Dorpskrant april 2019

De Dorpskrant is een uitgave van de Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland en wordt 5 keer per jaar huis aan huis verspreid.

Ingeschreven bij KvK-Zeeland nr: 40310767 februari 2019

Voorzitter                  Secretaris                        Penningmeester
Krina de Visser             Lia Zwemer                         Jan Gabriëlse
Korteweg 4                   Quarleshavenstr. 19           Molendijk 51
0118-602255               06-22057122                       0118-465964

Overige bestuursleden:
Peter Joosse                      Conny van Koeveringe             Willem Staat
Binnendijk 3                     Molenweg 33                              Molendijk 66
0118-603357                     0118-603018                              0118-603627

Redactie en verspreiding dorpskrant en adverteerders: Krina en Ko de Visser
Korteweg 4
4339 AS Nieuw- en Sint Joosland
krinko@zeelandnet.nl

Typewerk, vormgeving en eindredactie Krina en Ko de Visser, 0118-602255
Willem Staat, 0118-603627

Website
www.nieuwsintjoosland.nl

Ontwerp en realisatie Beheer
Ard Ridderbos

Ledenadministratie Jan Gabriëlse
jannet@zeelandnet.nl
Lidmaatschap: € 4,00 per kalenderjaar
Rekeningnummer: NL86 RABO 0303851783
Ten name van: Dorpsvereniging Nieuw en Sint Joosland
Foto’s voorkant: Ko de Visser Drukwerk: Drukkerij van Keulen

De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, stukken te wijzigen of te weigeren.

Van de bestuurstafel

De voorbereidingen voor het dorpsfeest zijn in volle gang. Het is ook een verjaardagsfeest. Ga maar na: de Dorpsvereniging bestaat 50 jaar, Nieuwland 375 jaar (de Middelburgsche Polder waarin het dorp ligt is in 1644 bedijkt), de Ringrijders Vereniging Nieuwland (oudste van NL) bestaat 195 jaar, de molen 145 jaar, Theater De Wegwijzer 15 jaar en Koersbalgroep Nieuwland 20 jaar. Je kunt aan deze jubilea verschillend gewicht toekennen, maar het gaat in alle gevallen om kroonjaren!
Zaterdag 17 augustus is de grote dag, terwijl er ook op 16 augustus al festiviteiten zijn.

Koningsdag, fietstocht en rommel. Het wordt een druk jaar op Nieuwland. Op zaterdag 27 april is het tijd voor de viering van Koningsdag. Noteer ook alvast in uw agenda dat op vrijdag 24 mei een fietstocht wordt gehouden. De rommelmarkt van ONDA valt op zaterdag 25 mei en de jaarlijkse rommelroute op zaterdag29 juni. Het is maar een greep, want in deze krant staan nog meer activiteiten.

Praten. Intussen praten individuele Nieuwlanders, en vertegenwoordigers van de Dorpsvereniging op allerlei fronten mee over de toekomst van ons dorp en het buitengebied. Ik noem daarbij onderwerpen als het plaatsen van zonnecollectoren en windturbines op agrarische grond, de toekomst van de Leefkuil tussen de Van Akenstraat, Korteweg en Oude Rijksweg en natuurlijk de worsteling rond de Trekdijk. Aan die inzet is te zien dat velen zich betrokken voelen bij wat er gebeurt in de eigen leefomgeving. Daarbij zijn tegenstrijdige belangen in het geding, soms ook van dorpelingen onderling. De wereld is al vol genoeg van geschreeuw en geweld. Het is goed wanneer wij het bij praten houden en elkaar recht in de ogen kunnen blijven zien.

Natuur. Nog even iets wat de krant haalde op maandag 18 maart. Dat was de actie van zaterdag 16 maart aan Voedselbos De Langhe Laere tussen Molendijk, Boomdijk en het padje van Sanderse. Op die dag spanden in het kader van NL Doet veertien vrijwilligers zich in om daar twintig planteilandjes te bepoten met zoals het in de PZC stond ‘jonge elzen, meidoorn en bijzondere fruitrassen als de ‘kruidenierspeer’, een vroeg peertje, vernoemd naar zijn kweker in Charlois’. Daar kwamen dan nog kornoelje en bessenstruiken bij.

