‘Hoe verloopt het participatieproces over de Trekdijk’

De massale protesten tegen de plannen met de Trekdijk hebben ervoor gezorgd dat het nieuwe college van B&W heeft besloten tot een nieuwe start van de besluitvorming. Samen met de gemeente denken en beslissen inwoners van Nieuw- en Sint Joosland en ondernemers, vertegenwoordigd door de Middelburgse Bedrijvenclub (MBC), mee in een Participatieteam.

Namens Nieuwland zijn John de Rijke, Hans van Hal en juridisch adviseur Ron Thiry door de werkgroep Trekdijk afgevaardigd. Zij zitten sinds september wekelijks aan bij het Participatieteam.
De wijk Mortiere heeft te kennen gegeven vooralsnog niet mee te doen. Zij achten zich door de werkgroep Trekdijk afdoende vertegenwoordigd.

Het Participatieteam streeft ernaar vóór 1 september 2019 met een degelijk onderbouwd voorstel te komen voor één of meer hoogwaardige invullingen. Vervolgens is het aan de raad om hierover uiterlijk in december 2019 een beslissing te nemen.

Het Participatieteam onderzoekt met hulp van deskundigen de technische en financiële haalbaarheid, marktbehoefte, woon- en leefklimaat e.d.. De raad heeft inmiddels ingestemd met een budget voor het inhuren van externe deskundigen.

De Nieuwlanders willen natuurlijk de Trekdijk in de huidige staat houden. Maar er bestaat ook begrip voor de penibele financiële staat van de gemeente, waardoor simpele afwaardering van de aangekochte grond moeilijk is. Daarmee is bereidheid ontstaan om mee te denken over invullingen met behoud van een zo groen mogelijke Trekdijk en een hoogwaardig woon- en leefklimaat.

Daartoe presenteerde de werkgroep tijdens de Dorpstafel van mei vorig jaar enkele alternatieve invullingen.

1. Ontwikkeling van het terrein voor het opwekken en opslag van duurzame energie (restwarmte in combinatie met groen) met als doel: bijdrage leveren aan een CO2 neutraal Middelburg.
2. Ontwikkeling als woonlocatie met zelfvoorzienende woningen, mogelijk een combinatie van wonen en zorg.
3. Invulling met recreatiewoningen en /of (groene) recreatievoorzieningen / activiteiten.
Ook een combinatie van invullingen is natuurlijk denkbaar.

Er kunnen de komende weken door de inwoners van de gemeente, en door de Nieuwlanders in het bijzonder, nog andere alternatieve invullingen worden ingebracht via Trekdijk@hotmail.com . Daartoe is via de (social)media, o.a. door middel van een video een oproep gedaan.

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het opstellen van een Plan van Aanpak, waarin de te volgen werkwijze van het team. Vooraf had het college echter een kader door middel van aantal uitgangspunten vastgesteld, die een forse beperking vormen voor alternatieve invullingen. Dat leidde tot een verschil van inzicht met het college over wat in het Plan van Aanpak op te nemen om toch een zinvolle participatie mogelijk te maken. We hebben dit aangekaart binnen het Participatieteam en bij de raadsfracties, kort voor de raad instemde met het budget voor het Participatieteam.

Het heeft ertoe geleid dat, zowel door college en gemeenteraad, is besloten de uitgangspunten als niet bindende richtlijn te beschouwen. Meer speelruimte dus waarmee wordt voorkomen dat realistische voorstellen worden uitgesloten. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist.
Ons standpunt is dat alleen van een betekenisvolle participatie sprake is als we tot een objectieve en gelijkwaardige beoordeling kunnen komen van alle invullingen. Wij zijn er b.v. nog niet van overtuigd dat, om aan de marktbehoefte te voldoen, netto 18 hectare extra bedrijventerrein noodzakelijk is. Zeker niet specifiek aan de Trekdijk. Mogelijk kan nog ongebruikte ruime op andere terreinen worden benut. Niet voor niets zijn er subsidies om dit te stimuleren. Juist om te voorkomen dat onnodig natuur wordt opgeofferd voor een nieuw bedrijventerrein.

Helaas heeft de aarzeling van het college om meer speelruimte te bieden, het afronden van het Plan van Aanpak een aantal weken vertraagd. Dit, terwijl de periode tot september volgend jaar toch al erg krap is om afdoende onderzoek te doen, rapportages te beoordelen en uiteindelijk een goed onderbouwd raadsvoorstel voor te bereiden.

Hoewel zoals verwacht de ondernemers vooral kiezen vóór de Trekdijk als bedrijventerrein, verloopt intussen het overleg in een goede sfeer. Er is intussen contact en overleg met een landschapsarchitect om binnen een aantal weken, en uitgaande van de voorliggende opties, te komen tot een zogenaamd 'Vlekkenplan', dat als basis zal dienen voor de vervolgens meer specifiek per gedachte invulling te onderzoeken haalbaarheidscriteria.

Maar het participatie-pad gaat, zoals verwacht, nog niet over rozen. En, zoals John de Rijke bij de Dorpstafel al zei: zonder schuren geen glans! Het is al een heel goede zaak, dat we nu op deze wijze aanzitten in de overleghoek. Overheid en burgers moeten wennen aan deze nieuwe manier van meedenken en meebeslissen.

Zoals vermeld zitten John, Hans en Ron wekelijks aan bij het Participatieteam en besteden vrijwel dagelijks veel tijd aan voorbereiding en uitwerking van allerlei zaken. Bovendien aan regelmatige terugkoppeling naar en overleg met de werkgroep.
Maar we doen het graag! Doel en uitkomst is voor ons allen bijzonder belangrijk!

Tot slot spreken we de hoop uit, dat de werkgroep Trekdijk en haar afvaardiging binnen het Participatieteam, het benodigde vertrouwen krijgt om goed te kunnen functioneren.

9 januari 2019

Namens de Werkgroep Trekdijk van de Dorpsvereniging van Nieuw- en Sint Joosland.
Ron Thiry en Hans van Hal.

Link naar oude website:klik hier om artikel te lezen!

No Comments Yet.

Leave a comment