Voorontwerpbestemmingsplan Trekdijk ter inzage

Vanaf donderdag 18 maart ligt het voorontwerpbestemmingsplan Trekdijk ter inzage. Hiermee zet het college een volgende stap naar het ontwikkelen van een bedrijventerrein op deze locatie.

Het is wettelijk niet verplicht het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, maar het college doet dit wel. Zo heeft iedereen de mogelijkheid alvast een inspraakreactie in te dienen. Dit heeft geen juridische status. Ook wordt het plan aangeboden voor vooroverleg aan instanties, zoals de provincie en het waterschap. Met deze reacties kan het plan verder aangescherpt worden tot een ontwerpbestemmingsplan; de volgende stap in de procedure.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt ook ter inzage gelegd. Deze stap is wel wettelijk verplicht, want hierop kan men een zienswijze indienen. Een zienswijze heeft wel juridische status. Het college wil aan deze stap een participatietraject koppelen.

Participatie

De raad heeft al een aantal besluiten genomen over de Trekdijk. Zo zijn een stedenbouwkundig ontwerp als toekomstvisie en exploitatieopzet vastgesteld. Ook is afgesproken dat onderdelen uit de plannen die met inwoners samen ingevuld kunnen worden, ook samen ingevuld gaan worden. Het gaat hierbij om onderdelen uit het beeldkwaliteitsplan die niet tot in detail hoeven worden uitgewerkt in de bestemmingsplanprocedure. Namelijk de randafwerking met groen langs de Weizichtweg, het overige groen in het gebied en een aantal onderdelen uit het beeldkwaliteitsplan die gaan over de uitstraling van de gebouwen.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ligt waarschijnlijk vanaf eind mei ter inzage tot aan de zomervakantie. Het college wil tussen april en juni een participatietraject doorlopen. In dit traject wordt iedereen uitgenodigd. Het voorstel voor het participatietraject wordt waarschijnlijk in april in de raad behandeld. Meer informatie over het voorontwerpbestemmingsplan vindt u op: www.middelburg.nl/trekdijk Als de raad in april instemt met de aanpak, start het college daarna met het participatietraject.

Voorontwerpbestemmingsplan 
U vindt het voorontwerpplan met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 18 maart op de website www.middelburg.nl onder Inwoners / Bouwen en wonen / Bestemmingsplannen / Plannen in procedure.

No Comments Yet.

Leave a comment