Hoop. Dergelijke acties geven hoop in een dorp waar we al jaren vechten tegen ontwikkelingen waarvan je je in sombere buien kunt afvragen of we geen tweede Doel worden, oftewel de plek bij Antwerpen die bijna is opgevreten door almaar uitdijende havenactiviteiten.

Het bestuur wenst iedereen een vredig groen voorjaar toe.

Wim Staat

Activiteiten NieuwSpeelland
Op woensdag 17 april kunnen de kinderen paaseieren komen zoeken.
De jongsten, t/m groep 2, mogen om 13.00 uur hun mandje of tasje komen vullen en om 14.00 uur is het de beurt aan de kinderen van groep 3 t/m 6.

Op vrijdagmiddag 12 en zaterdagochtend 13 april willen wij in de speeltuin snoei- en opruimwerkzaamheden verrichten. Lijkt het je leuk om ons te helpen, kom gerust even langs of meld je aan via Facebook of tel. 06-54936353.

Het toestel wat wij over konden nemen van een camping hebben wij met een aantal vrijwilligers gehaald en dit wordt op 12 april hier weer opgebouwd. Een leuk en vrolijk toestel voor de kleintjes.

Vorig jaar was het speeltuinfeest i.s.m. de Springplank een groot succes. Hier wilden zowel NieuwSpeelland als de Springplank een vervolg aan geven. Dit jaar, op woensdag 22 mei, willen wij opnieuw een middag organiseren. Deze keer ook i.s.m. KOW en Jeugdactiviteiten Nieuwland. De gezellige middag start om 12.05 uur met pannenkoeken en allerlei activiteiten in en rondom de speeltuin, zoals springkussens, waterglijbaan en rad van avontuur. Iedereen is welkom, met of zonder (klein)kinderen!

Uitnodiging fietstocht (33 km)
Het bestuur van De Springplank houdt op vrijdagmiddag 24 mei een leuke en afwisselende fietstocht van 33 kilometer voor inwoners van Nieuw- en Sint Joosland en daarbuiten.
De inschrijving is in onze accommodatie. Die ligt rechts achter de school, Scheldepoortstraat 23 A (ingang speeltuin).

De inschrijving is van 13.15 tot 14.00 uur en kost € 2,50 p.p. Iedere deelnemer ontvangt een routebeschrijving. Er is een gespreid vertrek van 2 tot 4 personen per keer. Onderweg krijgt u een versnapering.

Deelname is op eigen risico. Bij terugkeer kunt u onder het genot van gratis koffie/thee of fris tot 16:45 uur nog gezellig napraten.
Inlichtingen over het wel/niet doorgaan bij twijfelachtige weersomstandigheden: bel op 24 mei tussen 11.30 en 12.00 uur naar tel 06 – 22 12 96 64.
Wij hopen u op 24 mei als deelnemer te mogen begroeten. Noteer deze datum alvast in uw agenda, zet het op uw kalender en zegt het voort.
Met vriendelijke groet.
Het bestuur van “De Springplank”

LET OP!              LET OP!                         LET OP!
Wijziging data 3D-kaarten en Bingo                                                                                   In plaats van 30 april is het nu 23 april Bingomiddag
En is het 30 april 3D kaarten maken
Tot ziens in de Springplank
Groet Lenie en Krina

Ledenvergadering Dorpsvereniging/ Dorpstafel

Het bestuur van Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland nodigt u hartelijk uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering en tevens dorpstafel.
Datum: 28 mei 2019. Plaats: Durps’uus op d’n oek
Aanvang 20.00uur Zaal open 19.30 uur

