Dorpskrant februari 2019

De Dorpskrant  is een uitgave van de Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland en wordt 5 keer per jaar huis aan huis verspreid.

Tekstvak: DORPSVERENIGING 
NIEUW- EN SINT JOOSLAND

Ingeschreven bij KvK-Zeeland nr:  40310767                    februari 2019

  Voorzitter Secretaris Penningmeester
  Krina de Visser Korteweg 4
0118-602255
Lia Zwemer Quarleshavenstr. 19
06-22057122
Jan Gabriëlse Molendijk 51 0118-465964
  Overige bestuursleden:
  Peter Joosse
Binnendijk 3 0118-603357
Conny van Koeveringe
Molenweg 33 0118-603018
Willem Staat, Molendijk 66 0118-603627
  Redactie en
verspreiding
dorpskrant en adverteerders:
Krina en Ko de Visser
Korteweg 4
4339 AS Nieuw- en Sint Joosland
krinko@zeelandnet.nl
  Typewerk, vormgeving
en eindredactie
Krina en Ko de Visser, 0118-602255 Willem Staat, 0118-603627
  Website www.nieuwsintjoosland.nl Ontwerp en realisatie

Beheer
Ard Ridderbos
  Ledenadministratie Jan Gabriëlse
jannet@zeelandnet.nl
  Lidmaatschap:  € 4,00 per kalenderjaar Rekeningnummer: NL86 RABO 0303851783
Ten name van: Dorpsvereniging Nieuw en Sint Joosland
Foto’s voorkant:     Ko de Visser Drukwerk: Drukkerij van Keulen

De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, stukken te wijzigen of te weigeren.

Van de Bestuurstafel

Het bestuur spreekt in dit eerste nummer van de dorpskrant in 2019 de hoop uit dat het ons allen goed zal gaan in het nieuwe jaar.

Nieuwland is jarig

Veel mensen zijn intussen bezig met het voorbereiden van de festiviteiten voor komende zomer. Noteer alvast in uw agenda:

vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus is er van alles te doen op het dorp. Je kunt zeggen dat Nieuwland jarig is. Ga maar na. De Dorpsvereniging bestaat 50 jaar en het dorp375 jaar. De Middelburgse Polder, waarin Nieuwland ligt, is namelijk bedijkt in 1644. 

De Ringrijdersvereniging bestaat 195 jaar en de koersbalclub 20 jaar.

en Theater “theater de Wegwijzer” viert haar15 jarig bestaan.

Reden genoeg om daar bij stil te staan.
Eén van de hoogtepunten wordt een Dorpsloop. Je kunt dan rennend, gewoon lopend, of fietsend allerlei bedrijven en instellingen bezoeken en presentaties van de vele verenigingen en organisaties die ons dorp rijk is.

Nieuwe voorkant dorpskrant

Omdat dit een jubileumjaar is hebben we de voorzijde van de dorpskrant hierop aangepast, middels foto’s van de jubilerende verenigingen.

In memoriam

Onze dorpswethouder is op 19 januari plotseling overleden, Hij is 9 maanden onze Dorpswethouder geweest, we hebben verschillende keren overleg gehad ook op de fiets het dorp verkend, najaar 2018 de eerste dorpstafel, de contacten waren goed we betreuren het dat dit maar zo kort heeft mogen duren.

Bestuur dorpsvereniging.

Nieuwe Dorpswethouder

Wij feliciteren Carla Doorn, maar ook de LPM dat zij als onze nieuwe

Dorpswethouder ons dorp mag vertegenwoordigen, we hopen op een goede samenwerking en goede contacten.

Jaarkalender op  website
Over de festiviteiten volgt vanzelfsprekend  informatie in de dorpskrant. Maar die kun je ook krijgen via het internet. De afgelopen maanden heeft Ard Ridderbos heel hard gewerkt aan de website  www.nieuwsintjoosland.nl

Dat wordt langzamerhand een echt forum waar heel veel informatie is te vinden.  Op de website staat onder het kopje ACTIVITEIT ook een jaarkalender. Zo zie je in één oogopslag wat er allemaal staat te gebeuren. 

Valse start
Het dorpsfeest is een mooie gelegenheid om Nieuwland weer eens goed op de kaart te zetten. Dan kunnen we meteen de valse start goedmaken van de jaarwisseling. Want ook toen stond Nieuwland op de kaart. In Nederland is tijdens de  jaarwisseling 59 keer geweld tegen hulpverleners geregistreerd. Dat was een verdubbeling ten opzichte van de vorige jaarintrede. Toen ging het om 27 gevallen. In  Nieuwland is met bierflesjes gegooid naar de brandweer.  Met behulp van de banden die naar het dorp zijn gebracht is een vuur gestookt waarvan de sporen nog zichtbaar zijn aan de begroeiing rond de leefkuil en het richtingbord op de driesprong Korteweg-Oude Rijksweg-Veerstraat. Het kwam allemaal uitgebreid aan de orde in kranten, op radio en op televisie.

Kraayerthavenstraat De gewenste vuurwerkvrije zone bij de Binnenhaven heeft gefaald. Vooral tussen 19 en 23 uur was het daar een hels kabaal door

knalvuurwerk dat werd afgestoken met behulp van twee vuurkorven. Het lawaai werd nog versterkt door een gettoblaster.  Let wel, dat gebeurde bijvoorbeeld op nog geen 5 meter van een bewoner van de Binnenhaven die al te ruste was gegaan. De meesten  gaan namelijk vroeg naar bed. Mensen in de Binnenhaven dachten dat hun laatste uur was aangebroken of dat er op hun werd gejaagd. Dat zijn voor dementerenden traumatische ervaringen.  En dat terwijl De Binnenhaven bedoeld is als “een veilige haven voor mensen met dementie, middenin Nieuw- en Sint Joosland”. Uit signalen die ons bereikten blijkt dat ook  bewoners van de andere appartementen in de Kraayerthavenstraat zich onveilig hebben gevoeld.

