de Trekdijk in het Coalitieakkoord

In het werkprogramma van de nieuwe coalitie staat o.a. het volgende:

4.2 Trekdijk
Het is van belang dat er in alle rust, met wijsheid en beleid, samen met betrokkenen gekomen wordt tot een hoogwaardige invulling van deze gronden. Daarmee wordt een behoedzaam proces op gang gebracht om deze ontwikkeling vorm te geven. Het is noodzakelijk om, in de besluitvorming rond dit dossier, terug te keren naar een nieuw startpunt. Daartoe zal voor de Trekdijk een werkgroep worden ingesteld. Deze werkgroep gaat aan de slag volgens een hieronder nader omschreven procesvoorstel. Eventueel ondersteund door een extern bureau. Essentieel is daarbij dat deelnemers in de werkgroep kunnen meebeslissen over genoemde hoogwaardige invulling.

Procesvoorstel voor de werkgroep Trekdijk:

• Voor wat betreft de Trekdijk worden vertegenwoordigers uit Nieuw- en Sint Joosland, de Middelburgse wijk Mortiere en andere betrokkenen uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep waarin ook een wethouder en ambtelijke ondersteuning zitting nemen.
• Aan de vertegenwoordiging van betrokkenen wordt vanaf het begin medebeslissingsrecht binnen de werkgroep toegekend, zodat daar rechtstreeks en op een gelijkwaardig niveau kan worden overlegd. Een binnen de werkgroep breed gedragen voorstel richting raad wordt daardoor mogelijk.
• Alle alternatieve mogelijkheden voor invulling van de Trekdijk worden grondig onderzocht.
• Alternatieven worden onder meer getoetst aan de criteria van woon- en leefgenot van omwonenden, zichtlijnen, milieucategorie en financiële haalbaarheid.
• Er moet balans zijn tussen de diverse belangen die er zijn.
• Mede met het oog op het woon- en leefgenot van omwonenden kan daarbij wellicht meer financiële ruimte worden ingezet.
• De gemeenteraad wordt gedurende het proces actief geïnformeerd en het bereikte resultaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
• Wij verwachten hiervoor een periode van 1 tot 1,5 jaar nodig te hebben.

Werkprogramma 2018 - 2022 Toekomstbestendig Middelburg

Inhoudsopgave

1. Inleiding ....................................................................................................................................

2. Ambities ..............................................................................................................................
2.1 Participatie en bewonersinitiatieven .............................................................................. 4
2.2 Omgevingsvisie ............................................................................................................. 4
2.3 Sociaal Domein ............................................................................................................. 5
2.4 Duurzaamheid ............................................................................................................... 6
2.5 Innovatie ........................................................................................................................ 6
2.6 Economie, binnenstad en bedrijventerreinen ................................................................ 7
2.7 Woningbouw ................................................................................................................. 8

3. Financieel Herstelplan .............................................................................................................. 8

Afspraken ................................................................................................................................

4.2 Cleene Hooge ............................................................................................................. 10
4.3 Trekdijk ........................................................................................................................ 10
4.4 Campus Zeeland ......................................................................................................... 10
4.5 Julianabad Arnemuiden .............................................................................................. 11
4.6 Coffeeshop .................................................................................................................. 11
4.7 Zondagsrust ................................................................................................................ 11
4.8 Dauwendaele .............................................................................................................. 11
4.9 Veerse Poort fase V .................................................................................................... 11

1. Inleiding
De gemeente Middelburg is een prachtige gemeente met een mooie monumentale stad die veel bezoekers en studenten trekt. De verschillende kernen hebben ieder hun eigen karakteristieken. LPM, CDA, VVD en SGP zijn er trots op als coalitie de komende vier jaar voor deze gemeente te mogen zorgen. We streven ernaar dat in goede harmonie te doen met alle partijen in de gemeenteraad.

Ons werkprogramma bestaat uit twee pijlers. De eerste pijler omvat de ambities op het gebied van participatie, omgevingsvisie, sociaal domein en duurzaamheid. Deze onderwerpen staan niet op zichzelf en reiken ook verder dan deze collegeperiode. Het is onze ambitie om ze de komende vier jaar integraal, met lef en op innovatieve wijze in te bedden in onze gemeente. Over deze ambities hebben we informatie opgehaald bij alle raadsfracties en wij zien naar aanleiding daarvan mogelijkheden om ze grotendeels raadsbreed verder op te pakken.

