Dorpskrant 3 juni 2019

De Dorpskrant  is een uitgave van de Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland en wordt 5 keer per jaar huis aan huis verspreid.

Ingeschreven bij KvK-Zeeland nr:  40310767                    juni 2019

  Voorzitter Secretaris Penningmeester
  Krina de Visser Korteweg 4
0118-602255
Lia Zwemer Quarleshavenstr. 19
06-22057122
Jan Gabriëlse Molendijk 51 0118-465964
  Overige bestuursleden:
  Peter Joosse
Binnendijk 3 0118-603357
Arjan Westeneng Oude rijksweg 6   Willem Staat, Molendijk 66 0118-603627
  Redactie en
verspreiding
dorpskrant en adverteerders:
Krina en Ko de Visser
Korteweg 4
4339 AS Nieuw- en Sint Joosland
krinko@zeelandnet.nl
  Typewerk, vormgeving
en eindredactie
Krina en Ko de Visser, 0118-602255 Willem Staat, 0118-603627
  Website www.nieuwsintjoosland.nl Ontwerp en realisatie

Beheer
Ard Ridderbos
  Ledenadministratie Jan Gabriëlse
jannet@zeelandnet.nl
  Lidmaatschap:  € 4,00 per kalenderjaar Rekeningnummer: NL86 RABO 0303851783
Ten name van: Dorpsvereniging Nieuw en Sint Joosland
Foto’s voorkant:     Ko de Visser Drukwerk: Drukkerij van Keulen

De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, stukken te wijzigen of te weigeren.

Van de Bestuurstafel


In deze krant treft u informatie aan over het komende dorpsfeest. Het is goed voor de gemeenschapszin dat we in staat zijn dit samen te organiseren. Mensen van alle leeftijdsgroepen zetten hun beste beentje voor om dit te bereiken. Fijn dat het gemeentebestuur ons ook steunt met geld en raad. Wat het laatste betreft spreken we ook waardering uit voor de betrokkenheid en inzet van dorpsmanager Rianne van Iwaarden.

Met de zomer in aantocht ook even een terugblik. De afgelopen maanden passeerde er heel wat. Ik herinner even aan de Dorpstafel van dinsdag 28 mei. We zaten bijna met honderd mensen in de grote zaal van het dorpshuis. Dat toonde weer eens glashelder aan dat heel veel inwoners begaan zijn met het wel en wee van Nieuwland.

Meegedacht en –gesproken werd er ook. Zo plaatsten diverse aanwezigen kanttekeningen bij de nieuwe opzet van het huisvuil ophalen.  De kritiek betrof bij voorbeeld het feit dat er bij het afrekenen door de gemeente niet naar het gewicht wordt gekeken, maar naar het aantal keren dat je bakken aanlevert.

Diverse aanwezigen spuwden hun gal over de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling. Daarbij werd afschuw uitgesproken over het feit dat er vuurwerk is afgestoken vlak naast De Binnenhaven, hetgeen voor sommige inwoners een traumatische ervaring was. De overlast betrof ook de seniorenwoningen aan de  Kraaijerthavenstraat. Bewoners hadden het gevoel in een belegerde vesting te zitten. Tijdens de Dorpstafel is duidelijk gemaakt dat dit niet meer mag gebeuren.

De aanwezigen kregen ook uitleg over de plannen  voor de leefkuil, die eveneens doelwit was tijdens Oud en Nieuw. De plannen gaan uit van het bemoeilijken van fietsverkeer. Zo moet er een eind komen aan de gevaarlijke situaties die zich voordoen wanneer mensen met hun rijwiel vanuit het plantsoen zo de weg oprijden of andersom.

Op de vergadering waren er bloemen voor John de Rijke en Ron Thiry als blijk van waardering voor hun inzet als lid van de Werkgroep Trekdijk. 

Dat geldt natuurlijk ook voor Hans van Hal, die niet aanwezig kon zijn. Tijdens de Dorpstafel kwam er uitleg over de alternatieven die de Werkgroep de afgelopen tijd aandroeg voor het Trekdijkgebied. Daar is heel veel denkwerk voor verzet. Nu is het afwachten of de Burgerparticipatie nog wat oplevert in de door ons gewenste en bepleite richting.

Ook is er op de Dorpstafel zorg uitgesproken over de toenemende druk op het open landschap, speciaal wat windturbines betreft en zonneparken. We hebben daar niet alleen te maken met beleid van de gemeente Middelburg, maar ook met dat van Vlissingen. En het vervelende is dat gemeenten de neiging hebben om dingen die lelijk zijn neer te zetten op afgelegen locaties. In het geval van Middelburg en Vlissingen is dat heel vaak bij Nieuw- en Sint Joosland. We vechten al sinds de oprichting van de vereniging tegen dit soort dingen.

Nu over naar de vrolijke zaken. De ringrijderij op 18 mei was een ongekend hoogtepunt. De belangstelling was  in de tweede helft van de middag massaal. De wedstrijd was spannend tot de laatste beurt. Met als resultaat dat Nieuwland 1 in de Ereklasse blijft. Hartelijk gefeliciteerd!

Gelukwensen ook voor de teams JO11-1 en JO19 van VV Nieuwland die de kampioensvlag konden hijsen in respectievelijk de 2e en de 3e klasse.

Op de 11e juni beleefde Nieuwland Pinksterdrie. Fantastisch dat deze traditie nog altijd stand houdt in ons dorp. Verder gebeurt dat alleen nog in Koudekerke, Oostkapelle en Oost-Souburg.

Op deze Pinksterdrie werd Ko Kwekkeboom benoemd tot erelid, vanwege 40 jaar inzet voor de Ringrijdersvereniging Nieuwland.

De foto betreft zijn dankwoord.

Johan Baas is gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Jonkheer  Maarten J. van Kinschot reikte de eerste beker uit, die traditioneel door hemzelf wordt  geschonken als ambachtsheer van Nieuw- en Sint Joosland.

Dorpswethouder Carla Doorn reikte de tweede uit namens de gemeente Middelburg. Dag winnaar was Julia Crucq. Dieper kan ik er niet op ingaan omdat de dorpskrant bijna weg moet, terwijl ik deze regels aan het papier toevertrouw. Wel dit: het is een schone dag geweest daar Achter de Kerk.

Op zaterdag 25 mei beleefde Nieuwland twee markten op één dag. ONDA hield haar rommelmarkt rond de Protestantse kerk, terwijl erf en schuren van de familie Elenbaas aan de Vlackeweg het toneel waren van de boerenmarkt.

Evenementen worden sinds kort aangekondigd op de borden bij de drie ingangen van het dorp. Intussen zijn ze opgesierd met planten. Een heel mooi initiatief waarover u elders in deze krant meer kunt lezen.


Bij het ter perse gaan van deze editie vernam ik dat geboren Nieuwlander Richard van Eenennaam door de gemeente Middelburg in de bloemetjes is gezet omdat hij al 25 jaar de wieken van molen Buiten Verwachting laat rondgaan. Heel fijn dat dit windgemaal 145 jaar na de bouw nog altijd in werking wordt gesteld. Ook namens het dorp: hartelijk dank Richard!

Archieffoto  van Richard en van oud-vrijwilliger Nel van Leijen.


Tenslotte: iedereen die dit leest alle goeds toegewenst in de vakantieperiode.