Overleg
Het bestuur werkt mee aan een overleg over deze problemen dat op het moment dat deze krant wordt gemaakt  in voorbereiding is.  Aan dit gesprek zal ook het gemeentebestuur deelnemen. Persoonlijke uitnodigingen zijn ook gedaan aan directe omwonenden  aan de Kraayerthavenstraat en rond de leefkuil, Zorgstroomlocatie De Binnenhaven en de politie.  

Het bestuur roept intussen iedereen op om er aan mee te werken dat het nu echt afgelopen is met ontsporingen bij Oud en Nieuw. Het is gewoon zonde dat het leven van inwoners dan wordt vergald.

Groen
Het struikgewas bij de leefkuil ging dus deels in vlammen op, maar het bestuur wil dit verhaal toch graag positief eindigen. Heel veel groen is aangeplant rond de Weizichtweg. Staatsbosbeheer begon in januari met het plantwerk aan de Boomdijk. Ten derde zijn de bomen aan de Molendijk gesnoeid, wat heel hard nodig was. Hopelijk zijn dat voorboden van een heel gelukkig nieuwjaar voor Nieuw- en Sint Joosland.

Raadpleging bewoners.

In aansluiting op de berichtgeving rond het beoogde zonnepark aan de Binnendijk, wordt u van harte uitgenodigd om op 5 maart te 20:00 uur in het dorpshuis aanwezig te zijn om samen de gemeenschappelijke  zienswijze ten aanzien van dit project – en de raakvlakken met de invulling van de gronden aan de Trekdijk - vast te stellen.

In deze dorpskrant treft u een artikel aan over de gang van zaken tot heden, waaronder de behandeling in de gemeenteraad. Anders dan aanvankelijk door het college beoogd, worden de belanghebbenden – vooral dus u als bewoner van Nieuw- en Sint Joosland – nu wel in staat gesteld om bij de gemeenteraad zienswijzen in te dienen. Dat zal dan worden gedaan en gecoördineerd door het bestuur van de dorpsvereniging, uw belangenbehartiger.

Die zienswijzen worden door de raad  zorgvuldig gewogen alvorens dit hoogste orgaan van de gemeente een positief, dan wel negatief besluit neemt m.b.t. de gevraagde verklaring van geen bedenkingen, waarna het college aan ZonPV Middelburg B.V. de noodzakelijke omgevingsvergunning al dan niet kan afgeven.

Indiening van de zienswijzen moet geschieden binnen zes weken vanaf de ter inzagelegging op 7 februari 2019, dus uiterlijk 20 maart a.s.

Voor een juiste besluitvorming zal de bijeenkomst wat betreft de geregistreerde leden van de dorpsvereniging gelden als een bijzondere algemene ledenvergadering, zij het één met open karakter, zodat ook andere bewoners/belanghebbenden deel kunnen nemen en, bij afzonderlijke stemming, meebeslissen.

KOMT ALLEN EN LAAT U HOREN!

Website nieuws:

Beste bewoners van Nieuw- en Sint Joosland, misschien is het u al opgevallen maar vanaf 1 januari jl. is de “nieuwe” website “in de lucht”. Om de website nog completer te maken wil ik het volgende vragen:  Zit u in een vereniging/organisatie en wilt u iets over u vereniging/organisatie op de website, bv. een link naar u website/Facebookpagina een stukje tekst met foto mail dit dan naar: info@nieuwsintjoosland.nl

Het belang van een up-to-date website is dat er voldoende input komt vanuit verenigingen enz. Ik hoop op u medewerking en zie de stukjes die geplaatst moeten worden tegemoet!

Met vriendelijke groet, Ard Ridderbos beheer website

Plan voor zonnepark Quarlespolder/Binnendijk

Op 9 januari jl. zijn enkele bestuursleden van de dorpsvereniging en leden van de werkgroep Trekdijk geïnformeerd over het plan om een zonnepark in Nieuwland aan te leggen. Het betreft een fors park van 18 hectaren met ruim 62.000 zonnepanelen in de Quarlespolder achter de Binnendijk tussen de goederenspoorlijn en de Bernhardweg.

De bijeenkomst was ook bedoeld om af te stemmen hoe de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland erbij te betrekken. Het plan bleek echter al op 14 januari in de commissie Ruimte te worden behandeld ter voorbereiding van een te nemen raadsbesluit later in de maand.

De raad zou dan via een raadsvoorstel gevraagd worden met het plan in te stemmen en de verdere procedures direct door het college te laten afhandelen.

Ron Thiry, de juridisch adviseur van de werkgroep Trekdijk, stelde vast dat deze overhaaste aanpak niet volgens de daarvoor geldende regels verliep. Hierdoor zouden zowel de gemeenteraad als belanghebbenden onvoldoende gelegenheid krijgen om tot “zorgvuldige afweging en zienswijzen” van het plan te komen.

Na overleg van Ron met de gemeente werd erkend dat de procedure inderdaad niet klopte. De verantwoordelijk wethouder Aalberts werd hierover geïnformeerd.

In de vergadering van de commissie Ruimte op 14 januari verzuimde wethouder Aalberts de commissieleden over de onjuiste procedure te informeren. Hij benadrukte wel dat er haast geboden was, anders zou de subsidie voor het zonnepark gevaar lopen. Vervolgens bleek na afloop van het debat dat de commissieleden hadden gedebatteerd over een inmiddels vervallen versie van het raadsvoorstel.

In de daardoor ontstane verwarring mocht Ron Thiry van de gelegenheid gebruik maken om de commissieleden uit te leggen wat er niet klopte. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 31 januari deed hij dat vervolgens ook per e-mail aan alle raadsfracties. Ook hielp hij de PvdA-fractie, met het opstellen van een amendement met wijzigingsvoorstellen van het raadsvoorstel.

Het had tot resultaat dat de raad op 31 januari in principe heeft ingestemd met de aanleg van het zonnepark. Maar het is ook de raad, die ingediende zienswijzen ( bezwaren ) zal beoordelen, alvorens definitief akkoord te gaan. Die definitieve instemming volgt dan in een extra raadsvergadering op 1 april a.s., tenzij de eventueel ingediende zienswijzen tegen dit plan aanleiding geven om instemming te weigeren. Krijgt het plan op 1 april groen licht van de raad, dan is dat nog net op tijd voor het plan om in aanmerking voor subsidie te komen.

