Up-date werkgroep Trekdijk

Plan voor zonnepark Quarlespolder/Binnendijk

Op 9 januari jl. zijn enkele bestuursleden van de dorpsvereniging en leden van de werkgroep Trekdijk geïnformeerd over het plan om een zonnepark in Nieuwland aan te leggen. Het betreft een fors park van 18 hectaren met ruim 62.000 zonnepanelen in de Quarlespolder achter de Binnendijk tussen de goederenspoorlijn en de Bernhardweg.

De bijeenkomst was ook bedoeld om af te stemmen hoe de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland erbij te betrekken. Het plan bleek echter al op 14 januari in de commissie Ruimte te worden behandeld ter voorbereiding van een te nemen raadsbesluit later in de maand.
De raad zou dan via een raadsvoorstel gevraagd worden met het plan in te stemmen en de verdere procedures direct door het college te laten afhandelen.
Ron Thiry, de juridisch adviseur van de werkgroep Trekdijk, stelde vast dat deze overhaaste aanpak niet volgens de daarvoor geldende regels verliep. Hierdoor zouden zowel de gemeenteraad als belanghebbenden onvoldoende gelegenheid krijgen om tot “zorgvuldige afweging en zienswijzen” van het plan te komen.
Na overleg van Ron met gemeente werd erkend dat de procedure inderdaad niet klopte. De verantwoordelijk wethouder Aalberts werd hierover geïnformeerd.

In de vergadering van de commissie Ruimte op 14 januari verzuimde wethouder Aalberts de commissieleden over de onjuiste procedure te informeren. Hij benadrukte wel dat er haast geboden was, anders zou de subsidie voor het zonnepark gevaar lopen. Vervolgens bleek na afloop van het debat dat de commissieleden hadden gedebatteerd over een inmiddels vervallen versie van het raadsvoorstel.
In de daardoor ontstane verwarring mocht Ron Thiry van de gelegenheid gebruik maken om de commissieleden uit te leggen wat er niet klopte. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 31 januari deed hij dat vervolgens ook per e-mail aan alle raadsfracties. Ook hielp hij de PvdA-fractie, met het opstellen van een amendement met wijzigingsvoorstellen van het raadsvoorstel.
Het had tot resultaat dat de raad op 31 januari in principe heeft ingestemd met de aanleg van het zonnepark. Maar het is ook de raad, die ingediende zienswijzen ( bezwaren ) zal beoordelen, alvorens definitief akkoord te gaan. Die definitieve instemming volgt dan in een extra raadsvergadering op 1 april a.s., tenzij de eventueel ingediende zienswijzen tegen dit plan aanleiding geven om instemming te weigeren. Krijgt het plan op 1 april groen licht van de raad, dan is dat nog net op tijd voor het plan om in aanmerking voor subsidie te komen.

We zien het plan voor dit zonnepark niet helemaal los van de mogelijke plannen van een hoogwaardige invulling van de Trekdijk, waar het Participatieteam Trekdijk mee bezig is.
Aan de ene kant lijkt het niet wenselijk dat veel meer akkers rond het dorp worden volgebouwd met zonneparken. De huidige gunstige subsidievoorwaarden maakt dit voor agrariërs best aantrekkelijk.
Aan de andere kant is van belang dat dit zonnepark aan de Binnendijk mogelijke invullingen aan de Trekdijk niet in de weg zit. Overigens zijn vragen hierover aan wethouder Aalberts geruststellend beantwoord.

Namens de werkgroep Trekdijk

Hans van Hal

Hoe verloopt het participatieproces over de Trekdijk

De massale protesten tegen de plannen met de Trekdijk hebben ervoor gezorgd dat het nieuwe college van B&W heeft besloten tot een nieuwe start van de besluitvorming. Samen met de gemeente denken en beslissen inwoners van Nieuw- en Sint Joosland en ondernemers, vertegenwoordigd door de Middelburgse Bedrijvenclub (MBC), mee in een Participatieteam.
Namens Nieuwland zijn John de Rijke, Hans van Hal en juridisch adviseur Ron Thiry door de werkgroep Trekdijk afgevaardigd. Zij zitten sinds september wekelijks aan bij het Participatieteam.
De wijk Mortiere heeft te kennen gegeven vooralsnog niet mee te doen. Zij achten zich door de werkgroep Trekdijk afdoende vertegenwoordigd.
Het Participatieteam streeft ernaar vóór 1 september 2019 met een degelijk onderbouwd voorstel te komen voor één of meer hoogwaardige invullingen. Vervolgens is het aan de raad om hierover uiterlijk in december 2019 een beslissing te nemen.

Het Participatieteam onderzoekt met hulp van deskundigen de technische en financiële haalbaarheid, marktbehoefte, woon- en leefklimaat e.d.. De raad heeft inmiddels ingestemd met een budget voor het inhuren van externe deskundigen.