De tweede pijler omvat het zorgdragen voor een structureel duurzaam financieel evenwicht in de gemeentebegroting. Overwegingen daarbij zijn de volgende: • De extra gemeentelijke bijdrage op het gebied van de drie decentralisaties in het sociaal domein is meer dan € 4 mln. en we moeten rekening houden met verder oplopende tekorten. We willen een te grote bezuinigingsoperatie in het sociaal domein voorkomen. • Veranderde regelgeving maakt het noodzakelijk dat de gemeente haar strategische gronden in exploitatie neemt of afboekt in 2019. Consequentie van deze afboeking is een eenmalige last van € 30 mln. en een structurele last van € 640.000 vanaf 2020. Deze lasten kunnen op dit moment niet worden gedragen omdat de reserves daar onvoldoende voor zijn. • De komende jaren worden gekenmerkt door ontwikkelingen waar we als gemeente intensief mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld de omgevingsvisie, duurzaamheid en participatie. Deze ambities hebben een plaats in het werkprogramma. • Er moet een structureel en reëel sluitende begroting zijn. We realiseren dat waar dat nog kan door te bezuinigen en in laatste instantie door het verhogen van belastingen.

De conclusies die op basis hiervan zijn getrokken, zijn de volgende: • afboeken van grondposities is nu niet aan de orde; • bezuinigingen zijn structureel van aard; • bezuinigingen in het sociaal domein zijn onvermijdelijk, maar worden zo veel mogelijk beperkt; • ook de belasting voor inwoners en bedrijven moet worden verhoogd.

Naast de twee pijlers en bovengenoemde thema’s vindt u in dit werkprogramma ook een aantal onderwerpen waar wij specifieke afspraken over hebben gemaakt.

Wij vertrouwen er met dit werkprogramma op dat we met elkaar, raad en college, doorontwikkelen naar een gezond duurzaam en toekomstbestendig gemeente Middelburg.

2. Ambities
2.1 Participatie en bewonersinitiatieven
In de vorige raadsperiode is een breed gesteunde visie "Participeren: Doen en leren!" vastgesteld. Deze visie gaan wij met zorg uitvoeren. We gaan ook, zoals in de visie wordt bepleit, de rollen en bevoegdheden van raad, college, medewerkers en initiatiefnemers vastleggen. De participatiecode wordt ingevoerd. Om participatie in de wijken concreter te maken, willen wij bijvoorbeeld graag meer zeggenschap neerleggen bij wijkteams, dorpsteams en/of wijktafels.

Ook willen wij op een aantal punten de invloed van onze inwoners verder vergroten: • Legitieme wensen van inwoners willen wij een stevige inbreng geven in ons bestuur. Dat bevordert niet alleen het gezag van ons als bestuur maar vergroot allereerst ook het draagvlak en de geloofwaardigheid van de politiek bij inwoners. • Dit vergt over de gehele linie een andere houding van de gemeente (dat zal overigens ook nodig zijn voor de omgevingswet). • De gemeente biedt ruimte voor initiatieven, gevraagd maar zeker ook ongevraagd. Deze initiatieven worden met raad en daad ondersteund. Dit vergt een betrokken en innovatieve houding van de gemeente en haar inwoners.

Bovenstaande betekent maatschappelijke betrokkenheid zonder drempels en vooraf vertrouwen hebben in onze inwoners.

Wij gaan de dialoog met inwoners open, transparant en zonder het ‘eigen gelijk’ aan. Een kans en uitdaging voor gemeente en inwoners.

Er wordt in deze geest een nieuw protocol voor klankbordgroepen ontwikkeld en voorgelegd aan wijkteams en/of wijktafels en vervolgens aan de gemeenteraad.

Aandachtspunten voor dit protocol: • De samenstelling van een klankbordgroep zal zorgvuldiger en gevarieerder zijn en vindt plaats in overleg met het wijkteam. • Een klankbordgroep is vanaf het begin bij de planvorming betrokken bij een project. • Een klankbordgroep kan gefaciliteerd worden om een deskundige aan te trekken voor professionele begeleiding en advisering. • Het advies/voorstel van een klankbordgroep wordt onverkort aan de raad voorgelegd als een onderdeel van het raadsvoorstel. • Als het raadsvoorstel afwijkt van het advies van de klankbordgroep bestaat - voordat het raadsbesluit genomen wordt - de mogelijkheid om nogmaals gehoord te worden; • De klankbordgroep kan – als zij dat wenst - bij de gehele uitvoering betrokken blijven. Er komt een fonds voor burgerparticipatie van waaruit initiatieven vanuit de samenleving financieel kunnen worden ondersteund.