WS

Oproep

Gezocht een inval-bezorger voor de PZC ochtendkrant op het dorp

Interesse neem dan contact op met fam. Snijders 0118-853636

Jaarverslag 2018

Het bestuur van de dorpsvereniging is in 2018 7 keer in vergadering bij elkaar geweest. Er was de algemene ledenvergadering met aansluitend de dorpstafel op 17-05-2018. De 2e dorpstafel werd gehouden op 27-11-2018. Beide vergaderingen werden goed bezocht. Er zijn 5 Dorpskranten uitgegeven in 2018. De volgende “Dorpse” zaken kwamen aan de orde:

  • Financiën

Ontvangen bedragen: subsidie Gemeente Middelburg  €1385,00. Bedrag RABO clubkas bedroeg  Het wijktafelbudget is door de Gemeente Middelburg opnieuw geïndexeerd. Daarnaast is er een extra bedrag voor alle wijken beschikbaar gesteld, wat neerkomt op pl/mn €2250,00 per wijk. Dit geld kan/mag worden besteedt aan bijzondere projecten.

  • Bedrijven

Ontwikkelingen rondom de “Trekdijk” als toekomstig bedrijventerrein zijn wederom uitgebreid aan de orde geweest tijdens bestuursvergaderingen en Dorpstafels. De Trekdijk werkgroep houdt het bestuur op de hoogte van ontwikkelingen hieromtrent. De voorzitter van de werkgroep heeft de gemeenteraad opgeroepen erop toe te zien dat mensen die meepraten en- denken serieus genomen worden. Het bestuur is lid geworden van de Zeeuwse Milieufederatie met het oog op bovenstaande zaken.

  • Leefbaarheid

Groen is van belang voor leefbaarheid. In de nabijheid van Nw & St. Joosland worden plannen gemaakt om landbouwgrond te “beplanten” met zonnepanelen. De bomen aan de Molendijk buiten de bebouwde kom zijn op verzoek van het bestuur gesnoeid door het Waterschap.

Bijna alle nieuwe aangeplante bomen aan de Boomdijk werden vernielt. Helaas kon de dader hiervan niet worden opgespoord. Staatsbosbeheer is inmiddels met nieuwe aanplant bezig.

Toegezegd door de wijkmanager de aanplant van bomen en struiken aan de Weizigtweg. Deze zijn inmiddels geplant.

Wethouder Cees Lodder heeft samen met wijkmanager Rianne van Iwaarden en enkele bestuursleden in oktober een ronde door het dorp gemaakt om knelpunten te inventariseren. Een hot item waren de dumpers die elke 10 minuten door het dorp reden. In het passeren zijn verschillende auto’s beschadigd geraakt.

  • Participatie

Middelburg -breed  was er een bijeenkomst van wijkteams t.b.v. een

nieuw te vormen werkgroep participatie “Doen + Leren”. De voorzitter van het bestuur was hierbij aanwezig. Wijken werd gevraagd mensen te “leveren” die zitting konden nemen in genoemde werkgroep.

  • Reanimatiecursus

Er is een reanimatiecursus georganiseerd waaraan 9 personen hebben deelgenomen.

  • Buurthulp

Er zijn enkele hulpvragen geweest in 2018. Het bestuur en vrijwilligers hadden meer hulpvragen verwacht.

  • Dorp voor de Toekomst

Vrijwilligers zijn begonnen met de restauratie van de Weegbrug. De Gemeente Middelburg heeft voor materialen gezorgd. Het bestuur heeft in samenwerkingen met alle verenigingen een werkgroep in het leven geroepen t.b.v. voorbereidingen voor het 50-jarig bestaan van de Dorpsvereniging. Wijkmanager mevr. Rianne van Iwaarden is bij alle dorps-activiteiten zeer betrokken.

Er was overleg met het bestuur van de speeltuinvereniging over de soms rommelige aanblik hiervan.

  • Website/informatie

Ard Ridderbos is beheerder van de website, Wim Staat houdt de geschiedenis van het dorp actueel. Interessante onderwerpen voor Nieuwland worden op de website geplaatst. www.dvnieuwland.nl.

  • Kranslegging

Op 5 november 2018 vond de kranslegging plaats op de begraafplaats. Een afvaardiging van het bestuur nam aan deze plechtigheid deel. 

Februari 2019                                        Lia Zwemer, secretaris

Notulen ledenvergadering Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland 28-05-2019

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.

2. Verslag ledenvergadering 17-05-2018

Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag.

3. Jaarverslag 2018

Per abuis is het jaarverslag 2018 niet in de Dorpskrant gepubliceerd.

De voorzitter geeft aan dat het in de eerstvolgende krant zal komen. 

4. Financieel overzicht 2018

Er zijn geen op of aanmerkingen op het financieel verslag.

5. Kascontrole

Kascontrolecommissie heeft geen op of aanmerkingen. De controlecommissie bestond dit jaar uit Gert Jan Ridderbos en Tannie de Klerk. Omdat Tannie het werk voor het 2e jaar heeft gedaan zoeken we voor haar een vervanger.  Rob Hertzinger meld zich hiervoor aan.

6. Bestuur

Krina de Visser en Conny van Koeveringe zijn aftredend. Krina is herkiesbaar en wordt met algemene stemmen herkozen. Conny is niet herkiesbaar. Ze wordt vanaf deze plaats nogmaals hartelijk bedankt voor haar werk in het bestuur. Het bestuur is blij met nieuwe bestuurslid Arjan Westerneng, de vergadering ook. Blijft er nog een vacature om tot een voltallig bestuur te komen. De voorzitter vraagt hiervoor Gert-Jan Ridderbos, hij is bereid een aantal keren mee te kijken in de bestuursvergadering en zal daarna een beslissing nemen hierover.

7. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de ledenvergadering af.

Concept verslag dorpstafel 28 mei 2019

1 en 2. Opening en vaststelling agenda / Algemene ledenvergadering

Zoals gebruikelijk wordt eerst de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging afgewikkeld. Het daarbij horende verslag wordt apart in de Dorpskrant gepubliceerd.

Vervolgens vraagt mevr. De Visser aandacht voor het plotseling overlijden van Cees Lodder, voorheen Dorpswethouder. Hij was helaas maar kort in ons midden. Vervolgens heet zij mevr. Carla Doorn hartelijk welkom als ‘nieuwe’ dorpswethouder. Mevr. Doorn stelt zich voor en wijst erop dat Nieuw- en Sint Joosland haar zeker niet onbekend is. Momenteel heeft zij het echter zo druk dat van een nadere kennismaking geen sprake kan zijn. Maar zodra zij door afnemende drukte ruimte krijgt, zal zij zeker een nadere kennismaking toejuichen.

3. Verslag Dorpstafel 27 november 2018.                                  ( Link:

http://www.dvnieuwland.nl/dorpskrant/2018/dorpstafel_27_11_2018_concept.pdf )

Ad Ridderbos wijst er nogmaals op dat artikelen voor de website ingeleverd moeten worden, gebruik makend met het programma “WORD”. Weliswaar zou dat niet nodig hoeven te zijn, maar de centrale website ontwerper lijkt er een beetje met de pet naar te gooien. Herhaalde oproepen van Ad worden niet beantwoord.

1. Uitleg en presentatie Nieuw Afvalbeleid door de heer A. van de Pas.

Reeds ontvingen de bewoners een brief met enige uitleg en een envelop inhoudende een tweetal stickers. Het beleid komt in werking : 1/1 2020.

De in beeld gebrachte presentatie kan in schrift worden aangeboden. Daartoe hoeft men slechts een X te zetten achter de naam op de presentielijst.