Agenda ledenvergadering
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 17 mei. Zie verderop
3. Jaarverslag secretaris (zie verderop in deze dorpskrant)
4. Financiële stukken
financieel overzicht 2018 en begroting 2019
5. Verslag kascontrolecommissie.
Tannie de Klerk en Gert Jan Ridderbos hebben de kas gecontroleerd. Omdat Tannie dit       werk nu voor het tweede jaar heeft gedaan, zoeken we voor haar een vervanger.
6. Bestuur Krina de Visser en Conny van Koeveringe zijn aftredend,
7. Krina is herkiesbaar maar Conny heeft zich niet verkiesbaar gesteld, er dus 2 plaatsen in     het bestuur open, als iemand zich aanmeld wordt dit zeer op prijs gesteld
8. Rondvraag
9. Dorpstafel
10. Sluiting

Dorpstafel

Op dit moment is de definitieve agenda nog niet bekend

Notulen ledenvergadering Dorpsvereniging
Nieuw- en Sint Joosland 17-05-2018

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.

2. Verslag ledenvergadering 16-05-2017
Hans van Hal vraagt of het mogelijk is het verslag van de ledenvergadering in de eerstvolgende Dorpskrant te plaatsen. Daarna kan het op de website.

3. Jaarverslag 2017
Het verslag is gepubliceerd in de Dorpskrant. Ard Ridderbos vraagt of er nog een vervolg komt op de Buurt WhatsApp, dit is niet het geval. De voorzitter geeft aan dat mensen zelf initiatief kunnen nemen hierin, dat gaat het bestuur niet doen. Hans van Hal mist de subsidievermelding in het verslag.

4. Financieel overzicht 2017
Hans van Hal mist de begroting 2018. De penningmeester geeft aan dat deze aansluit bij de begroting 2017.

5. Kascontrole
Kascontrolecommissie heeft geen op of aanmerkingen. De controlecommissie bestond dit jaar uit Ben van de Waart en Tannie de Klerk. Komend jaar wordt Ben van de Waart vervangen door Gert-Jan Ridderbos.

6. Bestuur
Peter Joosse is 25 jaar lid van het bestuur, krijgt een presentje aangeboden. Er is nog steeds een vacature in het bestuur.

7. Rondvraag
De voorzitter geeft aan dat de Dorpsvereniging in 2019 haar 50-jarig bestaan hoopt te vieren. Gevraagd wordt om ideeën aan te leveren zodat er een mooi feest kan worden georganiseerd. Mogelijk kan er een feestcommissie komen die een en ander in goede banen kan leiden. Rianne van Iwaarden en John de Rijke zeggen hun medewerking toe. Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de ledenvergadering af.

Financieel overzicht 2018

Ontvangsten-uitgaven                                          Bij                            Af
Subsidie Gem. Middelburg                                         € 1.386,00
Advertenties                                                                   € 1.831,00
Contributies                                                                   € 1.859,40
Rabobank Clubkas                                                        € 489,06
Bijdrage museum Arnemuiden i.vm. Advertentie € 150,00

Vergoedingen
Bestuursleden                                                                                                 € 275,00

Bestuurskosten
Zaalhuur bestuursvergaderingen                                                               € 205,81

Onkosten bestuursvergaderingen
Consumpties                                                                                                   € 303,25

Redactiekosten Dorpskrant                                                                        € 100,00

Website -kosten                                                                                            € 102,85

Drukkerijkosten dorpskrant                                                                      € 3.660,00

Bankkosten                                                                                                   € 199,21

Representatie- en overige kosten                                                            € 867,06

Totaal:                                                                        € 5.715,46        € 5.713,18

Saldo rente datum 1-1-2019                                       € 9402,45

Mevr. T. de Klerk en dhr. G.J.. Ridderbos hebben namens de
kascommissie hun goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 2018.

Verslag Dorpstafel. Dinsdag, 27 november 2018. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Durps ’uus op d’n ‘Oek.