2.2 Omgevingsvisie
De omgevingsvisie wordt voor de gemeenteraad het belangrijkste instrument om keuzes vast te leggen over de fysieke leefomgeving. Op grond van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt, is de gemeente verplicht uiterlijk in 2024 een omgevingsvisie vast te stellen. Het omvat ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, water- en milieubeheer, cultuurhistorie, natuur- en landschap en gezondheid.
Maar de visie kan ook betrekking hebben op het sociaal domein voor zover dit kan worden vertaald naar de fysieke leefomgeving.

Wij willen niet wachten tot 2024, maar hebben de ambitie direct aan de slag te gaan met de omgevingsvisie en deze in de huidige raadsperiode vast te stellen. De omgevingsvisie is de opvolger van de in 2010 vastgestelde herziene kwaliteitsatlas. Naast de thema’s uit de kwaliteitsatlas krijgen ook onderwerpen als gezondheid en energietransitie een plaats.

In het proces - leidend tot de nieuwe visie - krijgt participatie (en in het verlengde daarvan de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging én kadersteller) een voorname rol. We werken van buiten naar binnen. Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen aangeven welke kwaliteiten zij toekennen aan verschillende delen van het grondgebied van de gemeente en welke ontwikkeling zij daarin wensen te zien. Innovatieve vormen van participatie waarbij ook de “zwijgende meerderheid” kan worden bereikt, zullen worden onderzocht. Bijvoorbeeld door het instellen van een online community.

Voor de verschillende thema’s en gebieden is er ruimte om te variëren in aanpak. Op sommige onderdelen - bijvoorbeeld als het buitengebied, water, woningbouw of bedrijventerreinen betreft - staan wij samenwerking met de buurgemeenten voor. Een gezamenlijke visie op onderdelen is daarbij bespreekbaar. Denken vanuit kwaliteiten en complementariteit op Walcherse schaal dient voorop te staan.

De vorm van participatie en de rol van de gemeenteraad kan eveneens variëren per thema. Het college gaat over de aanpak eerst in gesprek met de raad.

2.3 Sociaal Domein
WMO en Jeugd De behoefte van de zorgvrager staat centraal. Uitgegaan wordt van wat iemand zelf kan, waarbij een beroep wordt gedaan op eigen kracht. Behoud van eigen regie staat voorop. Zorg is toegankelijk voor iedereen en dichtbij.

Uitgangspunten zijn: • er is keuzevrijheid voor de zorgvragers, maak daarbij gebruik van de mogelijkheden van persoonsgebonden budgetten; • preventie en vroegsignalering krijgen een prominente plaats in het gemeentelijk beleid voor zorg en jeugd; • herijking van de pentekening; • voorkeur heeft samenwerking op Walchers (Porthos), Zeeuws of Zuid-Nederlands (jeugd+) niveau; • geld voor de zorg moet ook naar de zorg gaan. Er is zo min mogelijk bureaucratie, onder andere door vermindering van de regeldruk; • mantelzorgers en vrijwilligers zijn ontzettend waardevol en verdienen veel ondersteuning; • randvoorwaarde is dat de tekorten teruggedrongen worden.

Participatiewet De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Orionis. Daarnaast is Orionis de organisatie die schuldhulpverlening en armoedebeleid/minimabeleid uitvoert. Ook is deze gemeenschappelijke regeling werkgever voor de Wsw-werknemers.

Een integrale aanpak van problematiek rond werk, inkomen, hulpverlening, zorg en ondersteuning wordt verder vormgegeven.
Participatiewet – uitgangspunten: • er wordt onverkort ingezet op het voorkomen van instroom en het bevorderen van (liefst duurzame) uitstroom uit een uitkeringssituatie; • naast de aanpak voor kwetsbare jongeren komt er ook een sluitende aanpak voor de overige jongeren tot 27 jaar. Hierbij is de afspraak dat er voor deze jongeren twee opties zijn: werk of een opleiding; • de budgetten voor de uitkering dienen overeen te komen met het aantal inwoners in de uitkering; • het inzetten van handhaving en fraudebestrijding is wezenlijk om draagvlak te behouden; • uitgangspunt is dat de budgetten en uitgaven per gemeente afgerekend worden. Zoals dit in de zorg en jeugd ook gebeurt. Dit brengt eenduidigheid in het sociaal domein en geeft de raad ook meer beleidsvrijheid.

