‘De Trekdijk in het coalitieakkoord’

'De Trekdijk in het coalitieakkoord'

In het werkprogramma van de nieuwe coalitie staat o.a. het volgende:

4.2 Trekdijk
Het is van belang dat er in alle rust, met wijsheid en beleid, samen met betrokkenen gekomen wordt tot een hoogwaardige invulling van deze gronden. Daarmee wordt een behoedzaam proces op gang gebracht om deze ontwikkeling vorm te geven. Het is noodzakelijk om, in de besluitvorming rond dit dossier, terug te keren naar een nieuw startpunt. Daartoe zal voor de Trekdijk een werkgroep worden ingesteld. Deze werkgroep gaat aan de slag volgens een hieronder nader omschreven procesvoorstel. Eventueel ondersteund door een extern bureau. Essentieel is daarbij dat deelnemers in de werkgroep kunnen meebeslissen over genoemde hoogwaardige invulling.

Procesvoorstel voor de werkgroep Trekdijk:
Voor wat betreft de Trekdijk worden vertegenwoordigers uit Nieuw- en Sint Joosland, de Middelburgse wijk Mortiere en andere betrokkenen uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep waarin ook een wethouder en ambtelijke ondersteuning zitting nemen.
Aan de vertegenwoordiging van betrokkenen wordt vanaf het begin medebeslissingsrecht binnen de werkgroep toegekend, zodat daar rechtstreeks en op een gelijkwaardig niveau kan worden overlegd. Een binnen de werkgroep breed gedragen voorstel richting raad wordt daardoor mogelijk.
Alle alternatieve mogelijkheden voor invulling van de Trekdijk worden grondig onderzocht.
Alternatieven worden onder meer getoetst aan de criteria van woon- en leefgenot van omwonenden, zichtlijnen, milieucategorie en financiële haalbaarheid.
Er moet balans zijn tussen de diverse belangen die er zijn.
Mede met het oog op het woon- en leefgenot van omwonenden kan daarbij wellicht meer financiële ruimte worden ingezet.
De gemeenteraad wordt gedurende het proces actief geïnformeerd en het bereikte resultaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Wij verwachten hiervoor een periode van 1 tot 1,5 jaar nodig te hebben.
Klik om het volledige werkprogramma 2018-2022 te lezen.

No Comments Yet.

Leave a comment