Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Binnendijk

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Binnendijk

Vanaf 7 februari tot en met 20 maart 2019 ligt de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark Binnendijk voor een ieder ter inzage.
U kunt de ontwerp verklaring van geen bedenkingen digitaal inzien via onderstaande link. Ook kunt u een papieren versie van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen inzien bij de vakbalie van het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpuitwerkingsplan kenbaar maken bij de

raad van de gemeente Middelburg,

Postbus 6000,

4330 LA Middelburg.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 31.
Raadsvergadering: 31 januari 2019

De raad van de gemeente Middelburg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2019;

 

Gelet op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, artikel 2.20a en artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevinsrecht (wabo), artikel 6.5, eerste lid en tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag voor de realisatie van een zonnepark in de Quarlespolder nabij Nieuw- en Sint-Joosland.

 

Besluit:

1. te verklaren geen bedenkingen te hebben (‘verklaring van geen bedenkingen’) tegen het afwijken van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de realisatie van een zonnepark in de Quarlespolder nabij Nieuw- en Sint-Joosland;
2. de onder 1 bedoelde ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen;
3. na de periode van het ter inzagelegging in de extra raadsvergadering op 1 april 2019, met medeneming van de ingekomen zienswijzen, het definitieve besluit te nemen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Middelburg van 31 januari 2019.

 

De griffier,                                                                                de voorzitter,
drs. M. Wisse - Roelse                                                           mr. H.M. Bergmann

 

 

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen:

Raadsvergadering:            31 januari 2019

De raad van de gemeente Middelburg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2019;

 

Gelet op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, artikel 2.20a en artikel 2.27 van de Wet algemene
bepalingen omgevinsrecht (wabo), artikel 6.5, eerste lid en tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag voor de realisatie van een zonnepark in de Quarlespolder nabij Nieuw- en Sint-Joosland.

                                                                    b e s l u i t :
1. te verklaren geen bedenkingen te hebben (‘verklaring van geen bedenkingen’) tegen het afwijken
van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de realisatie van een zonnepark
in de Quarlespolder nabij Nieuw- en Sint-Joosland;
2. de onder 1 bedoelde ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen;
3. na de periode van het ter inzagelegging in de extra raadsvergadering op 1 april 2019, met
medeneming van de ingekomen zienswijzen, het definitieve besluit te nemen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Middelburg van 31 januari 2019

 

De griffier,                                                                 de voorzitter,
drs. M. Wisse - Roelse                                            mr. H.M. Bergmann

 

No Comments Yet.

Leave a comment