2.4 Duurzaamheid
Een duurzame en energieneutrale maatschappij is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Ook de gemeente Middelburg levert haar bijdrage hieraan. Sterker nog, als overheid hebben we een voorbeeldfunctie. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om het energieneutraal maken van ons eigen (maatschappelijk) vastgoed. De doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn, handhaven we. Ook in de omgevingsvisie is “duurzaamheid” een belangrijk thema en dient het bijzondere aandacht te krijgen.

Het is belangrijk de bewustwording onder bewoners en bedrijven te vergroten zodat zij zelf maatregelen gaan treffen in hun eigen (leef)omgeving, waar energie kan worden bespaard en duurzaam energie kan worden opgewekt.

In onze monumentenstad zijn er belemmeringen bij het verduurzamen van woningen en gebouwen vanwege welstand of monumentale status. In het beleid willen we vastleggen dat eigenaren van monumenten meer vrijheid krijgen om hun pand energiezuinig te maken met respect voor de monumentale en architectonische waarden.

In deze maatschappelijke opgave werken we samen met de inwoners, gemeenten, provincie, waterschap, woningcorporaties en overige partijen. Bijvoorbeeld door het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties.

In februari 2018 is een interbestuurlijk programma (IBP) opgesteld. Het IBP geeft uitvoering aan een aantal afspraken in het regeerakkoord. Het programma is nu op hoofdlijnen vastgesteld en wordt in 2018 uitgewerkt in concrete afspraken. Middelburg zal een aandeel in enkele opgaven krijgen.

“Duurzaamheid” loopt door alle portefeuilles en beleidsvelden heen. We kiezen voor een integrale benadering, waarbij in voorstellen de bijdrage aan het behalen van de doelstelling wordt aangegeven.

De milieuvisie 2012-2018 zal worden geëvalueerd waarna een nieuwe visie wordt opgesteld inclusief een duidelijke routekaart met te maken keuzes, prioriteiten en inzicht in de benodigde investeringen om de doelstellingen en (wettelijke) opgaves te bereiken.

2.5 Innovatie
Middelburg staat voor de uitdaging om in een complexe omgeving steeds meer te doen met beperkte middelen. Het vraagt van de gemeente een andere houding, waarbij we tegelijkertijd efficiënt en innovatief moeten zijn, om samen met relevante belanghebbenden kansen te benutten of problemen op te lossen. Dit
vraagt ook om een andere manier van besluitvorming. Wij denken dat we meer toe moeten naar netwerksturing en willen dit de komende tijd nader uitwerken. Dit staat tegenover de hiërarchische vorm van sturing waarbij de gemeenteraad alle zeggenschap heeft en als enige beslissingsbevoegd is.

Naast bovenstaande opgave zijn er ook technologische trends die een impact hebben op het lokaal bestuur. De veranderingen gaan snel en zijn complex. We willen de organisatie goed toerusten voor die veranderingen door kennis en kunde uit te breiden. Ook willen we gebruik gaan maken van de toename in beschikbare data, omdat die sturingsinformatie kan opleveren. Het is belangrijk om te kijken hoe het Middelburg verder kan helpen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, armoedebeleid en participatie.

We willen ook een innovatie-routekaart ontwikkelen die richting geeft aan ontwikkelingen zoals de participatiemaatschappij, beleidsvorming en beleidsvalidatie.

Duurzaamheid is een motor voor innovatie en biedt kansen en voordelen voor de gemeente, ondernemers en inwoners.

2.6 Economie, binnenstad en bedrijventerreinen
We zetten in op een sterk economisch profiel van Middelburg. Samen met onze ondernemers werken we aan een economisch klimaat waar ruimte is voor ontwikkeling, groei en nieuwe initiatieven.

Voor Middelburg verbreden we de economische agenda met stedelijke economie en versterken we de profilering van het onderwijs in combinatie met een sterke binnenstad. We intensiveren onze inzet op het brede terrein van arbeidsmarktbeleid, economie en citymarketing en versterken de onderlinge samenhang. We verbreden het evenementenbeleid.