Het kernwoord van dit nieuwe beleid is : DIFTAR. D.w.z. gedifferentieerd tarief. Hoe minder men de bakken voor restafval(grijze bak) aanbiedt des te minder men betaalt. Want de bak wordt van een chip voorzien en zo kan door slimme registratie gezien worden of de bak is aangeboden of niet. Verscheidene doelen worden nagestreefd. Een betere scheiding van afval en een oplettende houding bij het aanbieden van de container. Er is, zoals nu ook het geval is, sprake van een vastrecht dat in rekening wordt gebracht. Daarnaast dus een variabel deel. Per saldo zou de inwoner van Middelburg beloond worden voor het kritisch omgaan met afval. Over concrete bedragen is nog niets definitief bekend. Ook is nog in onderzoek de plaats waar vaste containers zullen worden neergezet.

Na enige discussie, want menigeen heeft zo zijn vragen bij het nut van dit beleid, wordt de heer van de Pas bedankt voor zijn uiteenzetting.

4. Trekdijk, stand van zaken: terugkoppeling door werkgroep Trekdijk.

John de Rijke geeft uitleg, o.a. aan de hand van enige geprojecteerde beelden. Zoals bekend maakt de werkgroep deel uit van een Participatieteam, waarin ook zitting hebben de Gemeente en de MBC ( Middelburgse Bedrijven Club). In dat team wordt veel tijd besteed aan het vinden van een andere invulling van het Trekdijk gebied dan het vestigen van een bedrijventerrein, waarop dan vervuilende bedrijven hun plaats zouden moeten vinden. (Vanzelfsprekend blijkt de MBC op dat vlak weinig creatief.) Voor die bedrijfsbestemming zijn er in de omgeving van Middelburg nog wel meer terreinen te vinden.

Eén van de uitgangspunten wordt gevormd door ideeën die door o.a. de inwoners van Nieuwland naar voren zij gebracht.

Veel van die ideeën zijn terecht gekomen in een zgn. Vlekkenplan. John laat er een stel passeren.

Zorginstellingen, een bosrijk uiterlijk, huisvesting voor een ‘moderne doelgroep’: de arbeidsmigranten. Er worden enkele aantrekkelijke bouwstijlen getoond waar deze mensen op een aangename wijze zouden kunnen wonen. Afhankelijk van de omvang kan gedacht worden aan de vestiging van andere voorzieningen, zoals een apotheek, dokterspost, supermarkt. 

Nog meer ideeën, zoals zoetwaterberging. Voor de verschillende voorstellen zijn mogelijke uitvoerende belangstellenden gevonden waardoor de haalbaarheid kan worden vergroot.

Verder wordt voorzichtig gefantaseerd over het verplaatsen van de sport accommodatie vanuit Nieuwland naar het Trekdijk terrein. De grond die daardoor vrij zou kunnen komen laat zich gemakkelijk lenen voor woningbouw.

Een keuze maken uit al die ideeën is voor het Participatieteam (PT) nog niet zo gemakkelijk. Op dit moment worden alle voorstellen op haalbaarheid doorgerekend door de ambtelijke organisatie.

Uiteindelijk zal de Gemeenteraad een oordeel moeten vellen.

Intussen hebben de vertegenwoordigers, namens de Dorpsvereniging, in het PT enorm veel tijd gestoken in de vele overlegsituaties. (dan heb je het niet over uren, maar over dagen, weken zelfs. )

Wim Staat dankt hen namens het Bestuur van de Dorpsvereniging. John de Rijke, Ron Thiry en Hans van Hal ( de laatste verblijft op een vakantiebestemming) ontvangen een stevige bos bloemen.

2. Stand van zaken feestelijkheden rondom het 50 jarige bestaan van de Dorpsvereniging.

Heleen Lokker geeft opnieuw uitleg aan de plannen die op 16 en 17 augustus zullen worden uitgevoerd.  Zoals, wellicht, bekend gaat het om tal van activiteiten , zoals:  een Dorpsloop, een Fietstocht, een Hardloopwedstrijd.

De organisatie van al die activiteiten is , zonder twijfel, in goede handen.

3. Dorpsaangelegenheden.

- Openbare verlichting rond de kerk. Het zoeken is naar verlichting die meer recht doet aan de historische uitstraling van dit gebied. De huidige armaturen zijn strak, modern en geven voldoende licht, maar beantwoorden nou niet direct aan de uitstraling van het gebied.

- De oversteekplaats naar en van Mortiere wordt nu duidelijk aangegeven. De dorpswethouder zal zich nog nader met de Lonneboot over deze kwestie laten inlichten.

5. Plannen rondom herinrichting van de leefkuil.

De Leefkuil is inmiddels weinig fraai en lijkt niet meer te voldoen aan de functie die deze plek oorspronkelijk vervulde.

Een voorstel wordt geprojecteerd.

• Kan het fietsverkeer ontmoedigd worden? • Kan de kuil worden omgevormd tot een bloemrijk perk? • Tijdens de ‘feestelijkheden’ horende bij de jaarwisseling zou een hek kunnen worden geplaatst. • Dat laatste werkt belemmerend voor mensen met een scootmobiel of het gebruik van kinderwagens. • De brandstichting is een weerkerend fenomeen. De samenkomst van jeugdige inwoners zou zodanig gereguleerd moeten kunnen worden dat vernielingen achterwege blijven. Een samenscholingsverbod opleggen is volmaakt zinloos, immers, het is al vele jaren gebruikelijk dat de jeugd “Op d’n Oek” elkaar stimuleert tot het rijkelijk afsteken van vuurwerk.

6. Diverse mededelingen.

De dorpsmanager, Rianne van Iwaarden, complimenteert de inwoners van Nieuwland met hun niet aflatende betrokkenheid. Zij feliciteert de Dorpsvereniging met haar voorzitter, Krina de Visser.

7. Aanvragen dorpstafelbudget.

Gebleken is dat een aanvraag niet op de juiste bestemming is terecht gekomen. Bij vergissing schijnt de aanvraag terecht gekomen te zijn in de brievenbus van de Kamer van Koophandel. Opmerkelijk, dat is zeker. 

Maar Rianne zou ervoor zorgen dat de aanvraag alsnog ter bestemde plaatse zou worden bezorgd. 8. Rondvraag en sluiting.

* Peter Joosse wijst op het risico dat grote delen van de omgeving van Nieuw en Sint Joosland benut dreigen te worden voor de aanleg van ‘zonneweiden’ en ‘windmolenparken’. De moderne windmolens hebben als nadeel de gigantische afmetingen die een uitzicht belemmerende invloed hebben.

Hij is dan ook groot voorstander van het ontwikkelen van regels die ongeremde vestiging, ook door particulieren, tegen gaan.

* Nieuwjaarsviering bij de Binnenhaven.  Dit gebied was helaas geen vuurwerkvrije zone. De overlast was zeer aanzienlijk. Niet alleen het lawaai van voortdurende explosies, maar ook het aanstoot gevende gedrag van de “feestvierders”, zorgde daarvoor. Daar moet in de toekomst toch echt een stokje voor worden gestoken.

Tenslotte wordt, met het oog op de tijd, de vergadering beëindigd. Met dank voor ieders aanwezigheid en enthousiaste inbreng.

Voor verslag,                             A.G.Vluggen.

Dorpsfeestweekend

16 en 17 augustus 2019
De Dorpsvereniging bestaat 50 jaar en dat gaan we vieren! Zoals in de vorige dorpskrant vermeld zijn we met een enthousiaste groep dorpsbewoners het Zomerfeest weekend aan het organiseren. Bijna iedere vereniging draagt zijn/haar steentje bij.
Het volgende (concept) programma is ontstaan:

Vrijdag           16 augustus 2019
13.30 – 15:00 Openingsbijeenkomst Dorpsfeest in het dorpshuis met                        genodigden, aansluitend: presentatie fotoboek                                  Uitgebeeld verleden Nieuw & Sint Joosland.