We zien het plan voor dit zonnepark niet helemaal los van de mogelijke plannen van een hoogwaardige invulling van de Trekdijk, waar het Participatieteam Trekdijk mee bezig is.

Aan de ene kant lijkt het niet wenselijk dat veel meer akkers rond het dorp worden volgebouwd met zonneparken. De huidige gunstige subsidievoorwaarden maakt dit voor agrariërs best aantrekkelijk.

Aan de andere kant is van belang dat dit zonnepark aan de Binnendijk mogelijke invullingen aan de Trekdijk niet in de weg zit. Overigens zijn vragen hierover aan wethouder Aalberts geruststellend beantwoord.

Namens de werkgroep Trekdijk

Hans van Hal

Hoe verloopt het participatieproces over de Trekdijk

De massale protesten tegen de plannen met de Trekdijk hebben ervoor gezorgd dat het nieuwe college van B&W heeft besloten tot een nieuwe start van de besluitvorming. Samen met de gemeente denken en beslissen inwoners van Nieuw- en Sint Joosland en ondernemers, vertegenwoordigd door de Middelburgse Bedrijvenclub (MBC), mee in een Participatieteam.

Namens Nieuwland zijn John de Rijke, Hans van Hal en juridisch adviseur Ron Thiry door de werkgroep Trekdijk afgevaardigd. Zij zitten sinds september wekelijks aan bij het Participatieteam.

De wijk Mortiere heeft te kennen gegeven vooralsnog niet mee te doen. Zij achten zich door de werkgroep Trekdijk afdoende vertegenwoordigd.

Het Participatieteam streeft ernaar vóór 1 september 2019 met een degelijk onderbouwd voorstel te komen voor één of meer hoogwaardige invullingen. Vervolgens is het aan de raad om hierover uiterlijk in december 2019 een beslissing te nemen.

Het Participatieteam onderzoekt met hulp van deskundigen de technische en financiële haalbaarheid, marktbehoefte, woon- en leefklimaat e.d.. De raad heeft inmiddels ingestemd met een budget voor het inhuren van externe deskundigen.

De Nieuwlanders willen natuurlijk de Trekdijk in de huidige staat houden. Maar er bestaat ook begrip voor de penibele financiële staat van de gemeente, waardoor simpele afwaardering van de aangekochte grond moeilijk is. Daarmee is bereidheid ontstaan om mee te denken over invullingen met behoud van een zo groen mogelijke Trekdijk en een hoogwaardig woon- en leefklimaat.

Daartoe presenteerde de werkgroep tijdens de Dorpstafel van mei vorig jaar enkele alternatieve invullingen.

-1- Ontwikkeling van het terrein voor het opwekken en opslag van duurzame energie (restwarmte in combinatie met groen) met als doel: bijdrage leveren aan een CO2 neutraal Middelburg.

-2-Ontwikkeling als woonlocatie met zelfvoorzienende woningen, mogelijk een combinatie van wonen en zorg.

-3-Invulling met recreatiewoningen en /of (groene) recreatievoorzieningen / activiteiten.

Ook een combinatie van invullingen is natuurlijk denkbaar.

Daarnaast zij via de (social)media, o.a. door middel van een video, oproepen gedaan om ideeën in te dienen via trekdijk@hotmail.com.

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het opstellen van een Plan van Aanpak, waarin de te volgen werkwijze van het team. Vooraf had het college echter een kader door middel van aantal uitgangspunten vastgesteld, die een forse beperking vormen voor alternatieve invullingen. Dat leidde tot een verschil van inzicht met het college over wat in het Plan van Aanpak op te nemen om toch een zinvolle participatie mogelijk te maken. We hebben dit aangekaart binnen het Participatieteam en bij de raadsfracties, kort voor de raad instemde met het budget voor het Participatieteam.

Het heeft ertoe geleid dat, zowel door college en gemeenteraad, is besloten de uitgangspunten als niet bindende richtlijn te beschouwen. Meer speelruimte dus waarmee wordt voorkomen dat realistische voorstellen worden uitgesloten. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist.

Ons standpunt is dat alleen van een betekenisvolle participatie sprake is als we tot een objectieve en gelijkwaardige beoordeling kunnen komen van alle invullingen. Wij zijn er b.v. nog niet van overtuigd dat, om aan de marktbehoefte te voldoen, netto 18 hectare extra bedrijventerrein noodzakelijk is. Zeker niet specifiek aan de Trekdijk. Mogelijk kan nog ongebruikte ruime op andere terreinen worden benut. Niet voor niets zijn er subsidies om dit te stimuleren. Juist om te voorkomen dat onnodig natuur wordt opgeofferd voor een nieuw bedrijventerrein.

Helaas heeft de aarzeling van het college om meer speelruimte te bieden, het afronden van het Plan van Aanpak een aantal weken vertraagd. Dit, terwijl de periode tot september volgend jaar toch al erg krap is om afdoende onderzoek te doen, rapportages te beoordelen en uiteindelijk een goed onderbouwd raadsvoorstel voor te bereiden.

Hoewel zoals verwacht de ondernemers vooral kiezen vóór de Trekdijk als bedrijventerrein, verloopt intussen het overleg in een goede sfeer. Er is intussen contact en overleg met een landschapsarchitect om binnen een aantal weken, en uitgaande van de voorliggende opties, te komen tot een zogenaamd 'Vlekkenplan', dat als basis zal dienen voor de vervolgens meer specifiek per gedachte invulling te onderzoeken haalbaarheidscriteria.

Maar het participatie-pad gaat, zoals verwacht, nog niet over rozen. En, zoals John de Rijke bij de Dorpstafel al zei: zonder schuren geen glans! Het is al een heel goede zaak, dat we nu op deze wijze aanzitten in de overleghoek. Overheid en burgers moeten wennen aan deze nieuwe manier van meedenken en meebeslissen.

Zoals vermeld zitten John, Hans en Ron wekelijks aan bij het Participatieteam en besteden vrijwel dagelijks veel tijd aan voorbereiding en uitwerking van allerlei zaken. Bovendien aan regelmatige terugkoppeling naar en overleg met de werkgroep.