De Nieuwlanders willen natuurlijk de Trekdijk in de huidige staat houden. Maar er bestaat ook begrip voor de penibele financiële staat van de gemeente, waardoor simpele afwaardering van de aangekochte grond moeilijk is. Daarmee is bereidheid ontstaan om mee te denken over invullingen met behoud van een zo groen mogelijke Trekdijk en een hoogwaardig woon- en leefklimaat.

Daartoe presenteerde de werkgroep tijdens de Dorpstafel van mei vorig jaar enkele alternatieve invullingen.
-1- Ontwikkeling van het terrein voor het opwekken en opslag van duurzame energie (restwarmte in combinatie met groen) met als doel: bijdrage leveren aan een CO2 neutraal Middelburg.
-2-Ontwikkeling als woonlocatie met zelfvoorzienende woningen, mogelijk een combinatie van wonen en zorg.
-3-Invulling met recreatiewoningen en /of (groene) recreatievoorzieningen / activiteiten.

Ook een combinatie van invullingen is natuurlijk denkbaar.
Daarnaast zijn via de (social)media, o.a. door middel van een video, oproepen gedaan om ideeën in te dienen.

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het opstellen van een Plan van Aanpak, waarin de te volgen werkwijze van het team. Vooraf had het college echter een kader door middel van aantal uitgangspunten vastgesteld, die een forse beperking vormen voor alternatieve invullingen. Dat leidde tot een verschil van inzicht met het college over wat in het Plan van Aanpak op te nemen om toch een zinvolle participatie mogelijk te maken. We hebben dit aangekaart binnen het Participatieteam en bij de raadsfracties, kort voor de raad instemde met het budget voor het Participatieteam.

Het heeft ertoe geleid dat, zowel door college en gemeenteraad, is besloten de uitgangspunten als niet bindende richtlijn te beschouwen. Meer speelruimte dus waarmee wordt voorkomen dat realistische voorstellen worden uitgesloten. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist.
Ons standpunt is dat alleen van een betekenisvolle participatie sprake is als we tot een objectieve en gelijkwaardige beoordeling kunnen komen van alle invullingen. Wij zijn er b.v. nog niet van overtuigd dat, om aan de marktbehoefte te voldoen, netto 18 hectare extra bedrijventerrein noodzakelijk is. Zeker niet specifiek aan de Trekdijk. Mogelijk kan nog ongebruikte ruime op andere terreinen worden benut. Niet voor niets zijn er subsidies om dit te stimuleren. Juist om te voorkomen dat onnodig natuur wordt opgeofferd voor een nieuw bedrijventerrein.

Helaas heeft de aarzeling van het college om meer speelruimte te bieden, het afronden van het Plan van Aanpak een aantal weken vertraagd. Dit, terwijl de periode tot september volgend jaar toch al erg krap is om afdoende onderzoek te doen, rapportages te beoordelen en uiteindelijk een goed onderbouwd raadsvoorstel voor te bereiden.

Hoewel zoals verwacht de ondernemers vooral kiezen vóór de Trekdijk als bedrijventerrein, verloopt intussen het overleg in een goede sfeer. Er is intussen contact en overleg met een landschapsarchitect om binnen een aantal weken, en uitgaande van de voorliggende opties, te komen tot een zogenaamd 'Vlekkenplan', dat als basis zal dienen voor de vervolgens meer specifiek per gedachte invulling te onderzoeken haalbaarheidscriteria.

Maar het participatie-pad gaat, zoals verwacht, nog niet over rozen. En, zoals John de Rijke bij de Dorpstafel al zei: zonder schuren geen glans! Het is al een heel goede zaak, dat we nu op deze wijze aanzitten in de overleghoek. Overheid en burgers moeten wennen aan deze nieuwe manier van meedenken en meebeslissen.

Zoals vermeld zitten John, Hans en Ron wekelijks aan bij het Participatieteam en besteden vrijwel dagelijks veel tijd aan voorbereiding en uitwerking van allerlei zaken. Bovendien aan regelmatige terugkoppeling naar en overleg met de werkgroep.
Maar we doen het graag! Doel en uitkomst is voor ons allen bijzonder belangrijk!

Meer nieuws over het participatieproces Trekdijk in de volgende dorpskrant. Dan is ook bekend welke nieuwe ideeën er zijn ontvangen naar aanleiding van de oproep om deze tot 1 februari in te sturen via trekdijk@hotmail.com.
Overigens zal het participatieteam op 18 februari vanaf 18:30 uur in het stadskantoor, voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte, voor geïnteresseerden een toelichting over de stand van zaken geven

Tot slot spreken we de hoop uit, dat de werkgroep Trekdijk en haar afvaardiging binnen het Participatieteam, het benodigde vertrouwen krijgt om goed te kunnen functioneren.

Namens de Werkgroep Trekdijk van de Dorpsvereniging van Nieuw- en Sint Joosland.
Ron Thiry en Hans van Hal.

No Comments Yet.

Leave a comment