‘Hoe verder met de Trekdijk?’

'Hoe verder met de Trekdijk?'

De massale protesten van Nieuwlanders en medestanders eerder dit jaar tegen de plannen met de Trekdijk zijn vooralsnog niet voor niets geweest. De nieuwe coalitie heeft in haar akkoord opgenomen dat het van belang is om in de besluitvorming over de Trekdijk een nieuwe start te maken. Er gaat daartoe een werkgroep aan de slag om te komen tot een hoogwaardige invulling van deze gronden. Als eerste gesprekspartner werden de Werkgroep Trekdijk uitgenodigd.

Voor de verdere aanpak is een procesvoorstel opgesteld. Als eerste zou de uitvoering van het op 22 januari jl. aangenomen raadsvoorstel om de Trekdijk te ontwikkelen tot bedrijventerrein moeten worden opgeschort. Om vervolgens in overleg met de bewoners van Nieuw- en Sint Joosland, de wijk Mortiere en de Middelburgse Bedrijven Club (MBC) mogelijke alternatieve invullingen te onderzoeken. De dorpsvereniging laat zich in dit overleg vertegenwoordigen door de werkgroep Trekdijk. Dat er later nog andere partijen aanschuiven ligt voor de hand.
In de achterliggende tijd hebben gemeente en de Werkgroep Trekdijk elkaar twee keer ontmoet. Tijdens het tweede overleg werd duidelijk dat vanaf het derde overleg de MBC zal aanschuiven.

Vóór 31 december 2019 dienen andere invullingen, dan genoemd in het raadsbesluit van 22 januari, grondig te worden onderzocht. Zoals tijdens de dorpstafel van 17 mei jl. is toegelicht, wordt daarbij o.a. gedacht aan:
1) Eerst bestaande bedrijventerreinen herinrichten en/of andere locaties benutten voor logistieke bedrijven, die grote kavels zoeken.
2) Op de Trekdijk de opwekking en opslag van duurzaam opgewekte energie faciliteren.
3) Het terrein benutten voor levensloopwoningen, zorg en dergelijke.
4) Het perceel ontwikkelingen voor recreatie. Gedacht wordt aan paardensport.

Om in het verdere overleg met de gemeente succesvol te kunnen zijn, is het nodig dat er een breed gedragen voorstel vanuit de bewoners uit de directe omgeving wordt geformuleerd! Dit houdt in dat ook de bewoners en andere belanghebbenden, zoals uit Welzinge en zeker ook de Mortiere zich gehoord voelen. Dus laat u horen en kom met uw potentiële alternatieven!
Dit kan via trekdijk@dvnieuwland.nl of bij John de Rijke via tel. nr. 0118 602145 of mob. 06 12055214.

Verder nam het bestuur van de dorpsvereniging contact op met de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMf). Die drong er destijds bij de gemeenteraad op aan niet in te stemmen met het raadsvoorstel van 22 januari, omdat dit het landschap onherstelbaar zou beschadigen, terwijl er nog voldoende bedrijfsgrond voorhanden is. Gezien de steun, die de ZMf ons in de toekomst kan geven, heeft de dorpsvereniging zich aangemeld als lid van de ZMf. Op de dorpstafel en in de volgende dorpskrant is er hopelijk al wat meer te melden.

Namens de Werkgroep, Hans van Hal en John de Rijke

Uit dorpskrant september 2018

No Comments Yet.

Leave a comment