Herinrichting Zeeburgstraat

Leefomgeving

Kanaalweg 3

Postbus 6000

4330 LA Middelburg

Tel  14 0118

Fax (0118) 623 717

info@middelburg.nl

Tekstvak: Aan bewoners en belanghebbenden van panden aan de Zeeburgstraat

www.middelburg.nl

uw kenmerk                                    uw brief van                             ons kenmerk                             bijlage(n)

                                                                                                     210922                                  1

contactpersoon                              doorkiesnummer                       datum                                      datum verzending

Christian de Hondt                    (0118) 67 53 33                   30 oktober 2019                   4 november 2019                                           

onderwerp

Herinrichting Zeeburgstraat

Geachte heer, mevrouw,

De Gemeente Middelburg heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Zeeburgstraat. Over het voorlopig ontwerp wordt inspraak verleend. Meer informatie hierover vindt u in deze brief.

Voorlopig ontwerp

Vanwege de leeftijd van het hoofdriool, de noodzaak om het regenwater af te koppelen van het vuilwaterriool en groot onderhoud aan de verouderde staat te plegen, staat de Zeeburgstraat op de planning voor wegen- en rioolonderhoud. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met een herinrichting om te komen tot een klimaatbestendige leefomgeving waarin meer groen en minder verharding wordt teruggebracht en waarin een gescheiden stelsel wordt aangebracht, vuilwaterafvoer en regenwaterafvoer.

Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen in overleg met bewoners, en is gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten:

 1. Klimaatverandering: het nemen van maatregelen om in de toekomst wateroverlast te voorkomen, zoals meer groen en minder verharding terug aanbrengen en de mogelijkheid bieden tot het afkoppelen van de regenpijp aan de voorzijde van de woning.
 2. Aanleg van een regenwaterriool, het infiltreren van het regenwater en het lozen op het oppervlaktewater in de buurt.
 3. Gebruik van duurzame materialen.
 4. Suggesties en opmerkingen van omwonenden op basis van een enquête en een informatieavond.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige situatie zijn:

Bomen/beplanting

 • Voor de huisnummers 15 t/m 19 worden de bomen vervangen door nieuwe krenten boompjes.
 • Tussen de huisnummers 14 en 16 wordt een nieuw krentenboompje geplant.
 • Tegenover huisnummer 23 wordt de conifeer verwijderd en vervangen door twee ‘gele valse christusdoorns’.
 • Tegenover huisnummer 27 worden twee ’gele valse christusdoorn’ geplant.
 • Voor de huisnummers 28 t/m 32 worden veertien bomen verwijderd en vervangen door twee Amberbomen.
 • In de groenvakken worden in totaal tien nieuwe bomen geplant, met als onder beplanting verschillende heesters voor de huisnummers 15, 23, 27, 28, 32 en 34.

Parkeervakken

 • Voor de huisnummers 25 en 27 gaat het aantal parkeervakken van zes naar zeven.
 • Voor de huisnummers 30 en 32 gaat het aantal parkeervakken van zes naar vier.
 • Voor de huisnummers 34 en 36 gaat het aantal parkeervakken van twee vakken naar één.
 • Op het parkeerterrein achterin de Zeeburgstraat gaat het aantal parkeervakken van drieëntwintig naar negentien.

Achterpaden

De aansluitingen op de brandgangen worden verhoogd aangelegd en voorzien van een stoeprand naast de parkeervakken, om te voorkomen dat auto’s de uitgang van de brandgang blokkeren.

Wegbreedte

De rijbaan in het begin van de Zeeburgstraat wordt verbreed van 3,70 naar 4,15 m. Aan de kant van de huisnummers 15 t/m 21 wordt het trottoir versmald van 1,50 naar 1,05 m, aan de kant van de huisnummers 14 t/m 20 wordt het trottoir versmald van 1,80 naar 1,20 m.

Materialen

Bij de herinrichting worden de volgende materialen gebruikt:

 • Rijbaan: materiaal: gebakken; kleur: rood/bruin; soort: Ravenna.
 • Trottoir: materiaal: gebakken; kleur: rood/bruin; soort: Ravenna.
 • Parkeervakken: kleur: antraciet; soort: Nero.

De start van de uitvoering staat gepland begin 2020.

Inspraak

Tijdens de inspraaktermijn van zes weken, van 7 november tot en met 18 december 2019, kunnen ingezetenen en belanghebbenden mondeling of schriftelijk hun zienswijze op het voorlopig ontwerp indienen. Afhankelijk van de zienswijzen zal bekeken worden of het ontwerp moet worden aangepast.

Voor een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Christian de Hondt (0118) 67 53 33. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: Burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Een inspraakreactie per e-mail verstuurt u naar info@middelburg.nl.

Een belanghebbende die redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen heeft ingediend, kan geen beroep instellen bij de rechtbank (artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht).

Tijdens de inspraaktermijn ligt het voorlopig ontwerp ter inzage. Voor inzage kunt u elke werkdag tijdens kantooruren terecht in het Stadskantoor bij de vakbalie Vergunningen, Bouwen en Wonen. Kopieën zijn daar verkrijgbaar. Het voorlopig ontwerp is ook te raadplegen op www.middelburg.nl/zeeburgstraat.

Van de inspraak wordt een eindverslag gemaakt. De vaststelling van het eindverslag wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad (Overheid.nl). Het eindverslag wordt toegezonden aan de indieners van een zienswijze.

Met vriendelijke groet,

Christian de Hondt

vakspecialist civiele techniek

Bijlage

 • Voorlopig ontwerp (A3-tekening)

No Comments Yet.

Leave a comment