Maar we doen het graag! Doel en uitkomst is voor ons allen bijzonder belangrijk!

Meer nieuws over het participatieproces Trekdijk in de volgende dorpskrant. Dan is ook bekend welke nieuwe ideeën er zijn ontvangen naar aanleiding van de oproep om deze tot 1 februari in te sturen via trekdijk@hotmail.com.

Overigens zal het participatieteam op 18 februari vanaf 18:30 uur in het stadskantoor, voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte, voor geïnteresseerden een toelichting over de stand van zaken geven

Tot slot spreken we de hoop uit, dat de werkgroep Trekdijk en haar afvaardiging binnen het Participatieteam, het benodigde vertrouwen krijgt om goed te kunnen functioneren.

Namens de Werkgroep Trekdijk van de Dorpsvereniging van Nieuw- en Sint Joosland.

Ron Thiry en Hans van Hal. 0

De Lonneboot

Op de Dorpstafel is besloten dat De Lonneboot de Groencheque en een bijdrage voor een keuken krijgt. We zijn daar erg blij mee! Nu de verbouwing klaar is, willen we plannen maken voor moestuintjes op het schoolplein. We willen ook graag met kinderen kunnen koken en bakken. De zelf verbouwde groenten kunnen dan verwerkt worden in de eigen keuken. Namens alle kinderen en medewerkers: heel erg bedankt!

Hartelijke groet,

Gert Dorleijn

Meedoenersdag Voedselbos de Langhe Laere

Doe je mee in het voedselbos in Nieuw- en Sint Joosland dan zit je bovenop het vuur. Voedselbossen spruiten overal de grond uit. Deze trend is te verklaren: een voedselbos versmelt landbouw (voedsel) en natuur (welzijn) terwijl de 'wij willen het anders'-berichten alledaagse kost zijn. Men wil geen bespoten groenten en men wil groen in de buurt.
Tijdens de NL Doet-dag in Voedselbos de Langhe Laere (die sinds januari dit jaar een eigen Velt*-werkgroep heeft) ontdek je hoe simpel het eigenlijk is om biodiversiteit te vergroten, hoe de mens een nuttige soort is (van verbruiker naar creator), hoe je samen een mooie 'zelfvoorzienende' voedselbron kunt creëren. Al doende doe je ideeën op voor je eigen stukje grond - ontdek je de logica achter het ontwerp/type beplanting, krijg je informatie over voedselverwerking, ontmoet je gelijkgestemden, vergroot je je netwerk en ben je nuttig lichamelijk bezig in de buitenlucht.
We houden rekening met wat je aankunt en aangeeft. Zo divers als het bos nu al is, zo divers en afwisselend is het werk. De werkzaamheden worden onderbroken voor (h)eerlijke snacks. Neem eventueel wel je eigen boterham mee.

* Velt: Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren met ruim 17.000 leden en 130 lokale groepen in België en Nederland.

Beste bewoners van Nieuwland.

Afgelopen oudjaarsavond was een onrustige avond in Binnenhaven. Binnenhaven is, normaal gesproken, een veilige haven voor mensen met dementie, middenin Nieuw- en Sint Joosland. Het huis heeft plaats voor dertien bewoners.

Op maandag 4 februari zijn we als medewerkers van Binnenhaven samengekomen met de politie, brandweer en de burgemeester om te praten over de vuurwerkoverlast op oudjaarsavond. Omdat onze bewoners niet voor zichzelf op kunnen komen doen wij dit voor hen.

Oudjaarsavond begon al vroeg onrustig rondom Binnenhaven. Rond 19.00 uur barste het letterlijk los. Siervuurwerk vinden we allemaal mooi, ook onze bewoners kunnen hier van genieten. Maar de harde klappen hadden niets meer met vuurwerk te maken; het leken wel bommen.

Bij elke klap stonden bewoners op uit hun stoel. ‘Wat is dat? Wat gebeurt er?’ De angst was te zien in hun ogen. Het vuurwerk vloog over het dak bij ons de binnentuin in. We hebben een plat dak, we moeten er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Een bewoner werd naar bed gebracht maar kwam er al snel weer uit. De paniek stond in haar ogen. ‘Ga ik nu dood, is m’n eind gekomen?’ vroeg ze. Een andere bewoner dacht dat er gejaagd werd en wilde zich verstoppen. Het was een angstige en onrustige avond en nacht voor onze bewoners.

Het zou fijn zijn als er tijdens de volgende jaarwisseling meer aan onze lieve bewoners gedacht wordt. Dat moeten we als dorp samen doen. Van de politie hebben we begrepen dat een vuurwerkverbod niet te handhaven is. Daar komt bij dat het siervuurwerk natuurlijk wel prachtig is, ook voor onze bewoners. Het is tenslotte een feestdag voor ons allemaal.

Hartelijke groet, ook namens onze bewoners,

Medewerkers Binnenhaven

 Huisartsenpraktijk J.C.Ponten

Privé :

Met groot plezier en uiteraard trots wil ik ook namens mijn vrouw 2 heugelijke feiten met u delen:

Op 15 nov jl.  is onze jongste zoon Joep vader geworden van een jongetje. Mooi geboortegewicht, thuis geboren en zijn naam is Zeger. Alles gaat tot nog toe zeer voorspoedig

Tevens is per 1 januari jl. onze oudste zoon klaar met zijn specialisatie tot GE-chirurg (maag/darm) Hij zal de komende tijd als chirurg werkzaam zijn in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Hij legt op dit moment de laatste hand aan zijn proefschrift en zal dit jaar ook nog promoveren.

Nieuwe ontwikkelingen:

 Ik sprak in de vorige dorpskrant over nieuwe ontwikkelingen waar u mogelijk iets aan heeft

Uw zorg online:

Sinds enige tijd bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van ons patiëntenportaal.

U kunt dit portaal en de app gebruiken om 24/7 online afspraken te maken, herhaalrecepten direct in uw medisch dossier verwerken en om vragen te stellen aan de praktijk. (e-consulten)

U kunt via onze website, naar het portaal en dan een account aanmaken. 