Binnenstad Middelburg heeft een mooie monumentale binnenstad, aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers, bezoekers en onderwijs. De monumentale uitstraling biedt kansen op allerlei terreinen, maar vraagt ook een verantwoordelijkheid. Komende periode gaan we samen met inwoners en eigenaren werken aan een goede, bewoonbare en duurzame binnenstad. We geven voorlichting op het gebied van duurzaamheid en onderhoud. Handhaving op het gebied van verwaarlozing is een speerpunt.

Voor Middelburg is het goed functioneren van de binnenstad van groot belang. Het actieplan Binnenstad blijft het uitgangspunt en wordt gefaseerd uitgevoerd met als doel leegstand verder terug te dringen en de binnenstad toekomstbestendig te maken. Aandacht voor een aantrekkelijke en gastvrije binnenstad is het uitgangspunt. Vierkante meters detailhandel worden beperkt om een compact centrum te krijgen. Het aantal regels wordt minder en vergunningen worden eenvoudiger, met aandacht voor handhaving. We versterken de toeristische informatie en werken aan een citymarketingplan. Het lichtplan krijgt een vervolg.

Bedrijventerreinen Wij zetten nadrukkelijk in op zorgvuldig ruimtegebruik. Herstructureren van bestaande bedrijventerreinen is daarom een belangrijke prioriteit. Nieuwe bedrijventerreinen leggen wij gefaseerd en vraaggericht aan. Bij nieuwe ruimtevraag kijken we met bedrijven eerst naar mogelijkheden voor vestiging op bestaande bedrijventerreinen.

2.7 Woningbouw
Middelburg is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Daarnaast is er sprake van een ontwikkeling door de vestiging van onderwijsinstellingen en studenten. De meest recente prognoses geven aan dat voorlopig sprake is van een groei van de bevolking. Voor de komende tien jaar wordt een groei verwacht van circa 1.700 huishoudens. Er ligt dus een opgave om in de komende periode op diverse locaties de bouw van woningen mogelijk te maken. Vanuit de Woonvisie willen we ons inzetten voor een vraaggerichte benadering vanuit de markt en voorzien in goede woningen voor iedereen en op een goede locatie.

In het actieplan grondbedrijf zijn keuzes gemaakt voor de diverse locaties. Middelburg wil een goede mix in de wijken van goedkope en duurdere woningen en appartementen zowel koop als huur. Het hebben van voldoende sociale huurwoningen is belangrijk. De komende periode zal dit conform het actieplan grondbedrijf verder uitgewerkt worden. Hierbij zal in overleg met de corporaties ook worden gezocht naar mogelijkheden voor sociale woningbouw.

In 2018 gaan we in overleg met de buurgemeenten om te komen tot nieuwe regionale woningmarktafspraken. Daarbij blijft onze visie op de demografische ontwikkelingen en de daarbij behorende behoefte aan woningen en de diversiteit in aanbod het uitgangspunt.

3. Financieel Herstelplan
De meerjarenbegroting van de gemeente Middelburg is niet structureel sluitend en daarom staat de gemeente al een aantal jaren onder preventief toezicht van de toezichthouder (het provinciebestuur). De begroting van 2018 is nog niet goedgekeurd door de provincie en dat zal pas gebeuren als er een sluitende meerjarenbegroting over 2019-2022 wordt gepresenteerd. De opdracht is dan ook om een financieel herstelplan op te stellen en in te dienen op grond waarvan structurele uitgaven vanaf 2019 ook door structurele inkomsten worden gedekt. Dat betekent dat er maatregelen moeten worden genomen die direct per 2019 al tot lagere kosten of hogere inkomsten moeten leiden.

Wij zullen het financieel herstelplan integraal opnemen in de kadernota 2019-2022. In dit hoofdstuk beschrijven wij de maatregelen die wij genoodzaakt zijn te nemen. Daarbij hebben wij vastgesteld dat afboeken op grondposities op dit moment om financiële redenen niet mogelijk is, gezien de grote bedragen die daarmee zijn gemoeid. Bezuinigingen en belastingverhoging zijn wat ons betreft daarom onvermijdelijk. Om daar invulling aan te geven hebben wij gezocht naar mogelijkheden die snel kunnen worden ingevoerd.

Maatregelen om een structureel begrotingsevenwicht te bereiken zijn: 1. het niet toepassen inflatiecorrectie; 2. bezuinigen op de organisatie van de gemeente; 3. bezuinigen in het sociaal domein; 4. verhogen van inkomsten; 5. belastingverhoging.

