Statuten Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland

Dossiernummer 2009.000260.01
RCD
DOORLOPENDE TEKSTVERKLARING
De ondergetekende, Mr Dr Rudolf Cornelis van Dongen, notaris te Middelburg,
verklaart hierbij dat aan deze verklaring de doorlopende tekst van de statuten van de
statutair te Nieuw- en sint Joosland, gemeente Middelburg, gevestigde vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: Dorpsvereniging Nieuwe en Sint Joosland is gehecht, in
welke tekst de bij notariële akte aangebrachte statutenwijziging is verwerkt, welke
akte op 7 juli 2009 voor mij, notaris is verleden.
Getekend te Middelburg op 27 juli 2009

STATUTEN
NAAM/DUUR
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: DORPSVERENIGING NIEUW- EN SINT JOOSLAND en is
voor onbepaalde tijd opgericht op zevenentwintig augustus negentienhonderdnegenenzestig.
ZETEL
Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Nieuw- en Sint Joosland, gemeente Middelburg.
DOEL
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de bij de vereniging
aangesloten inwoners van Nieuw- en Sint Joosland.
2. Naast de in het eerste lid genoemde algemene belangenbehartiging richt de vereniging
zich in het bijzonder op het bevorderen en instandhouden van de leefbaarheid van de kern
Nieuw- en Sint Joosland, waarbij belangen die het verkeer, het milieu, de ruimtelijke
ordening en het behouden van historische en landschappelijke waarden betreffen
specifieke aandacht hebben.
LEDEN
Artikel 4
1. Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige inwoners van Nieuw- en Sint
Joosland.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.
BEGUNSTIGERS
Artikel 5
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen
met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of
krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
TOELATING
Artikel 6
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen
op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
beroep open op de eerstvolgende algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel
dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid
bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS
Artikel 8
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door
opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende
verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 9
1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die
door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën
worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
RECHTEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 10
Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden
toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te
wonen.
BESTUUR
Artikel 11
Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden
benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP –
SCHORSING
Artikel 12
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door
de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger
in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 13
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan
meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door één der bestuursleden
conceptnotulen opgemaakt. In de volgende vergadering worden de notulen vastgesteld. In
afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter
omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten
tot:
I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een
bedrag of waarde van meer dan eenduizend euro (€ 1.000,00) de door de algemene
vergadering goedgekeurde begroting te boven gaan, onverminderd het hierna
onder II bepaalde;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en
geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de
vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel
kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden
gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten
rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 15
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
3. Het bestuur verzorgt binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar een financieel
overzicht in de dorpskrant in de vorm van een balans en een staat van baten en lasten. Het
bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,
zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid
en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten met een
toelichting ter goedkeuring aan de vergadering, rekening en verantwoording over zijn in
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze
rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. Tevens wordt een
begroting voor het lopende jaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering overgelegd.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt
de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden
der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te
bewaren.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan
de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het
verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken
na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste één in Nieuw- en Sint Joosland
verspreid dag- of weekblad of in de dorpskrant.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 17
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle
begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der
andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de
notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen
een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden
gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een
tweede stemming tussen de voorgedragen candidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand
de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één
persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd
en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt
telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van
beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is
het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan
de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven
wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in
artikel 4 of bij advertentie in ten minste één in Nieuw- en Sint Joosland verspreid dag- of
weekblad of in de dorpskrant. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven
dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 21.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 21
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden, waarvan in de dorpskrant melding wordt
gemaakt.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Is minder dan twee/derde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden,
kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden
vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen, ongeacht
het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 22
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot
ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding
kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 23
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
EINDE STATUTEN

No Comments Yet.

Leave a comment