Wij vragen u om éénmalig telefonisch uw aanvraag te bevestigen alvorens wij u toegang geven tot uw dossier. 

Meer informatie kunt u vinden op onze website of in de folder, welke in de wachtkamer van de apotheek ligt. 

LSP

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal als we het nodig hebben. Of we nu chronisch ziek zijn, of na een ongelukje op de huisartsenpost komen. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie. Informatie over onze gezondheid op dat moment. Want dat kunnen niet alle zorgaanbieders weten. Gelukkig kunnen zij belangrijke gegevens over onze gezondheid delen met elkaar via het Landelijk Schakelpunt.\\

Dit kan alleen met uw expliciete toestemming. 

Wij vragen u allen dringend om dit (in uw eigen belang) te doen via: www.volgjezorg.nl

Velen van u hebben dit reeds gedaan

Apotheek

Geen bijzonder nieuws uit de apotheek. Anneke moet alle zeilen bijzetten om de medicijnen op tijd binnen te krijgen. Vele fabrikanten hebben leveringsproblemen waar wij het fijne niet van weten.

Mogelijk kan ik in de volgende krant wel enkele nieuwe ontwikkelingen aangeven

Huisarts in opleiding, dokter Verhoofstad

Zoals u weet moet elke huisarts in opleiding in de praktijk waar hij of zij werkt een verbetertraject opzetten.

Hij legt het uit:

Dokter Ponten begeleidt inmiddels 25 jaar huisartsen in opleiding. Elk jaar voert de huisarts in opleiding een verbeterplan uit. Dit jaar heb ik gekozen voor de behandeling van een verhoogd cholesterolgehalte bij patiënten die eerder hart- en vaatziekten hebben meegemaakt. In het patiëntendossier heb ik naar alle patiënten gezocht die hart- en vaatziekten hebben gehad én het laatste jaar géén meting van het LDL hebben gehad.  Het cholesterolgehalte speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Behandeling van een hoog cholesterol kan nieuwe hart- en vaatziekten voorkomen. Er kunnen vervelende bijwerkingen optreden bij het gebruik van cholesterolverlagers.

Het is echter mogelijk om voor vrijwel iedereen een geschikte cholesterolverlager te vinden. Daarom is het de moeite waard om op zoek te gaan naar een goed alternatief als u bijwerkingen heeft gehad bij een van deze middelen.

Wij gaan in de betreffende patiënten  dossier een opmerking plaatsen, zodat bij  het eerstvolgende consult of bij de kwartaal- of jaarcontrole hier aandacht voor zal zijn. Indien u veel vragen heeft of graag extra uitleg wil, dan kunt u een afspraak maken bij mij op het spreekuur of voor korte uitleg bellen op mijn telefonisch spreekuur op dinsdag tussen 10:00 en 10:30. Ook kunt u op de website van alle huisartsen in Nederland (www.thuisarts.nl) veel en betrouwbare informatie vinden over cholesterol en cholesterolverlagers.

Afwezigheid

De praktijk is in de week van 4-8 maart gesloten en wordt er waargenomen voor dringende gevallen door de Getijdenmolen in Middelburg.(Stadsschuur)

 J.C.Ponten

Herhalingscursus reanimameren

Vorig jaar is er een cursus reanimeren en werken met de AED verzorgd, om de certificaten die toen zijn behaald geldig te houden word er op 4 maart om 19.15 uur in het ‘t durps uus op d’n oek een herhaling cursus gegeven.

De mensen die toen meededen hebben inmiddels hierover bericht gehad, maar zijn er mensen die hun certificaat nog moeten verlengen kunt u zich melden bij onderstaande.

Ook is het mogelijk bij voldoende aanmelding in sept./okt. Een nieuwe  cursus te starten, wilt u hieraan deelnemen meld u dan aan bij: Krina de Visser tel. 0118-602255

Hersenstichting collecte

De collecte heeft het mooie bedrag van € 508,87 opgeleverd.

Alle gulle gevers en collectanten hartelijk dank.

Jeugd activiteiten Nieuwland

December is al een tijdje achter de rug, maar wij kijken terug op een geslaagde intocht van Sinterklaas.

Dit jaar kwam hij aan op een trekker en werd hij door zijn vele pieten en de muziek begeleid door het dorp.

Nadat Sint in het dorpshuis de cadeautjes had uitgedeeld heeft hij samen met 3 pieten nog de Binnenhaven aangedaan.

Op zaterdag 19 januari waren er weer een heleboel kinderen aan het dansen tijdens de kinderdisco. DJ B.A.M. zorgt ervoor dat de voetjes van de vloer gaan. Limbodansen, polonaise, met z’n allen naar links en rechts, alles wat de kinderen willen horen komt voorbij. In het najaar zal er weer een disco zijn, de datum volgt t.z.t.

Op vrijdag 15 februari organiseren wij samen met de Oranjevereniging, de speeltuinverenigingen en KOW Kiekeboe een lampionnenoptocht.

LAMPIONNENOPTOCHT

Wanneer: vrijdag 15 februari

Tijd: 19.00 uur

Locatie: KOW Kiekeboe/Kleuterplein

Kosten: vrijwillige bijdrage

We vragen je een eigen lampion mee te nemen. Ook leuk is om er zelf één te knutselen.

Muziekvereniging ONDA zal ons begeleiden door het dorp. Als we terugkomen zal er lekkere warme chocolademelk met iets lekkers klaar staan.

Inlegvel  contributie

In deze dorpskrant vind u een inlegvel voor betaling van de jaarlijkse contributie van de dorpsvereniging

O.N.D.A. –Nieuws

Op zondagmiddag 23 december gaf O.N.D.A. een kerstconcert samen met zanggroep BrosZ. Tijdens het drukbezochte concert verzorgde O.N.D.A. en zanggroep BrosZ een afwisselend programma met voor ieder wat wils dat zorgde voor een enthousiast publiek.