Ad 1. Door het niet toepassen van de inflatiecorrectie op budgetten en subsidies in 2019 wordt een structurele bezuiniging gerealiseerd.

Ad 2. De organisatie kunnen wij niet verder belasten met het bezuinigen op de formatie, tenzij daaraan duidelijke taken kunnen worden gekoppeld. Wel denken wij aan een beperkte zoekopdracht om het budget voor de organisatie te verlagen, door minder inhuur, vacatures later in te vullen of anderszins.

Ad 3. De extra gemeentelijke bijdrage op het gebied van de drie decentralisaties in het sociaal domein bedraagt inmiddels meer dan € 4 mln. Uitgangspunt is dat we willen voorkomen dat er een te grote bezuinigingsoperatie wordt doorgevoerd in het sociaal domein. Bezuinigingen in het sociaal domein zijn echter noodzakelijk om op de korte termijn het herstelplan te realiseren en toekomstige tekorten te kunnen opvangen. In het kader van het herstelplan, dat integraal onderdeel zal vormen van de Kadernota 20192022, zullen deze maatregelen worden geconcretiseerd.

Ad 4. Vervolgens is nagegaan of inkomsten kunnen worden verhoogd. Daarin zien wij beperkte mogelijkheden, maar niet per 2019 te realiseren.

Ad 5. De voorgaande maatregelen zijn onvoldoende om structurele lasten te dekken door structurele inkomsten. Als laatste optie is daarom het verhogen van de belasting onvermijdelijk. Deze tijdelijke verhoging zal gezien de opdracht al direct in 2019 effect moeten hebben. Gekozen is om de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2019 te verhogen met maximaal 10%. In de jaren 2020 tot en met 2022 zal de OZB niet worden verhoogd, ook niet in de vorm van inflatiecorrectie.

In onderstaande tabel hebben wij ook een financiële correctie opgenomen van het begrote bedrag voor het minimabeleid. Door reëel te begroten vervalt het structurele overschot op deze post, terwijl het beleid in stand blijft.

Deze maatregelen geven daarmee voldoende bouwstenen om een degelijk financieel herstelplan op te stellen. Wij vertrouwen erop dat deze maatregelen voldoende zijn om te kunnen voldoen aan de eisen van de toezichthouder om structurele uitgaven ook door structurele inkomsten te dekken.

Voorlopige doorrekening bouwstenen ten behoeve van het herstelplan:

(bedragen x €1000) 2019 2020 2021 2022
Inflatiecorrectie beperken op materiele budgetten 200 200 200 200
Zoekopdracht verlaging materiele budgetten met 1% 130 130 130 130
Inflatiecorrectie beperken op subsidies 144 144 144 144
Zoekopdracht binnen organisatie 60 60 60 60
Zoekopdracht Sociaal Domein 500 500 500 500
Financiële correctie minimabeleid 250 250 250 250 Parkeren en overige inkomsten p.m.
Belastingverhoging OZB 1.000 1.000 1.000 1.000
Correctie i.v.m. niet toepassen inflatiecorrectie OZB -180 -383 -601 -825
Totaal 2.104 1.901 1.683 1.459

4. Afspraken
Ten aanzien van een aantal thema’s hebben we concrete afspraken gemaakt.

4.1 Cleene Hooge
We wachten de ontwikkelvisie die MaGRID in samenspraak met de stichting De Cleene Hooge opstelt met vertrouwen af. Op basis van de uitkomsten worden verdere stappen ondernomen.

4.2 Trekdijk
Het is van belang dat er in alle rust, met wijsheid en beleid, samen met betrokkenen gekomen wordt tot een hoogwaardige invulling van deze gronden. Daarmee wordt een behoedzaam proces op gang gebracht om deze ontwikkeling vorm te geven. Het is noodzakelijk om, in de besluitvorming rond dit dossier, terug te keren naar een nieuw startpunt. Daartoe zal voor de Trekdijk een werkgroep worden ingesteld. Deze werkgroep gaat aan de slag volgens een hieronder nader omschreven procesvoorstel. Eventueel ondersteund door een extern bureau. Essentieel is daarbij dat deelnemers in de werkgroep kunnen meebeslissen over genoemde hoogwaardige invulling.