                      Start verkoop boek

14.00 – 16.00 Paardentramtocht Binnenhaven en evt. ouderen           
14:00 – 16:00 Vossenjacht door Speeltuinvereniging

16:15 – 17:30 Delta Dikke banden wedstrijd

19:00– 21:00  Bingoavond in ’t Durps uus

Zaterdag 17 augustus 2019       

08:00 – 17:00 Ringrijden Achter de Kerk Horeca bij baan.

10:00 – 12:00 Kleedjesmarkt voor iedereen op het gras bij de kerk

10:00 – 15:00 Activiteiten kerk in dorpskern         

13:00 – 16:00 Dorpsloop (hardlopers, wandelaars en fietsroute) Start                      voetbalveld. Gedurende de loop geeft ONDA een                               miniconcert bij ’t Durps’uus.

17:00 – 19:00 BBQ Feesttent op het voetbalveld

20:00 – 00:00 Muziekfeest in Feesttent op het                                                     voetbalveld door Stichting Zomerfeest

Zoals u ziet een programma voor jong en oud. Het feest is voor alle dorpsbewoners. Dus maak er met elkaar een mooi feestweekend van. De organisatie is in volle gang en als u nog ideeën heeft, kunt u ons altijd benaderen.

Dit gaan we o.a. zaterdag tijdens de dorpsloop laten zien:

•    wat voor mooi dorp we hebben;

•    welke bedrijven er zijn;

•    wat voor leuke hobby’s mensen hebben, tipje van de sluier                bijv. ons Nederlands stijldanskampioenspaar

•    welke verenigingen er in Nieuwland zijn

•    tijdens de loop een fotopuzzeltocht voor volwassenen en onze            jeugd.

Iedereen is van harte welkom om aan de dorpsloop deel te nemen. Onderweg wordt u voorzien van diverse versnaperingen en u krijgt een verassing. U kunt zich aanmelden bij eventbrite.nl  De kosten om deel te nemen zijn gratis. Geef u op!

Neem voor vragen/opmerkingen m.b.t. de dorpsloop contact op met:

Heleen Lokker: 06-36320167 of lokkera@zeelandnet.nl

Michelle Baas: 06-14549111 of fambaas28@gmail.com

Wilt u vrijwilliger zijn op deze dag voor welk onderdeel dan ook, dat is altijd fijn. Vrijwilligers zijn altijd nodig. Ook daarvoor kunt u contact opnemen met Michelle of Heleen.

Wij hopen u in ieder geval te ontmoeten in het Zomerfeest weekend. Onze werkgroep heeft er in ieder geval al veel zin in.

Groetjes van de organisatoren van Dorpsvereniging 50 jaar

Informatie van deelnemende organisaties:

Kerk
Tijdens het feest op zaterdag is de kerk open van 10.00-15.00 uur. Binnen ligt een groot labyrint waarover je in alle rust heen kunt lopen. Zo lang de voorraad strekt is er een attentie voor degenen die dat doen. We schenken koffie, thee of limonade voor de bezoekers. Buiten zijn van 12.00-14.00 uur poffertjes te krijgen. Dat is in principe gratis. Wie wat wil geven ten bate van het onderhoud van de kerk is vrij om dat te doen. We hopen heel veel mensen te ontmoeten! Zie ook de website www.pknr.nl

Namens de organisatie: Elizabeth de Haan, Nel Kamp, Jaap en Wilma de Ridder, Wim Staat en  Arjen Westeneng,

Dikke bandenrace
Wij van Stichting Wielercomité Koudekerke houden al 3 jaar weer de Ster Omloop van Nieuwland, een mooie wedstrijd met veel professionele renners uit binnen en buitenland. Maar wat is er mooier om dit als kind eens te ervaren hoe leuk wielrennen is?

Daarom houden wij als bijdrage  voor het Zomerse Dorpsfeest ter ere

van het 50 jarig jubileum van de Dorpsvereniging, een dikke bandenwedstrijd voor de jeugd! Deze wordt gehouden op vrijdag 16 augustus om 16.15 uur. Inschrijven vanaf 16.00 uur in/bij Durps’uus op d’n Oek! We rijden in verschillende categorieën. Vanaf 1 jaar t/m 12 jaar rondjes van ongeveer 300 meter voor de oudere categorieën. Voor de  jongsten wordt de straat in tweeën gedeeld zodat ze wat meer rondjes kunnen rijden! We hopen op mooi weer en veel deelnemers! En dat we er met zijn allen een onvergetelijk feestweekend van maken!

Het bestuur van Stichting Wielercomité Koudekerke

GEZIEN: Welkomstborden aan begin van ons dorp

U heeft het zeker niet over het hoofd gezien. Voor de Koningsdag zijn er op initiatief van  de Oranjevereniging welkomstborden gemaakt en geplaatst om de Koningsdag aan te kondigen. Ze staan tegenover de Rode Leeuw, op de Molendijk en aan het begin van de Oude Rijksweg, wanneer u uit de richting Arnemuiden komt.

Door de vele positieve reacties hebben we besloten deze borden te laten staan en hebben ook inmiddels al een vergunning gekregen van de gemeente Middelburg. De dorpsvereniging staat achter dit initiatief. Sterker nog, de contacten lopen nu gezamenlijk.

Onze fanatieke vrijwilligers van de Oranjevereniging t.w. John de Rijke en Imo en Marja Jongepier hebben deze prachtige borden gemaakt. Het ziet er professioneel uit en is een mooie binnenkomer voor ons dorp. Ik doe ze het niet na. 

Er is ook al menig uurtje werk aan besteed. Heel hartelijk bedankt voor jullie hulp, inzet, enthousiasme en creativiteit. Geweldig.

Er heeft inmiddels een inventarisatie plaatsgevonden richting alle verenigingen met de vraag of hun activiteiten vermeld kunnen worden op dit bord. Het is natuurlijk goed dat men op de hoogte is wat er in ons dorp plaatsvindt. En er doen velen mee.

Ik verwacht dat dit op termijn wel zal uitgroeien.

Inmiddels zijn er alweer bijna 60 bordjes gezaagd, geschuurd en 3 maal gelakt door Imo en Marja. Zij coördineren het wisselen van de bordjes, wat nog een hele klus is. Fijn dat er enthousiaste bewoners zijn die dit graag willen verzorgen.

Samen met de dorpsverenigingen zijn we criteria aan het opstellen.  De bordjes kunnen jaarlijks weer gebruikt worden, door alleen de datum van de activiteit te veranderen. Dit wordt allemaal voor u geregeld.  Tevens hangt er natuurlijk een prijskaartje aan dit geheel. We proberen dit zo laag mogelijk te houden. Momenteel lopen er gesprekken o.a. met de gemeente, dorpsvereniging en het verenigingsoverleg hoe dit verder op te pakken.

Zo zie je maar weer, door een ludieke actie ontstaat er iets moois. We hopen dat verdere activiteiten van onze verenigingen of andere initiatieven kunnen worden vermeld op de borden.

Inmiddels zijn er ook plantenbakken geplaatst bij de borden, zodat de binnenkomst van het dorp nog meer is aangekleed. Onze dorps handelskwekerij Ben van de Waart heeft de potgrond en de geraniums gesponsord. Wat een mooi gebaar voor het dorp.

Ben en Paula Super bedankt hiervoor.

