Verslag bijeenkomst Trekdijk

Van vrijdag 08 november 2019

      8 november 2019.

Bijeenkomst betreffende de voorgenomen inrichting van De Trekdijk.

Namens de Werkgroep ‘Trekdijk’ , de Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland en Lokale Partij Middelburg.

Locatie: Durps’uus op d’n Oek. Inloop 20.00 uur. Aanvang: 20.30 uur.

Naast vrijwel alle fractieleden en assistenten van de LPM zijn daar: de werkgroep Trekdijk en een stevig aantal inwoners van Nieuw- en Sint Joosland.

Er is sprake van een agenda, maar weldra blijkt hier niet al te veel aandacht aan te worden geschonken. De voorzitter, John de Rijke, schetst de bijeenkomst als een ontmoeting tussen bewoners van Nieuw- en Sint Joosland en de Lokale Partij Middelburg.

De fractievoorzitter van de LPM, Piet Kraan heeft aan ‘de tafel’ plaats genomen en wordt zo geflankeerd door de John de Rijke, Hans van Hal en Ron Thiry.

Nauwelijks hebben zij zich bekend gemaakt of daar ontstaat enig rumoer veroorzaakt door een niet direct te begrijpen meningsverschil over een fenomeen dat schijnbaar te maken heeft met “facebook”, voorgedragen door dhr. Ard Ridderbos. Hij lijkt niet akkoord te kunnen gaan met reacties vanuit de Werkgroep en met name door Ron Thiry. Hij verzoekt de voorzitter nadrukkelijk hier een opmerking over te plaatsen in de notulen van deze bijeenkomst. Ron Thiry legt uit dat de door Ard geplaatste oproep op Facebook voor deze avond niet wenselijk was. De daardoor te verwachten komst van raadsleden van andere fracties zou een open discussie met de LPM in de weg staan.

“Bliksems!” , dacht ondergetekende, die voor alle zekerheid zich voorafgaand aan de bijeenkomst had verzekerd van een balpen en een opschrijfboekje.

Het woord is vervolgens aan Piet Kraan.

Hij kaart een politiek ingewikkelde kwestie aan. De vraag is gerezen of de LPM in de coalitie kan blijven of dat het te bedenken is uit deze coalitie te treden. Piet stelt zich op het standpunt dat uittreden de zaak alleen maar schade zou berokkenen. Immers, LPM staat nog steeds voor het traineren van de beslissingen in de kwestie Trekdijk. Er is best wat bereikt. Er komt meer groen. Ook de huisvesting van arbeidsmigranten en een huisartsenpost wordt nader onderzocht. En er komt een route om landbouwverkeer uit het dorp te weren. Middels een amendement wil de LPM bereiken dat afgezien wordt van de sterk vervuilende milieucategorie 4.1 en heeft zich al verzekerd van de steun van de coalitie. Haar optie is te komen tot de categorie 3.1 en zo mogelijk, 3.2. Hier tegenover staat dat het college wil blijven gaan voor een categorie 4.1.

Er ontstaat een gewichtige discussie over tal van politieke machinaties, die voor de ‘gewone burger’ nauwelijks invoelbaar zijn. Want wanneer de LPM er de brui aan geeft, dan springen, althans dat wordt verondersteld, de partijen, die nu enigszins in de lijn van de LPM spreken, onmiddellijk in het gat en komen terug op hun standpunten van nu. Met als gevolg dat de Trekdijk vrijwel geheel met milieu verpestende industriële ellende gevuld zou kunnen gaan worden. Immers, nu al is gebleken dat  ‘achter de schermen’ de inspanningen van de Werkgroep Trekdijk op een niet eens subtiele wijze worden genegeerd.

Van alle scenario’s heeft de werkgroep er twee ontwikkeld. Hiervan blijft Scenario 1  en het adviesscenario 4 van het college ‘boven de grond’. De andere scenario’s lijken te zijn afgeschreven. Er schijnt vervolgens een zgn. exploitatieopzet te worden opgesteld. Pas daarna komt een wijziging van het bestemmingsplan aan de orde. Er kan dus alsnog een aantal zaken worden geregeld. Wat de LPM betreft zelfs de verplaatsing van de voetbalvelden.

De oorspronkelijke bedoeling van de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland was: “Hou de Trekdijk Groen!”