Vrijdag 15 februari staat de rondgang voor de Lampionoptocht op het programma. O.N.D.A. zal de optocht muzikaal begeleiden. De optocht begint om 19.00 uur bij de Speeltuin in Nieuw- en Sint Joosland.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en binnen

O.N.D.A. samen met zanggroep BrosZ tijdens het kerstconcert op 23 december

Ondertussen zijn we ons volop aan het voorbereiden voor de zesde editie van de Nacht van Nieuwland welke gehouden wordt op 13 april. Het belooft weer een zeer mooie en afwisselende avond te worden vol met muziek, show en entertainment welke gehouden zal worden in het Dorpshuis te Nieuw- en Sint Joosland. Kaarten zijn al te reserveren via reserveringenonda@hotmail.com 

Vrijdag 27 april vieren wij weer Koningsdag. In de ochtend begeleid O.N.D.A. de optocht in het dorp. Hierna verzorgt O.N.D.A. het jaarlijkse optreden in het Gasthuis. Ook doet O.N.D.A. dit jaar weer mee met de zeskamp die wordt georganiseerd door de Oranjevereniging. O.N.D.A. zal haar titel moeten verdedigen.

We hopen u graag te ontmoeten tijdens onze activiteiten!

Met een muzikale groet,

Marieke Knuijt

Peutergroep “Kiekeboe”.

De peutergroep zit in de basisschool “de Lonneboot”. Elke morgen met uitzondering van dinsdagmorgen komen er een groep peuters spelen en leren bij ons.

Als een peuter 2 jaar is mag hij of zij naar de peutergroep komen. De kinderen kunnen gebracht worden tussen 8.30 uur en 8.45 uur. We beginnen met spelen, het kind kiest uit waar hij of zij mee wil spelen. Na een half uurtje gaan we in de kring en zingen een lied van de dagen van de week en laten zien wat “Puk” deze keer weer meegenomen heeft. Puk is een pop die altijd op de peutergroep is en altijd wat meeneemt om samen over te praten.

Na dit kringgesprek mogen een groepje kinderen knutselen en de andere kinderen mogen weer spelen en dat wisselen we dan. Dan is het tijd om fruit te eten en iets te drinken. Ook opruimen hoort erbij. 

Na het opruimen lezen we een boek in een kleine groep en als het lekker weer is spelen we natuurlijk buiten, maar als het regent gaan we kleien en spelletjes spelen. Tussen 11.45 uur en 12.00 uur komen de papa’s , mama’s, opa’s of oma’s de kinderen weer al ophalen.

Als u denkt ik wil eerst wel eens kijken op de peutergroep? U bent elke morgen (behalve op dinsdag) welkom om te komen kijken samen met uw peuter.

Met vriendelijke groet van het team van peutergroep “Kiekeboe”.

Oranjevereniging Oranje Bovenal

Heugelijk nieuws!

Dit jaar worden er opnieuw op Koningsdag diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Als je dit leest zijn de (nieuwe) bestuursleden al aan de slag om er als vanouds een gezellige dag van te maken.

Oranjevereniging Oranje Bovenal bestaat nu uit:

Michella Fader          Nanda Lievense        Patricia v.d. Schoor   

Annemie Roodhuizen Marinus van Belzen   Heleen Lokker

Michelle Baas            Jacqueline Vos          André Lokker

Binnenkort komen we bij je langs om de contributie te innen. Net als vorig jaar is de contributie: € 7,50 per adres.

Contributie overmaken heeft de voorkeur!                                                   

Wij verzoeken je de contributie € 7,50 over te maken op rekeningnummer: NL30 RABO 0303822333           t.n.v. Oranjevereniging Oranje Bovenal.   Vergeet niet je naam, adres en emailadres te vermelden. Wij danken jullie bij voorbaat als je je contributie overmaakt.      

Indien een lidmaatschapskaart gewenst is, dan is deze op te vragen bij de Oranjevereniging.

Dorp versieren voor Koningsdag

In voorgaande jaren ben je in het dorp verschillende dingen tegen gekomen die dienden als extra versiering. Denk hierbij aan de palen in de kleuren rood, wit, blauw en oranje. Ook waren er diverse fietsen her en der in het dorp te vinden in die kleuren. Het versieren willen we uitbreiden, misschien meer palen? Het idee is om de binnenkomst van het dorp aan te pakken, een mooie binnenkomer (poort, verlichting?). Heb je ideeën om iets van hout te maken of iets anders, klus je dan gezellig mee? Laat het ons weten.

Wat is er nou leuker dan een dorp dat helemaal versierd is (met vlaggetjes)? Het is een kleine moeite om samen met wat buurtbewoners vlaggetjes op te hangen. Stuur ons een berichtje en wij zorgen dat de vlaggetjes bij jullie terecht komen.

Info/opgeven via info@oranjebovenal.nl  of bel 06-34018522 na 18.00 uur.

Programma Koningsdag

Het programma zal een beetje anders en toch hetzelfde zijn.

Natuurlijk is er weer:

 • Een versierde fietsoptocht
 • Spelletjes voor de kinderen
 • Zeskamp
 • Bingo

We zijn druk bezig met nog wat leuke nieuwe dingen. Of dit gelukt is…ziet u in de flyer die in april in de bus zal vallen.

Zeskamp

Maak je familie, vrienden, buren, sportclub, etc. alvast warm om mee te doen aan de jaarlijkse zeskamp!

De spelen zullen dit jaar weer spectaculair zijn!

Loting lidmaatschapsnummer

Dit jaar willen we ook weer verschillende lidmaatschapsnummers in de prijzen laten vallen. Dus wordt lid, steun ons en wie weet wordt dit beloond. Tijdens de Koningsbingo (’s avonds) worden de lidmaatschapsnummers getrokken. De prijs van 25 euro is te besteden bij één van onze sponsors naar keuze. Stort je contributie en je doet automatisch mee!

Vrijwilligers gezocht

Wij zoeken mensen die ons willen helpen bij:

 • Versieren van de straten met vlaggetjes
 • Kinderspelletjes
 • Knutselen versiering dorp
 • Opbouwen en opruimen van de zeskamp
 • Flyers rondbrengen
 • Andere activiteiten op Koningsdag

Wil je niet in een bestuur, maar wel graag helpen op een andere manier? Trek één van de bestuursleden aan hun jas of stuur een bericht. Alle hulp is welkom.