Wel is het van belang dat er bv ook water gegeven worden J Om van de Zaagmolendijk wekelijks met mijn gieter te komen, dat is ook zo wat. We hopen dit te kunnen organiseren met bewoners die in de buurt van de borden wonen. Wij hebben al wat contacten, maar als u ook wilt helpen? Vrijwilligers???? Meldt je aan.

U kunt over dit onderwerp of het aanvragen van een bordje contact opnemen met Heleen Lokker: lokkera@zeelandnet.nl 

Bedankt weer en tot ziens in ons mooie dorpie.
Heleen Lokker

Parkeerverboden wielerwedstrijden

Beste dorpsbewoners,
Wij willen u langs deze weg danken voor het gehoor geven aan de parkeerverboden en het begrip dat getoond is tijdens onze wedstrijd op 6 april jl. Want zonder u hulp kunnen we geen veilige ronde organiseren! Dan bleek ook dat er die dag enig onbegrip was richting de organisatie en dat willen we even “uit de lucht halen”!
Diverse bewoners waren het er mee oneens dat er auto’s van de organisatie stonden aan de Oude Rijksweg en in de Veerstraat, terwijl zij zich zelf netjes aan de parkeerverboden hielden Hierover hebben wij contact gehad met de gemeente, wat hier aan te doen! Deze straten zijn onderdeel van onze wedstrijd  (evenemententerrein, waar wij ons evenement houden) en wij mogen daar parkeren De eigenaren van die auto’s waren in het Dorpshuis voor briefing, ophalen rugnummers, juryvergadering enz. enz. Tijdens de wedstrijd waren deze auto’s weg! En dan zou de jury bus, belangrijk onderdeel van de wedstrijd ook niet op/langs de Oude Rijksweg geparkeerd mogen staan!
Wij hopen ook volgend jaar op uw begrip en medewerking en hopen dat het nu duidelijk is waarom wij daar tijdelijk parkeren. We u vragen om dit niet te doen i.v.m. de veiligheid van onze renners/vrijwilligers en ook voor uw veiligheid!
Nogmaals onze dank, Bestuur Stichting Wielercomité Koudekerke Organisator van Ster Omloop van Nieuwland
Namens deze, Ard Ridderbos          Parcours/Beveiliging

Nieuws uit de kerk
Kerkdiensten N =Nieuwland R = Ritthem Aanvang 10.00 uur. 23 juni N Commissie bijzondere diensten, 30 juni R Ds. Vrouwkje Dees-Hinten, 7 juli N Ds. Elly Bouman koffiedrinken, 14 juli R Ds. Pascal Handschin, 21 juli N Ds. Peter van Bruggen, 28 juli R Ds. Pascal Handschin; 4 augustus N Ds. B. de haan koffiedrinken; 11 augustus R Ds. Pascal Handschin, 18 augustus N Ds. Wim van den Hoek ; 25 augustus R Ds. Auke Hamstra; 1 september N Ds. Jacolien de Lange koffiedrinken.

O.N.D.A. geeft een concert tijdens de Veteranen dag op de Markt in Middelburg.

Richard Jacobse steekt de 14 mm ring

Bootcamp Nieuwland

Trainen in de buitenlucht, samen bewegen met gezellige gemotiveerde mensen.....
Dat kan iedere donderdag! Om 19.30 uur is het verzamelen bij het Durpsuus op d'n Oek in Nieuw- en St. Joosland.
Kosten zijn € 5,00 per training.

Meer informatie: mgoormachtig76@gmail.com

Bij dit verhaal foto’s van de maker en zijn maaksels

In het zonnetje gezet; Ko de Visser

Nieuwland is een bijzonder dorp en dat is het. Ouderen herkennen deze zin vast nog uit de boeken van Dik Trom, wiens vader altijd zei: ‘’het is een bijzonder kind, en dat is ie”.
Tot de bijzonderheden van Nieuwland behoort het feit dat er aan de Korteweg twee mensen wonen die zeer vaardig zijn in het snijden van paeremessen. Op nummer 10 woont professioneel schilder en beeldsnijder Frans Dingemanse en op nummer 4 Ko de Visser.

Twee snijders van paeremessen in één straat! Ik vermoed dat dit uniek is, maar hoor het vast nog wel wanneer het niet waar zou zijn.
Ko de Visser heeft er nooit zijn beroep van gemaakt, maar beoefent deze edele vorm van volkskunst al een halve eeuw. Hij toonde zijn vaardigheden zaterdag 25 mei tijdens de boerenmarkt aan de Vlackeweg.

Voor de  duidelijkheid: het zijn messen om te bewonderen, maar ze zijn niet te koop.  Dus: Nur gucken – nicht kaufen.
Wim Staat

Oude metalen inleveren.

Het loopt nog steeds goed met de inzameling maar we willen het toch nog weer eens onder de aandacht brengen. Als u de ouden metalen bij ons inlevert komt de opbrengst helemaal ten goede aan de 75 plussers op Nieuwland.
Wat valt allemaal onder het begrip oud metaal? Om te beginnen alle soorten metaal: dus ijzer, koper, roestvrijstaal, lood, zink, enz.  Bijvoorbeeld oude kook- en koekenpannen, conservenblikken, drankblikjes, elektrakabels en snoeren met of zonder stekkers, printplaten, oude elektrische apparatuur en ga zo maar door.

Koelkasten, wasmachines, drogers (zogenaamd witgoed) hebben we liever niet omdat deze te groot zijn om gemakkelijk te verwerken. Fietsen ook liever niet, of ze moeten gedemonteerd zijn.
Grote stukken metaal zoals oude radiatoren willen we in overleg ophalen.

Ko de Visser  Korteweg 4 602255

Liefst achterom, via Molendijk, het brede pad, poort rechtdoor.

Busreis 75+
Op 18 september 2019 hopen we weer een middagje met de ouderen op stap te gaan. Het wordt alweer de vierde keer dat we dit organiseren uit de opbrengst van de oude metalen, die nog steeds aan de Korteweg worden aangeleverd waarvoor onze dank.
Waar we naar toe gaan is een verrassing!

Medio eind juli krijgen de bewoners persoonlijk bericht maar voor ons is het moeilijk om de exacte leeftijd van de dorpsbewoners in beeld te krijgen. Dus: als u 75+ bent en u wilt mee maar u heeft geen briefje van ons ontvangen eind juli, aarzel dan niet maar neem contact op met: Krina de Visser 602255 of Tannie de Klerk 602328

Stand van zaken fotoboek Nieuwland
We zijn momenteel bezig met het tekstueel controleren van de tweede proefdruk. We willen natuurlijk zoveel mogelijk fouten voorkomen. Het is de bedoeling het boek op 16 augustus te presenteren.

Na de presentatie start ook de verkoop van dit boek in het Dorpshuis

Ringrijden

Ereklasse op Nieuwland

Normaal gesproken heeft u de ringrijderij in Nieuw en Sint Joosland rond deze tijd al één maal hun kunsten zien vertonen, namelijk op Pinkster 3. Dit jaar werden wij als vereniging echter uitgeloot om het ereklaskampioenschap ringrijden te organiseren op 18 mei 2019. Zodoende werd er al vroeg in het jaar ringgereden Achter de Kerk in Nieuw en Sint Joosland.

