‘Bericht aan de gemeenteraad n.a.v. raadsvoorstel participatie Trekdijk’

'Bericht aan de gemeenteraad n.a.v. raadsvoorstel participatie Trekdijk'

Namens de werkgroep Trekdijk maken John de Rijke en Hans van Hal, bijgestaan door juridisch adviseur Ron Thiry, deel uit van het op initiatief van de gemeente gevormde Participatieteam Trekdijk. Ook de wijk Mortiere en de Middelburgse bedrijvenclub is gevraagd zich in dit team te laten vertegenwoordigen.
Om het participatieteam in staat te stellen onderzoek te doen naar alternatieve invullingen moet de gemeenteraad hiervoor een krediet beschikbaar stellen. In de commissievergadering Ruimte van 5 november en in de raadsvergadering van 13 november wordt een daarop betrekking hebbend raadsvoorstel behandeld.
Enkele formuleringen in het raadsvoorstel en begeleidende memo alsmede de daarover ontvangen reacties hebben de werkgroep doen besluiten om 2 november 2018 onderstaande e-mail aan alle raadsfracties van de gemeente te sturen.

Klik hier om het raadsvoorstel te lezen. Klik hier om de memo te lezen

Geachte leden van de gemeenteraad,

Als deelnemer van de Participatiegroep Trekdijk, zijn we vooralsnog verheugd over de geboden mogelijkheid om serieus een hoogwaardige invulling van de gronden aan de Trekdijk te onderzoeken vanuit een nieuw startpunt.

Evenals u hebben wij oog voor de zorgelijke financiƫle situatie van de gemeente, die overigens mede het gevolg is van de dure aankoop van de Trekdijk.
Mede daarom hebben we 15 januari jl. bij de vergadering van commissie Ruimte onze twijfels geuit of op termijn de uitvoering van het raadsbesluit van 22 jan. jl. wel renderend zal zijn. ( Klik hier voor de ingesproken tekst ).

Tevens beseffen wij dat de gemeente voor enorme uitdagingen staat om de duurzaamheids- en CO2-neutrale doelstellingen te halen.
In dezelfde commissievergadering hebben we daarom toegelicht dat daarvoor de gronden aan Trekdijk zeker mogelijkheden bieden ( Klik hier voor de ingesproken tekst ).

Mede om het draagvlak onder de inwoners te peilen, hebben we 15 mei jl. bij de Dorpstafel van Nieuw en Sint Joosland enkele mogelijke alternatieve invullingen gepresenteerd ( Klik hier voor de presentatie ).

Ook wij zijn van mening, dat zowel de uiteindelijk gekozen invulling van de Trekdijk als de financiƫle consequenties moet kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij de diverse belanghebbenden en de gemeenteraad.

Gezien het voorgaande is de opmerking in het raadsvoorstel "krediet voor activiteiten participatie over Trekdijk" dat "het niet bijdraagt aan een duurzaam en energieneutraal Middelburg" naar onze mening dan ook onjuist.

Ook de volgende door het college vastgestelde uitgangspunten in de memo van 9 oktober jl. staan niet alleen op gespannen voet met het beloofde nieuwe startpunt, maar zijn ook niet toekomstgericht:
De herijkte kwaliteitsatlas blijft voor het college uitgangspunt.
Het ligt toch veel meer voor de hand te anticiperen op momenteel in de maak zijn nieuwe omgevingsvisie, die de herijkte kwaliteitsatlas gaat vervangen.
Scenario's voor Trekdijk die van invloed zijn op de Walcherse woningbouwprogrammering niet te onderzoeken.
Zoals ook in de programmabegroting 2019 is vermeld, wordt momenteel gewerkt aan nieuwe woningbouwafspraken.
We zijn van mening dat er geen sprake is van een nieuw startpunt als bij voorbaat moet worden uitgegaan van oude afspraken, waarvan zelfs de houdbaarheidsdatum al bijna is verstreken.

Ook de deadline van 1 september 2019 voor afgeronde voorstellen lijkt ons niet ruim bemeten is, vakanties en recessen mede in aanmerking nemende.

We hebben dit dan ook bij het eerste overleg van het participatieteam aan de orde gesteld.

Overigens sluit dit aan bij de schriftelijke vragen van D66 ( Klik hier voor vragen D66 participatieteam Trekdijk ).

Tot slot verzoeken we de raad om 13 november in te stemmen met het raadsvoorstel "krediet participatie Trekdijk" en er tevens op toe te zien dat er voldoende speelruimte is voor een betekenisvolle participatie.

Met vriendelijke groet,

John de Rijke,
Voorzitter Werkgroep Trekdijk van de Dorpsvereniging van Nieuw- en Sint Joosland

No Comments Yet.

Leave a comment