Voorzitter: Mevr. Krina de Visser.
Dorpswethouder: dhr. C. Lodder.
Namens de Gemeente: mevr. R. van Iwaarden.
Afwezig: vertegenwoordiger van de Politie.
Namens politieke partijen: LPM: mevr. C. Doorn, dhr. W. Steketee.
CDA: dhr. W. Kant, D66: dhr. R. Eijkelenburg. GL.: mevr. P.de Ruyter, SP: dhr. J. Zwemer, dhr. H. Ghijsen.
Namens Waterschap Zeeuwse Eilanden: mevr. R. de Feijter, dhr. C. Slabbekoorn
Namens SWM: dhr. Boy Dirksen.
Namens De Lonneboot: dhr. G. Dorleijn.
Voor verslag: A.G. Vluggen.
De Dorpsgenoten:
Dhr. J. Baaijens, dhr. D.J. Bliek, mevr. J. Bliek-v.d. Wetering, dhr. W. Brouwer, dhr. J.A. Fritz, dhr. J.W. van de Guchte, mevr. Nel v.d. Guchte, dhr. A.J. van Hal, dhr. M. Houmes, dhr. S. Jongepier, dhr. P. Joosse, dhr. W. de Klerk, mevr. T. de Klerk-Bliek, dhr. K. Knuijt, dhr. L. Kodde, dhr. M. Kroes, Mevr. H. Lokker, dhr. D. de Loof, dhr. A.J. Lous, mevr. Y. Marijs, mevr. J.A. van Melle-Vinke, dhr. en mevr. T. Minheere, dhr. B. Moeke, dhr. A. Rentmeester, dhr. A. Ridderbos, dhr. G. Ridderbos, dhr. I de Rijke, dhr. J. de Rijke, mevr. D. Schouw, mevr. M. Snoek, dhr. W. Staat, dhr. R. Thiry, dhr. J. de Visser, dhr. S. de Visser, mevr. L. de Visser, dhr. R. Wisse, dhr. A.C. Wohter, mevr. Lia Zwemer.
1. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter, mevr. Krina de Visser, verwelkomt alle aanwezigen. Zij geeft het woord aan dhr.. C. Lodder.
2. Voorstellen van de nieuwe dorpswethouder, de heer C. Lodder.
De heer Lodder verwijst naar een bericht in de PZC betreffende het herhaaldelijk beschadigen van geparkeerde auto’s. Hij heeft al wat onderzoek gedaan . Voorts ‘verkende’ hij het dorp Nieuw en Sint Joosland. Op de door hem gestelde vraag aan de aanwezigen:” Wat verwacht u van de Dorpswethouder?”, is het antwoord vanzelfsprekend: “Het boeken van resultaten”. De heer Lodder waagt zich niet aan voorspellingen, maar zal zijn best doen. De voorzitter dankt de heer Lodder en gaat over naar het volgende punt van de agenda.
3. Mededelingen o.a. door Waterschap Scheldestromen.
Het woord is aan mevr. R. de Feijter. Graag wil zij de vergadering bijpraten over de activiteiten van het Waterschap.
a. De fietsoversteek. Hoeveel kinderen komen er wel uit de Mortiere naar de Lonneboot? De heer Dorleijn, hoofd der school, gaf aan 40 %. Aha, dat kan natuurlijk de hele wereldbevolking betreffen, dus vroeg mevr. De Feijter naar werkelijke aantallen. Blijkt het te gaan over 60 kinderen die per fiets komen en/of gebracht worden en het is niet de enige groep. De oversteek die de kinderen moeten maken blijkt aan alle normen te voldoen. Er wordt een 60 km. Weg gepasseerd en er staan borden “30 km”. In de donkere dagen kunnen daar oplichtende borden worden neergezet.
Maar nu blijkt een belangrijk deel van de vergadering te willen praten over een riskante oversteek. Die van Mortiere , door het tunneltje, naar de Steenbakkerijweg. Mevrouw de Feijter had het alsmaar over de Weizichtweg. En die oversteek vormt geen groter gevaar, volgens de aanwezigen, dan welke oversteek dan ook. Je zult moeten opletten. Maar de oversteek Steenbakkerijweg is een geheel ander verhaal. Daar duiken de fietsers op uit een tunneltje met weinig preventief zicht op het verkeer over de Steenbakkerijweg.
Bovendien is de verlichting van het oversteekpunt zwak en valt er geen attentiewaarde aan te verbinden. Dus aan te bevelen is een lichtsterkere verlichting.
En dan staat er wel een bord bij de oversteekplaats, maar dat is een 40km adviesbord. Trouwens waarom geen pronte drempels geplaatst?
Ten aanzien van dit laatste punt geeft mevr. De Feijter aan dat het Waterschap wel 4000 km weg in beheer heeft. En drempels? Die kunnen zeer schadelijk zijn voor de mechanische zijde van auto’s.
Dus auto’s gaan voor op mensen? Nee. Zo is het nu ook weer niet.