Voor degene die minder bekend zijn met de klasse wedstrijden een korte toelichting. Ieder jaar worden er door de Zeeuwse Ringrijders Vereniging (ZRV) vijf ‘competitiewedstrijden’ ringrijden georganiseerd. Deze zijn verdeeld over vijf opeenvolgende klassen, van hoog naar laag zijn dat; de ereklassen, de 1e klas, de 2e klas, de 3e klas en de 4e klas. In deze klasse wedstrijden nemen deelnemers van verschillende vereniging die lid zijn van de ZRV het tegen elkaar op in de strijd om promotie en tegen degradatie. Het draait bij deze wedstrijden om het totaal gestoken ringen door de deelnemende drietallen en minder om de persoonlijke score. Dit jaar werd dus het ereklaskampioenschap, met daarin Nieuwland 1, georganiseerd in Nieuw en Sint Joosland.

De organisatie van een dergelijke wedstrijd lijkt erg op het organiseren van een dorpswedstrijd met één duidelijk verschil. Er zijn namelijk maar drie leden, die van Nieuwland 1, die daadwerkelijk deelnemen aan de wedstrijd. Het komt er zogezegd op neer dat we als bestuur voor de organisatie van een dergelijke wedstrijd erg afhankelijk zijn van vrijwilligers. Het stemde ons dan ook meer dan tevreden dat er zoveel mensen binnen maar ook buiten de vereniging bereid zijn geweest hun steentje bij te dragen aan de organisatie van deze dag.

U moet dan denken aan mensen die de baan een dag van tevoren opbouwen of na de wedstrijd afbreken, mensen die gedurende de dag in de tent eten en drinken verkopen, het aanvullen en koelen van de benodigde voorraden, alle voorbereidingen die voor de catering getroffen dienen te worden, het opruimen van afval en lege glazen rondom de ringrijbaan, het organiseren van het verkeer in de vroege ochtend en de late namiddag, het bijhouden van scores op de schrijverswagen en niet te vergeten het ophalen en ophangen van de gestoken ringen.

Een speciale vermelding verdiend wat ons betreft ’t Dorpsuus op d’n Oek. Peter en Els Nijssen hebben een zeer gevarieerde en smakelijke lunch georganiseerd voor alle deelnemers en medewerkers van de wedstrijd. Er waren maar weinig mensen die zich konden herinneren eerder zo uitgebreid en lekker gegeten te hebben tijdens de middagpauze van een klassewedstrijd.

Tegen alle vrijwilligers willen we dan ook zeggen: Bedankt!

Bedankt dat jullie met ons, de vereniging en het dorp Nieuw en Sint Joosland dit evenement tot een groot succes hebben weten te maken. In de weken na de wedstrijd hebben wij in ‘ringrijdend Walcheren’ niet anders dan positieve berichten gehoord over dit evenement. We hebben dan ook met z’n allen ons dorp en de vereniging van een goede kant laten zien.

Wat betreft de prestaties waren die van een ongekend hoog niveau op deze dag. De Gapingse Ringrijders Vereniging werd kampioen van de Ereklasse met 90 van de 90 gestoken ringen. Zij misten dus alle drie geen enkele ring! De prestaties van ons eigen drietal waren net genoeg om volgend jaar opnieuw in de ereklasse uit te mogen komen. Nieuwland 1, vertegenwoordigt door Richard Jacobs, Julia Crucq en Bartjan Volmer, wist 82 van de 90 ringen te steken en stelde zo in de allerlaatste beurt handhaving veilig.

Hier wilde wij het wat betreft de ereklasse bij laten, maar zoals u van ons gewend bent willen we ook zeker de gebeurtenissen en prestaties van Pinkster 3 u niet onthouden.

Pinkster 3

Op 11 juni 2019 was het voor het 195e jaar ringrijden in Nieuw en Sint Joosland. Alle 22 deelnemers waren om 8.00 uur te paard in de baan om te

starten met de wedstrijd. Zoals de regels het voorschrijven wordt na 5 beurten de eerste tussenstand opgemaakt en het valt op dat we de laatste jaren groene sjerpen tekort komen. Wat wil zeggen dat er ieder jaar meer dan drie deelnemers zijn die de eerste 5 beurten alle ringen weten te steken, een teken dat het niveau aan het stijgen is.

Verder wordt de ochtend van onze klassementswedstrijd vaak getekend door de gemoedelijke sfeer tussen de deelnemers, de vrijwilligers en de fanatieke supporters die traditiegetrouw Achter de Kerk het ringrijden komen bekijken. Zo verliep ook dit jaar de ochtend, er werd gekampt om een speciaal gebakken taart welke vervolgens gezamenlijk werd genuttigd met een lekker bakje koffie.

Zoals u misschien wel gewend bent van ons, bestaan er bij het ringrijden vele tradities. De één beter bekend dan de andere, maar uiteindelijk draait het er om dat er mensen zijn die deze gewoonten van generatie op generatie doorgeven. Het is daarom belangrijk dat het ringrijden door jong en oud levendig wordt gehouden, zo ontmoeten generaties elkaar en kunnen de tradities blijven bestaan.

Over de aanwas van nieuwe ‘jonge’ leden hebben we als vereniging geen klagen, bijna jaarlijks zijn er jonge dames die lid worden van onze vereniging. Het behoud en/of werven van de oudere leden is soms lastiger. De laatste jaren is het aantal actieve leden onder de volwassenen toch wel gedaald.

Daarom is het extra bijzonder dat wij dit jaar op Pinkster 3 twee jubilarissen mochten feliciteren.

Het was dit jaar namelijk voor de 25e keer dat Johan Baas deelnam aan het ringrijden op Pinkster 3 in Nieuw en Sint Joosland. Daarnaast was het Ko Kwekkeboom die dit jaar voor de 40e keer actief was als deelnemer bij het ringrijden op Pinkster 3. Beide prestaties die zeker niet mogen worden onderschat, maar waar wij als vereniging alleen maar trots op kunnen zijn. De beide heren zijn tijdens de ochtendpauze in het zonnetje gezet en hebben een aandenken gekregen voor het behalen van deze prachtige prestatie. Tevens hebben wij Ko Kwekkeboom benoemd tot erelid van onze vereniging. De man zet zich al sinds jaar en dag met hart en ziel in voor het bestaan van de vereniging en het behoud van de eerder genoemde tradities.

Na deze onderbreking werd de wedstrijd hervat en volgden de beurten elkaar op richting de middagpauze. Iedereen had inmiddels de eerste ringen gestoken en ging zo op weg om een goede persoonlijke prestatie neer te zetten. Dit alles in de volle zon en zonder al te veel wind, een weerbeeld waar bijna niemand tot 2e pinkster rekening mee had gehouden.

Deze prima weersomstandigheden zorgden er in de middag voor dat er aardig wat publiek langs de kant van de ringrijbaan te vinden was. Leden en dorpsbewoners van het heden en verleden ontmoeten elkaar en bespreken de

dagelijkse gang van zaken. Verder worden ook vaak herinneringen opgehaald aan vroegere tijden, toen de gezelligheid veel belangrijker was dan de prestaties. Of toen het nog mogelijk was tussen de beurten door even snel een drankje te doen in het café. Ook de aanwezigheid van het publiek en de gesprekken die gevoerd worden zijn wat ons betreft onderdeel van de traditie die het ringrijden bij zich draagt.

Aan het einde van de middag maakte iedereen, publiek en deelnemers, zich vervolgens op voor de spannende bekerkamp. Na 22 beurten gaat het er om zoveel mogelijk ringen te steken in de laatste acht beurten. Alleen dan maak je een goede kans om naar huis te gaan met een prachtige wisselbeker, met de gegraveerde namen van hen die je voorgingen in het winnen er van.