Sponsoren

Een organisatie van Koningsdag kan niet zonder sponsoren. We zijn blij met de sponsoren die ons ieder jaar weer steunen op hun eigen manier.

Mocht je ons ook willen sponsoren? Neem dan contact met ons op.

Schrijf alvast in de agenda: Oranjefeest zaterdagavond 15 juni in de Merelhoeve.

SWM_Logo_FC.jpg

Leuke klussen tijdens NLdoet: doe je mee?

Op 15 en 16 maart vindt NLdoet plaats, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Ook in gemeente Middelburg zijn er veel leuke klussen waarbij jouw hulp van harte welkom is. Ruim 20 organisaties hebben klussen aangemeld zoals het herplanten van appel- en perenbomen, opknappen van een speeltuin, helpen bij een high-tea voor ouderen en voor gezinnen, trappen verven, een meedoenersdag in het voedselbos en nog veel meer. 

Kijk op www.nldoet.nl voor een overzicht van alle klussen waarbij je kunt gaan helpen. Dit kan individueel maar het is natuurlijk ook leuk om samen met een vriend of vriendin, je team of je gezin te gaan helpen.

Je kunt je via de website nldoet.nl ook direct aanmelden.
Als je nog vragen hebt over NLdoet of over vrijwilligerswerk in het algemeen: bel of mail ons gerust, we denken graag met je mee!

Eline, Rianne, Symoon en Janneke
Vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig (Welzijn Middelburg)
vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl / 0118-727027

Poster NLdoet.jpg

Nieuws uit de kerk

Kerkdiensten. Aanvang 10.00 uur. 3 februari Nieuwland Commissie bijzondere diensten (koffie);  10 februari Ritthem Ds. Bouke de Haan; 17 februari Nieuwland Ds. Pascal Handschin (H. A.); 24 februari Ritthem Ds. Jacolien de Lange;  3 maart Nieuwland Ds. Elly Bouman (Koffiedrinken);  10 maart  Ritthem Ds. Pascal Handschin (Bevestigen ambtsdragers); 17 maart Nieuwland Ds. Auke Hamstra;  24 maart Ritthem Sander Janse; 31 maart Nieuwland Ds. Vrouwkje Dees Hinten; 7 april  Ritthem Commissie bijzondere diensten (Koffie); 14 april Nieuwland Ds. Pascal Handschin (Palmzondag, Koffie).

Bedankt

Heel hartelijk bedankt voor de kaarten en het medeleven dat ik ondervond rond mijn operatie in het ziekenhuis in Antwerpen en na mijn thuiskomst. Het heeft mij enorm veel goed gedaan.  Hannie Laman, mede namens Herman. Scheldepoortstraat 60, 4339BN, Nieuw en St Joosland

Volkstuintjes

Er zijn momenteel 2 volkstuintjes beschikbaar aan de Molendijk.

De grootte van de tuintjes zijn:   1 van +/-100 m2  waar een kweekkasje op staat, kost per jaar € 23,40.

De andere is 96 m2 en kost per jaar € 22,70

Interesse neem dan even contact met me op: tel. 0118-602255

Ko de Visser   Korteweg 4 4339 AS Nw & St Joosland

Datums voor 3D Kaarten en de Bingo :

19 Februari 3D Kaarten  maken

26 Februari Bingo

19 Maart 3D kaarten maken

26 Maart Bingo

23 April 3D kaarten maken

30 April Bingo

Lenie.

NOMI YOGA: Nieuws

2019… een nieuw jaar, een nieuw begin­?

Of ‘gewoon’ verder gaan….

Na een heerlijk afgelopen yoga-jaar, zullen er ook dit jaar weer groepslessen yoga gegeven worden in het Durps’uus op d’n oek.

Maandagochtend om 9.00 uur is de ontspannende & rustgevende les. Deze voor de mensen, die vooral soepel willen blijven. Op de juiste manier willen (leren) ademen en balans (terug) willen vinden in lijf en gedachten.

En de dynamische & krachtige les om 10.30 uur voor de mensen, die flink willen werken en daardoor vitaliteit en conditie opbouwen. Maar ook blokkades opheffen en afvalstoffen afvoeren.

Dinsdag- en donderdagavond zijn er Hatha-yoga lessen om 20.00 uur. In deze lessen ben je je bewust van alles. Je zoekt de weerstand op in de houdingen en gaat op zoek naar jouw balans. Controle is het sleutelwoord; pas je aan en voel! Bijvoorbeeld door te verzachten, regelmatiger te ademen en geduld te hebben.

Dankzij de flinke animo, ook van buiten het dorp, zullen er in de toekomst regelmatig yogalessen in het weekend gehouden worden.

Hiervan een overzicht van de tot nu toe geplande activiteiten:

Zaterdag 16 februari van 10.00-11.00 uur: Yoga Nidra ont-spanningsles

Zaterdag 23 februari van 10.00-11.30 uur: Yin Yang Yogales & Klankschaal relaxation

Zaterdag 16 maart van 10.00-12.00 uur: Ashtanga Vinyasa Yoga full primary series

Zaterdag 23 maart van 10.00-11.00 uur: Yoga Nidra ont-spanningsles

Ook bied ik privé- en duolessen aan. Voor mensen, die niet graag in een groep yoga beoefenen, beperkingen hebben of persoonlijke aandacht willen, is er de mogelijkheid om bij mij in de practice-ruimte of aan huis begeleid te worden. In deze lessen maak ik niet alleen gebruik van de yoga-houdingen en filosofie, maar ook van Mindfulness-technieken en ayurveda (de zelf-genezende kracht van het lichaam).

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van NOMI YOGA, deelnemen aan een les/workshop of persoonlijke begeleiding? Dan kun je voor meer info naar mijn website www.nomiyoga.nl gaan.

Je mag altijd contact leggen door een email te sturen naar nomiyoga@outlook.com of mij telefonisch benaderen via 06-10075796.

Ook kun je mij volgen op facebook & instagram onder mijn naam.

Ik ont-moet u graag!

