgroei te voorkomen en de toepassing te begeleiden om zoveel mogelijk negatieve aspecten die deze zonneparken met zich kunnen brengen te beteugelen en in te dammen.

Ad 4
Het te vormen beleid zal de navolgende aspecten in aanmerking moeten nemen:

• Omdat het een actueel vraagstuk betreft is het raadzaam om weloverwogen te werk te gaan. Het lijkt raadzaam om derde partijen zoals bijvoorbeeld de ZLTO, de ZMf, Zeeuws Landschap en het Waterschap Zeeuwse Stromen te consulteren

Zonneparken kunnen milieu- en bodemverontreiniging veroorzaken. Uit Duits onderzoek blijkt dat zonnepanelen ( door regen) giftige en zware metalen kunnen uitspoelen in de grond, wat zeker op landbouwgrond niet gewenst is. Er zijn Europese regels, maar die gelden vreemd genoeg niet voor zonnepanelen. Het gaat overigens om stuk geknipte panelen en zegt dus niets over complete panelen. De verzegeling van de panelen koet intact blijven en de recycling moet correct gebeuren.

• De groei van het aantal zonneparken neemt hand over hand toe met als problematiek dat het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit blijkt te hebben. Ook ten aanzien van Walcheren verschenen recent zulke berichten

Wildgroei van zonneparken drijft de grondprijs op.
Grond is gewild en schaars tegelijk. Als er steeds meer grond in beslag wordt genomen door zonneparken neemt het aanbod af en zal de grondprijs stijgen. Dit is slecht voor de landbouw (jonge generatie boeren) en slecht voor het landschappelijk karakter van Zeeland (natuur en cultuur)

Ontsiering van het landschap
De aanbeveling van het ministerie om eerst (andere) gebouwen vol te zetten met panelen, voordat landbouwgrond gebruikt wordt, is dan ook niet vreemd. Ook is het verstandig niet te snel te handelen (teveel toe te wijzen) want als de panelen er eenmaal liggen zijn ze niet snel meer weg, ook al gaan we uit van tijdelijk karakter, maar dan toch wel decennia wellicht. Ook regionaal wordt hiervoor gewaarschuwd zoals laatst nog in de PZC door een tweetal Walcherse architecten.

Eerst daken van landbouwschuren en industrie en andere bedrijven benutten
Spreekt voor zich en de indruk is dat de gemeente nog niet veel op dit gebied gestimuleerd heeft, dan wel te weinig de mogelijk ontbrekende medewerking in kaart heeft gebracht en beleid daarop gemaakt. In ieder geval goed om daar nog eens naar te kijken.

• Provinciale omgevingsverordening art.2.9
1. In een bestemmingsplan wordt een opstelling voor zonne-energie uitsluitend toegelaten binnen bestaand stedelijk gebied
2. In afwijking van het eerste lid kan een opstelling voor zonne-energie worden toegelaten buiten bestaand stedelijk gebied
en dan onder “e”, waarop de aanvrager zich beroept:
e. op of aangrenzend aan gronden die bestemd zijn voor infrastructuur, nutsvoorzieningen, stortplaats
Juridisch is van belang dat onder “2”staat: “in afwijking van….kan….”
Het hoeft dus niet; het kan ook om belangrijke redenen niet worden toegestaan.
Daarnaast zie je in de overige punten van het artikel dat zonnepanelen toch ruimtelijk ondergeschikt moeten zijn aan de hoofdstructuur. En met de gronden die bestemd zijn voor infrastructuur, kan niet, in samenhang met nutsvoorzieningen en stortplaats een enkele weg op een dijk bedoeld zijn. En ook: met “op of aangrenzend aan” wordt bedoeld dat het zonnepark er landschappelijk ook “op” moet passen.

Ad 5
Spreekt voor zich. Ook van belang wellicht voor ontwikkelingen ten aanzien van de Trekdijk, waar het Participatieteam ook genoodzaakt is rond 1 september plannen te deponeren, waaronder wellicht een deel in het kader van de energietransitie en onderhavig kader. Bovendien wist de gemeente al drie jaar geleden (Zonnepark Mortiere) dat er beleid moest komen maar is in feite op de handen blijven zitten. Alle aanleiding om nu onverwijld extra menskracht in te zetten en de voorliggende termijn voor beleidsvorming naar voren te halen!

Ad 6a
Spreekt voor zich. Geen verdere toelichting.

Ad 6b
Zonder nadere beleids- en/of wettelijke regels is er in de zienswijze van de bewoners door de gemeente omtrent financiële tegemoetkomingen niets af te dwingen. Dat zou ook vreemd zijn: geen financiële tegemoetkoming, geen vergunning?? Het zal dus de ondernemende aanvrager vrij staan hoe precies met gemeente en/of dorpsbewoners overeen te komen.

Het verzoek aan uw raad is:
op grond van het bovenstaande, de verklaring van geen bedenkingen (nog) niet te verlenen en daaraan de voorwaarde te verbinden dat eerst beleid wordt geformuleerd en vastgesteld, de hiervoor gegeven aspecten in aanmerking nemende. En voor zover uw raad meent de verklaring toch te moeten verlenen, daaraan de voorwaarden te verbinden als in 6a en 6b omschreven en de opdracht aan het college om de termijn voor beleidsformulering in te korten en de genoemde aspecten ten aanzien van dat beleid zorgvuldig in aanmerking te nemen.

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt.
Hoogachtend,
namens de bewoners van Nieuw- en Sint Joosland
en bestuur Dorpsvereniging
R.J.C.M. (Ron) Thiry
Juridisch Adviseur
Compagnieplein 14
4331 VG MIDDELBURG
tel.: 0118 412252 mobiel: 0653863023
e-mail:juradth@zeelandnet.nl

No Comments Yet.

Leave a comment