Zoals eigenlijk al de hele dag was het niveau erg hoog, er werden weinig ringen gemist en met 3 gemiste ringen hoefde je niet op een beker te rekenen. Ook de aansluitende kampen welke de prijzen verdelen werden nagenoeg allen beslist op de kleinste ringen, 14 mm en 10 mm. Fantastisch om naar te kijken voor het publiek, maar ook zeker niet minder spannend voor de deelnemers zelf.

Uiteindelijk was het dit jaar Julia Crucq die de klassementswedstrijd in Nieuwland op haar naam wist te schrijven en ook de 1e beker wist te winnen. Deze beker wordt gesponsord door onze ambachtsheer dhr. van Kinschot en voor zover hij zich kan herinneren is deze nog nooit door een dame gewonnen. Verder werden beker 2 t/m 7 gewonnen door respectievelijk; Bartjan Volmer, Richard Jacobs, Michael van der Schoor, Amy Crucq, Esmee Wijkhuijs en Johan Baas. De beste dame was Julia Crucq, onder de senioren was dit Johan Baas en de beste junior uit het veld was Noa Slinger met 27 gestoken ringen uit 30 beurten.

Nadat alle prijswinnaars bekend waren en hun prijzen uitgereikt hadden gekregen door de genodigden kwam er een einde aan een schitterende dag ringrijden. Een dag waarin oudere en jongere deelnemers van onze vereniging de al 195 jaar bestaande traditie in ere houden en een dag waarop deelnemers, leden en dorpsbewoners herinneringen ophaalden uit het verleden.

Voor een ieder die er bij was een dag om niet snel te vergeten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Ringrijders Vereniging Nieuwland

Uitslag ringrijden pinkster 3

nr. naam deelnemer 30 ringen overig
1. Julia Crucq 29 Dagklassement 1e beker Dames beker
2. Richard Jacobs 29 3e Beker Meeste volgringen Pollepel
3. Bartjan Volmer 28 2e beker Dr. Jansen Beker
4. Noa Slinger 27 Jeugdbeker 2e prijs versiering koudbloed
5. Esmee Wijkhuys 24 6e Beker 2e Prijs overig
6. Amy Crucq 24 5e Beker
7. Sharon Crucq 23 1e Prijs versiering koudbloed
8. Michael v d Schoor 23 4e Beker
9. Marlies Volmer 22 3e Prijs Versiering koudbloed
10. Ko Kwekkeboom 22  
11. Johan Baas 22 Seniorenbeker 7e Beker
12. Timmy Jacobs 21  
13. Jolanda Kwekkeboom 20  
14. Indy de Bok 18  
15. Piet Kluijfhout 18  
16. Rachel van Sluijs 15 3e Prijs versiering overig
17. Nadia Slinger 14 1e Prijs versiering overig
18. Jan Crucq 11  
19. Corine Roskam 10  
20. Sanne Fritz 10  
21. Yara Dekker 9  
22. Jasmijn v d Gruiter 8 De rode lantaarn

Buurthulp

2 jaar geleden is de buurthulp opgezet, het was een groep vrijwilligers met 2 coördinatoren, die deden dit werk los van de Dorpsvereniging, omdat er heel weinig gebruik van wordt gemaakt is na een gezamenlijk overleg besloten om de aanvraag via de Dorpsvereniging te laten lopen, met de vrijwilligers op de achtergrond.

Dus wilt u gebruik maken van de buurthulp kunt u bellen naar: 

  Krina de Visser 0118-602255   of   Lia Zwemer 06-22057122

Huisartsenpraktijk J.C.Ponten

Praktijk

Als deze krant bij u de bus valt zijn wij al weer bijna terug van vakantie. De maanden juli en augustus zijn wij er gewoon en zullen we ook een aantal weken de praktijk de Getijdenmolen erbij hebben als vakantiewaarneming.

Wij willen nog eens een dringend beroep doen op uw toestemming voor het inzien van de medische gegevens(die wij van u hebben) door HAP, collega’s en apotheken.

Nu we op de HAP met een nieuw systeem werken kunnen de dienstdoend huisartsen in de medische gegevens van elkaars praktijken kijken. Dit geeft een duidelijke toename van kwaliteit.

Onze praktijk heeft nog steeds een laag aantal toestemmingen.

Kijk ook eens op de website: www.volgjezorg.nl hier vindt u meer informatie over het delen van uw medische gegevens bij spoedgevallen met het ziekenhuis, de apotheek en de huisartsenpost

Apotheek:

We zijn inmiddels gestart( nog in beperkte mate) met de central filling, waar ik in de vorige dorpskrant over schreef

Hieronder nog een kleine herhaling:

 Central filling zorgt ervoor dat herhaalmedicatie voorzien van etiket en gebundeld per patiënt bij de apotheek binnen komt. Deze methode van werken zorgt er onder andere voor dat wij meer tijd krijgen voor u, als patiënt. (voorlichting, instructie etc.)

Om alle processen zo goed mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u tijdig uw voorraad aan te vullen en herhaalrecepten te bestellen. Wij kunnen dan ook beter inspelen op eventuele leveringsproblemen.

De komende maanden blijft het zo dat wat u ’s ochtends voor 11 uur bij ons herhaalt, u de eerst volgende werkdag ’s middags op kunt halen in onze apotheek. Later dit jaar zullen we deze werkwijze aanpassen.

wij krijgen dan slechts twee dagen per week de herhaalmedicatie van de groothandel. Het kan dan zo zijn, dat hetgeen wat u op dinsdagochtend voor 11 uur bij ons herhaalt, niet woensdag, maar donderdag binnenkomt. (spoedmedicatie of recepten van het spreekuur van de huisarts of specialist worden uiteraard wel direct afgeleverd.)

Verzoek

Op dit moment zijn we intensief bezig met de patiënten met hoge bloeddruk vaker te controleren en hun riscofactoren te bepalen.

Het verzoek is of u, als u komt voor bloeddrukmeting, enigszins rekening kunt houden met de kleding. Makkelijk zittende kleding met name niet te strak om de bovenarm zou prettig zijn en geeft een nauwkeuriger uitslag.  Daarnaast verdient het aanbeveling om tijdig in de wachtkamer te gaan zitten alvorens de meting plaatsvindt. We merken dat dit een gunstig effect heeft op de meting. Tijdens het moment van meten bij dokter of assistentes is het beter niet te spreken

Tot slot wens ik u een mooie zomer toe

J.C.Ponten

Luiden! Koningsdag is begonnen!

Een heleboel mooie versierde fietsen, buggy’s, loopfiets, skelters etc. komen naar het Kerkplein en gaan achter muziekvereniging Onda aan door het dorp.

We stoppen bij de Binnenhaven en openen de dag door de vlag te hijsen samen met Rianne van Iwaarden, dorpsmanager. Als dit gebeurd is mogen alle versierde voertuigen door de Binnenhaven, daar zitten de mensen klaar. Wat hebben ze genoten!

Terug op het Kerkplein volgt  de uitreiking van de versierde fietsen en starten we de kinderspelen met de dans van Kinderen voor Kinderen.

Terwijl de kinderen spelletjes spelen worden er heerlijke wafels verkocht voor het goede doel. Binnen in de kerk wordt er een bakje koffie en thee gedronken.

Om 11.30 uur start de Oranjelunch met heerlijke broodjes van Schrieks, vleeswaren van slagerij Mol en kaas van Schellach, als dat niet heeft gesmaakt! De burgemeester komt ook gezellig mee lunchen. De kinderen kunnen vragen aan hem stellen.