Procesvoorstel voor de werkgroep Trekdijk: • Voor wat betreft de Trekdijk worden vertegenwoordigers uit Nieuw- en Sint Joosland, de Middelburgse wijk Mortiere en andere betrokkenen uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep waarin ook een wethouder en ambtelijke ondersteuning zitting nemen. • Aan de vertegenwoordiging van betrokkenen wordt vanaf het begin medebeslissingsrecht binnen de werkgroep toegekend, zodat daar rechtstreeks en op een gelijkwaardig niveau kan worden overlegd. Een binnen de werkgroep breed gedragen voorstel richting raad wordt daardoor mogelijk. • Alle alternatieve mogelijkheden voor invulling van de Trekdijk worden grondig onderzocht. • Alternatieven worden onder meer getoetst aan de criteria van woon- en leefgenot van omwonenden, zichtlijnen, milieucategorie en financiële haalbaarheid. • Er moet balans zijn tussen de diverse belangen die er zijn. • Mede met het oog op het woon- en leefgenot van omwonenden kan daarbij wellicht meer financiële ruimte worden ingezet. • De gemeenteraad wordt gedurende het proces actief geïnformeerd en het bereikte resultaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. • Wij verwachten hiervoor een periode van 1 tot 1,5 jaar nodig te hebben.

4.3 Campus Zeeland
Middelburg wil zich verder ontwikkelen tot onderwijsstad. Versterking van de hele onderwijskolom is belangrijk, met name gericht op de werkgelegenheid in Zeeland en de thema’s die gekoppeld zijn aan de Zeeuwse delta. De komst van onderdelen van de HZ naar Middelburg en de realisatie van het Joint Research Laboratorium zijn daarbij erg belangrijk.

Dat laatste is eveneens een belangrijke voorwaarde voor de uitbreiding van het wetenschappelijk onderwijs (UCR). Voor Zeeland is de uitbreiding van de UCR met een afdeling engineering en innovatie van groot belang. Middelburg wil hierin blijven investeren.

Goede studieplaatsen, studentenhuisvesting en andere voorzieningen zijn belangrijke voorwaarden. Middelburg streeft ernaar om de zoveel mogelijk te werken vanuit het campus-model. Daarbij wonen studenten in centrale studentencomplexen in de nabijheid van hun studie-plek.
Geplande activiteiten: • aan de Kanaalweg realiseren we studentenhuisvesting; • samen met Vlissingen bekijken we welke studentenvoorzieningen nodig zijn; • voor uitbreiding van de UCR trekken we samen op met Provincie; • in 2018 zal een projectvoorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

4.4 Julianabad Arnemuiden
Wij willen onder voorwaarden structurele financiering voor het Julianabad in Arnemuiden mogelijk maken. Deze voorwaarden hebben betrekking op continuïteit, veiligheid en financiële beheersbaarheid.

4.5 Coffeeshop
Wij hebben afgesproken dat we geen coffeeshop in Middelburg toelaten zolang softdrugs niet gelegaliseerd zijn.

4.6 Zondagsrust
Afgesproken is dat er geen verdere verruiming van de winkelopenstelling op zondag plaatsvindt. Verder zijn we terughoudend met de uitbreiding van evenementen op zondag die geluidsoverlast veroorzaken.

4.7 Dauwendaele
Voor de wijk Dauwendaele is een wijkvisie met een termijn van tien jaar opgesteld, waarbij ook aan de relatie met de Mortiere aandacht wordt besteed. Dauwendaele blijft een strategisch project waarbinnen de volgende (deel)projecten worden uitgevoerd: • we streven nog steeds naar nieuwbouw en revitalisering winkelcentrum Dauwendaele als vernieuwd hart van de wijk; • groen-blauwe maatregelen; extra ingrepen in openbare (groene) ruimte om uitstraling te vergroten en inwoners te verleiden tot lichaamsbeweging in de woonomgeving; • aanpakken sociaal onveilige plekken; • project De Vitale Revolutie Dauwendaele voortzetten; • oprichten vitaliteitscentrum gericht op preventie met onderwijs en ondernemers; • wijkteam ondersteunen bij versterken sociale cohesie in de wijk.

4.8 Veerse Poort fase V
In het kader van de ontwikkeling van Veerse Poort V hebben wij afgesproken dat klankbordgroep, gemeente en projectontwikkelaar opnieuw met elkaar in gesprek gaan. Er wordt overlegd over het laatst vastgestelde plan van de projectontwikkelaar.

Op 14 mei 2018 overeengekomen door de fracties van

LPM, Piet Kraan

CDA, Wim Kant

VVD, Wilfried Boonman
SGP, Paul Moens

No Comments Yet.

Leave a comment