Namasté,

Naomi Goozen-Geertse

Walravenstraat 9

4339 AG Nieuw- en Sint Joosland

www.nomiyoga.nl

Email: nomiyoga@outlook.com

Tel. 06-10075796

Verras uw mantelzorgers!

Mantelzorgwaardering 2019

Woont u op Walcheren en krijgt u door ziekte, psychische- of lichamelijke beperking hulp van één of meer mantelzorgers? Dan kunt u van 1 februari t/m 30 april 2019 de mantelzorgwaardering aanvragen. Mantelzorgers zijn mensen uit uw netwerk, zoals familie, buren of vrienden. Ook als u in een zorginstelling woont, kunt u de waardering aanvragen.

U komt in aanmerking voor de waardering als:

 • u langer dan 3 maanden mantelzorg ontvangt
 • uw mantelzorger(s) dit bij elkaar opgeteld meer dan 8 uur per week doen
 • de hulpvrager op 30 april 2018 ouder is dan vier jaar.

Als u zelf niet in staat bent om deze aanvraag te doen, mag iemand anders dit voor u doen. U kunt de waardering aanvragen via de website: www.mantelingwalcheren.nl

U kunt ook bellen naar 0118-553530 zodat een medewerker van Manteling het digitale formulier samen met u invult. Ook voor vragen kunt u bij Manteling terecht.

Binnen vier weken na de aanvraag ontvangt u een bevestiging. Bewaar deze totdat u de waardering heeft ontvangen. Geen bevestiging ontvangen? Bel dan naar Manteling.

Eind juni wordt de mantelzorgwaardering a €100,voor de gemeente Middelburg op de bankrekening van de hulpvrager gestort. Die kan dit naar eigen inzicht verdelen over zijn of haar mantelzorger(s).

Betreft: Omloop van Nieuwland

Bijlage: kaartje met route 

Nieuw- en Sint Joosland, januari 2019

Geachte bewoner van Nieuw- en St. Joosland,

Na uw volledige medewerking vorige jaar op zaterdag 7 april 2018, rekenen wij ook dit jaar weer op u! De wedstrijd zal dit jaar zijn op zaterdag 6 april, dan organiseren wij wederom de “Ster Omloop van Nieuwland”. Wij zijn er ons ter degen van bewust dat dit niet zonder overlast gepaard gaat, maar we willen dit tot een minimum beperken! De Oude Rijksweg zal gedeeltelijk afgesloten zijn voor alle verkeer vanaf

Sloehavenstraat tot Kerkstraat, in dit gebied komt de jury bus te staan met digitale tijdwaarneming ed. om deze techniek niet in de war te laten lopen kan/mag er geen verkeer over. Verder zal de route bereikbaar blijven voor verkeer, tijdens het passeren van de karavaan zal het wel tijdelijk verkeer uit veiligheidsoverwegingen afgesloten zijn en kan/zal u enige hinder ondervinden!

Tips die altijd handig zijn:

 • Houd rekening met vertraging, vertrek op tijd.
 • Denk aan de veiligheid van deelnemers/vrijwilligers en u zelf.
 • Houd u aan aanwijzingen van Verkeersregelaars, als u die niet volgt wordt aangifte gedaan bij de Politie!
 • Kom kijken naar dit mooie evenement!
 • Denk aan het op tijd verplaatsen van u auto.
 • Parkeerverboden gelden vanaf 8.00 uur tot eind evenement.
 • Start 12.00 uur.
 • Wij proberen de overlast tot minimum te beperken!!!

Wilt u helpen als verkeersregelaar of iets dergelijks? Zonder u hulp kunnen we niet en als u wilt opgeven/meer informatie wil, neem contact op via onderstaande e-mail adressen!!!

Wij hopen dat u zeker komt kijken tijdens onze wedstrijd. De “Ster Omloop van Nieuwland” zal in

samenwerking worden verreden in samenwerking met TMZ er rijden de categorieën

Starters/Plaatselijke rijders, D-categorie, Amateurs en 40+. Er wordt gestart om 12.00 uur en zal duren tot ongeveer 16.00 uur. 

Wilt u tijdens de wedstrijd ons helpen als verkeersregelaar? Geef je op via sterswk@gmail.com of ardridderbos@kpnplanet.nl Houd u ook onze website, onze Facebook, Twitter in de gaten voor laatste nieuws/ontwikkelingen. 

Heb u na het lezen van dit bericht vragen, wat wij ons kunnen voorstellen, neem dan gerust contact met ons op via bovenstaande mailadressen, wij zullen dan u zo spoedig als mogelijk is antwoord geven. Volg voor laatste nieuws onze website, die van de Dorpsvereniging of de Facebook pagina’s van ons!.

Met vriendelijke sportgroeten

Namens het bestuur Wielercomité Koudekerke

Ard Ridderbos

Parcours en Beveiliging

  www.facebook.com/sterzeei          @SterZeEi

AGENDA

Vr. 15 febr. Lampion optocht vertrek 19.00 Kiekeboe                                                                                    Kleuterplein

Ma. 4 mrt  Herhaling reanimatie durps uus op d’n oek 19.15 u.

Di   5 mrt  uitleg over zonnepark durps uus op d’n oek 20.00 u.

15/ 16 mrt NL doet zie verder deze krant

Vr 29 mrt Foto bingo in de kantine van de voetbal

Za 13 apr ONDA de Nacht van Nieuwland                                                                                      ’t Durps uus op d’n oek

Za 27 apr Koningsdag diverse activiteiten op het dorp

Vooraankondigingen voor in uw agenda.

Wo 22 mei gezellige middag in de Speeltuin en Springplank.

Inleveren kopie dorpskrant

Dorpskrant 2  maandag   1 apr    Dorpskrant 3  maandag 3 juni Dorpskrant 4  maandag 2 sept      Dorpskrant 5  maandag 4 nov.

e.e.a. afhankelijk van data dorpstafels2 Responses

 1. Complimenten met de eerste digitale dorpskrant. Veel sterkte voor de komende jaren!
  • Redactie Dorpsvereniging
   Beste dhr. de Rijke, dank u voor de complimenten die ik van u kreeg! Ik doe mijn best en vindt het leuk om te doen!!!!!

Leave a comment