Nadat we onze buiken vol hebben gegeten start de zeskamp, dit jaar met 6 ploegen.  Het is een ware strijd, al was er zeker tijd voor een lolletje. Terwijl de zeskamp in volle gang is, zijn in de gymzaal de kinderactiviteiten begonnen in het Dorpshuis.

Rond 17.00 uur is de zeskamp strijd afgelopen en wordt de winnaar bekend gemaakt. Dit jaar is Onda verslagen door De Kelderklasse.

Terwijl de deelnemers en toeschouwers van de zeskamp gezellig een drankje doen in het Dorpshuis is de kleine zaal omgetoverd tot een zaal waar de kinderen en kunnen bijkomen van de dag.

Terwijl de kinderen film kijken kan er door de ouders een frietje besteld worden bij de kar die bij het Dorpshuis staat.

Nadat we lekker hebben gegeten beginnen we aan de bingoavond, die net als voorgaande jaren, gepresenteerd wordt door Mariska en Heleen. Er zijn vele prijzen te winnen, voor ieder wat wils.

Tijdens de bingo zijn er ook lidnummers getrokken die een bon hebben gewonnen die ze kunnen besteden bij 1 van de sponsoren. Dit jaar zijn in de prijzen gevallen:

J. Minheere, J. Bruning, M. de Kroo, B. Meyer, J.M. Akkerdaas, en  G. Siereveld. Gefeliciteerd met jullie prijs!

Aan het einde van de Bingo krijgt iedereen een hapje aangeboden, geschonken door het Dorpshuis, en een Oranje drankje.

Na de bingo kunnen de jongelui zich weer vermaken in de kleine zaal en de andere mensen nog gezellig na borrelen.

Iedereen bedankt die deze dag heeft mogelijk gemaakt: vrijwilligers, sponsoren, deelnemers en publiek.

De hele dag heeft fotograaf Lotte Aarnoutse rondgelopen om alle mooie momenten vast te leggen. De foto’s in dit stuk zijn ook van haar, bedankt!

Schrijf alvast op: zaterdag 27 september houden we een springkussendisco in Durpsuus op d’n Oek.

Bestuur Oranjevereniging

O.N.D.A. –Nieuws

Op zaterdag 13 april hield O.N.D.A. haar vijfde Nacht van Nieuwland, een jubileum editie! Er werd een programma vol muziek, zang, show en entertainment voor een volle zaal gebracht. Voor de pauze besteedde O.N.D.A. onder andere aandacht aan de jubilarissen. Tannie de Klerk vierde haar 60-jarig jubileum en Anita Balk haar 40-jarig jubileum. Maaike Adriaansen-Louwerse, Vivian Coppoolse en Martine Coppoolse vierden dit jaar hun 12,5 jarig jubileum bij O.N.D.A. Dirigent Cora Dellebeke ging dit jaar weer traditiegetrouw verkleed. Deze keer als een doedelzakspeler bij het prachtige Ellan Vannin. In de pauze werd de traditionele verloting gehouden waar mooie prijzen te winnen waren.

Na de pauze verzorgde eerst Jong O.N.D.A. haar optreden.

Daarna vervolgde O.N.D.A. het programma. O.N.D.A. sloot de prachtige avond af met medley van de Beatles waarbij het publiek uitbundig meezong.

Vrijdag 27 april vierden we Koningsdag. ’s Morgens begeleidde O.N.D.A. de optocht in het dorp. Er waren veel versierde fietsen wat

zorgde voor een gezegllige sfeer. Ook verzorgde O.N.D.A. deze dag een optreden in het Gasthuis. Net als voorgaande jaren genoten de bewoners hier erg van. In de middag deed een team van O.N.D.A. ook weer mee aan de zeskamp georganiseerd door de Oranjevereniging waar zij hun titel voor de vierde keer moesten verdedigen. Na een gezellige middag bemachtigde het team van O.N.D.A. een prachtige tweede plaats!

Woensdag 22 mei kwamen we bij u langs om een bijdrage te vragen voor het Prins Bernard Cultuurfonds. We willen u van harte bedanken voor uw steun.

Op zaterdag 18 mei organiseerde O.N.D.A. haar jaarlijkse rommelmarkt rond de kerk in Nieuw- en Sint Joosland. Vanaf 9.00 uur was u van harte welkom om bij diverse kramen te komen kijken. Om 9.30 uur vond er verkoop bij opbod plaats vanaf de muziektent. Natuurlijk ontbraken ook dit jaar de versgebakken wafels niet!

Op zaterdag 8 juni verzorgde O.N.D.A. een concert op de markt in Middelburg tijdens de Veteranendag. De muziek en het enthousiaste publiek maakte het concert tot een succes! Op zondagmiddag 16 juni hield O.N.D.A. een concert in Terneuzen op uitnodiging van Harmonie De Vliegende Hollander.

Op vrijdagavond 21 juni zijn wij te gast bij muziekvereniging OKK te Westkapelle. Zij vieren dit jaar hun 111 jarig bestaan. Ons lid Stefan Knuijt heeft speciaal voor dit jubileum een compositie geschreven. Deze compositie zal door OKK op deze avond ten gehore worden gebracht. O.N.D.A. verzorgt die avond ook een concert.

Het concert vindt plaats op de markt in Westkapelle om 19.30 uur.

We hopen u graag te ontmoeten tijdens onze activiteiten!

Met een muzikale groet,

Marieke Knuijt

Agenda

29 juni           Rommelroute op diverse locaties in het dorp

16 -17 aug.    Dorpsfeest zie verder aankondigingen

18 sept.         Busreis 75+

Aanleveren kopie volgende dorpskrant:

Dorpskrant 4  maandag 2 sept       

Dorpskrant 5  maandag 4 nov.

Zomeravond wandelen

Ben je mantelzorger en wil je wel eens ‘s avonds een lekkere wandeling maken, maar vind je het niet leuk om dat alleen te doen?

Manteling organiseert drie zomeravond wandelingen, op mooie of onbekende plekjes in en rond Vlissingen. Heerlijk om uit te waaien of het hoofd leeg te maken.

De wandelingen zijn op dinsdagavond 9 en 23 juli en 3 september, van 19.00 – 20.30 uur. Na afloop drinken we een kopje koffie/thee uit de door Manteling meegebrachte thermosflessen

Aanmelden kan bij Manteling: 0118 553530 of via info@mantelingwalcheren.nl. u krijgt dan elke keer van te voren de startplaats doorgegeven.

 ‘Omgaan met mensen met dementie’

Manteling organiseert in samenwerking met Zeeuwse Zorgschakels de cursus ‘Omgaan met mensen met dementie ’. In vier bijeenkomsten wordt informatie gegeven over de verschillende vormen van dementie en hoe je het beste om kan gaan met het veranderende gedrag van de dementerende. Ook onderwerpen als dagbehandeling, (tijdelijke) opname, inzetten van professionele zorg en van vrijwilligers komen aan bod.

De cursus gaat zoveel mogelijk uit van de knelpunten van de deelnemers.

Data: dinsdagmiddag 17 en 24 september en 8 en 15 oktober 2019

Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur.

Locatie: Porthos, St Sebastiaanstraat 12 in Middelburg.

Kosten gehele cursus € 17,50 inclusief koffie/thee en cursusmateriaal.

Aanmelden en informatie bij Manteling: 0118- 553530 of info@mantelingwalcheren.nl

Gelijktijdig is er in het zelfde gebouw een gespreksgroep ‘Geheugensteun’ voor mensen met beginnende dementie. Dit wordt begeleid door de Zeeuwse Zorgschakels.

Flyer Kinder evangel

No Comments Yet.

Leave a comment