Er wordt tot nog toe van alles beweerd over winst/verlies/kosten, door het college. Zo zou het adviesscenario als compromis de gemeente op papier ongeveer € 3  miljoen extra kosten. Maar deze getallen stuiten op ongeloof en worden als fantastische doelredeneringen aangemerkt.

Desgevraagd legt John, in het kort, even uit wat er nu eigenlijk met die milieucategorieën wordt bedoeld.

4.1 = gegarandeerde stank en allerlei overlast voor de bewoners van zowel Nieuwland als van Mortiere.

3.2= hier zijn de bovengenoemde nadelen aanzienlijk minder.

Hij geeft, ten overvloede, nog aan dat PZEM ook wil gaan nadenken over het benutten van restwarmte.

Dat alles neemt niet weg dat er van en naar de Trekdijk via de Weizichtweg aanzienlijk verkeersstromen met vrachtverkeer zullen gaan plaatsvinden, waar , zeker op dit moment, geen ruimte voor is.

De  werkgroep ‘grossiert’ in complete scenario’s die het doorrekenen waard zijn. Uiteraard zou die doorrekening moeten plaats vinden door personen die niet met handen en voeten gebonden zijn aan het college. Zeker is dat in de laatste plaats het vertrouwen in de daar gewrochte conclusies niet aanwezig kan zijn.

Even een vraag uit de maatschappij. “Is er gedacht aan compensatie die tegenover de verslechterende omstandigheden voor de leefomgeving kan worden gesteld?

Uiteraard kan daar geen antwoord op gegeven worden. Immers dat ‘moderne’ fenomeen is absoluut nog niet in de breinen van het college op gekomen.

De ambtelijke organisatie doet er veel aan haar gelijk te “bewijzen” . Het is natuurlijk mooi dat aan die zijde hard wordt gewerkt .

Maar de Werkgroep weet de ambtelijke tegenwerpingen te weerleggen.

Prompt wordt er weer gediscussieerd over de inhoud van de verschillende scenario’s. Maar de Werkgroep houdt niet star vast aan wat in tekening is gebracht. Zij hecht er aan de inwisselbaarheid te benadrukken. Als er maar veel groen blijft en er geen vervuilende industrie wordt gevestigd.

Piet Kraan geeft aan wat er intussen is “binnengehaald” . Bij de exploitatieopzet zal gewacht worden op een nieuw “Stec” rapport over de verwachte vraag naar extra bedrijventerrein. ( dit is voorheen een betrouwbaar uitgangspunt gebleken, in tegenstelling tot een ander rapport dat aantoonbaar de opdrachtgever ( het college)  naar de mond praatte.

De idee wordt geopperd dat er waarschijnlijk al een heel oude afspraak tussen het college en de MBC voortdurend een rol speelt. “Follow the Money” , dus?

Intussen voert LPM het gevecht dat hoort bij haar positie. Handelend stap voor stap.

Hoe nu  verder?  De Werkgroep gaat door. De inwoners van Nieuwland en Mortiere mogen zich laten horen.

De LPM heeft uitgelegd verder te gaan op de ingeslagen weg, hoewel instemmen met uitstel van het besluit op 14 november om eerder genoemde redenen uitgesloten is.

De coalitie lijkt geheel andere cijfers te hebben dan de werkgroep. Hoe dat nu kan is een raadsel, maar ja, zo is dat nu eenmaal.

Blijft staan dat de ambtelijke organisatie “de zaak lijkt te flessen” .

De suggestie wordt gedaan om van het nog niet gebruikte budget van het Participatieteam alsnog een onafhankelijke planeconoom in te huren. Ook om over de cijfers meer duidelijk te krijgen.

De alternatieven stapelen zich op intussen. Vanuit de vergadering wordt nog een ondoorzichtige opmerking gelanceerd over “boekhoudkundige regels”. Zal best, maar is nu even niet bijzonder relevant.

TENSLOTTE.  LPM wordt hartelijk bedankt en gecomplimenteerd met de moed zich zo open te stellen in het Nieuwlandse Hol Van De Leeuw.

Ook de, zeer gemotiveerde, aanwezigen worden bedankt voor alle reacties en gemotiveerde inzet.

Voor verslag:

 A. G. Vluggen.

No Comments Yet.

Leave a comment