Maar het Waterschap is nu eenmaal geen voorstander van verkeersdrempels.
Ten aanzien van dit onderwerp belooft mevr. De Feijter dat gekeken zal gaan worden naar feller schijnende verlichting nabij het tunneltje. Stoplichten misschien? Neen, trouwens daar gaat Rijkswaterstaat over. En de politie gaat over de handhaving van de maximumsnelheid. Dus heel jammer dat die het vanavond laat afweten.
Ander onderwerp. De bomen of struiken langs de Weizichtweg teneinde verblinding door tegemoetkomend verkeer over de A-58 te voorkomen.
Over een afstand van 620 mrt. zullen struiken geplaatst gaan worden. De soorten: liguster, meidoorn, wilg. Over bomen is niet gesproken, althans daar
wordt van af gezien. Rijkswaterstaat ziet ongaarne bomen langs wegen. Veel te gevaarlijk voor, al dan niet onder invloed van stimulantia verkerende, automobilisten.
De voorzitter stipt nog even aan de verkeerssituatie in Nieuwland, met name de Korteweg en Molendijk waar al jarenlang gepraat wordt over het weren van zware transportmiddelen.
De heer Cees Slabbekoorn geeft aan dat Nieuwland toch maar gediend is met wel twee uitgangen, één richting Arnemuiden en één richting Vlissingen. Deze goedbedoelde opmerking leidt tot hoon uit de vergadering. Immers er was een rechtstreekse verbinding met Middelburg, het centrum van veel activiteiten ook voor Nieuw en Sint Joosland. De heer Slabbekoorn wordt door deze stevige reactie toch wat verrast. En nu wordt er al jarenlang gepraat over het weren van zwaar verkeer en wat gebeurt er? Niets! De heer Lodder heeft e.e.a. aangehoord en zal proberen en zal proberen actie te ondernemen o.a. met Vlissingen.
De Molendijk ontbeert het zgn. opschonen van populieren. Dat zou in november gebeuren!
De heer de Loof geeft aan nooit akkoord te kunnen gaan met afsluiten van het dorp voor alle zwaar verkeer. Hij zal er toch van tijd tot tijd met zijn tractor doorheen moeten. En dan valt het niet mee om schadevrij tussendoor de links en rechts van de weg geparkeerde

auto’s te rijden. Ja, maar het gaat ook niet om een incidentele landbouwtractor, het gaat om het voortdurend af en aan rijden van zware dumpers die gehaast hun vracht grond kwijt willen. Trouwens, wanneer sommige rijders op hun haast worden aangesproken, zijn die best bereid desnoods hun vuisten te gebruiken.
De heer John de Rijke, die uitzonderlijk op de hoogte is van de wegen in en om het dorp, geeft, als uit de losse pols, enkele alternatieve routes aan.
Later biedt hij aan contact op te nemen met dhr. de Loof met als doel diens verontrusting weg te nemen.
Het moge duidelijk zijn dat er nu toch wel gewerkt moet gaan worden aan een oplossing. Mocht de gemeente in gebreke blijven dan zouden de eigenaren van de beschadigde auto’s wellicht een schadeclaim bij de gemeente kunnen neerleggen?
Zo, dat was een aanzienlijke discussie. Mevr. De Feijter wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage.
4. Vragen aan de Politie.
Een vertegenwoordiger van de Hermandad heeft verstek moeten laten gaan.
5. Verslag van de dorpstafel van 17 mei 2018.
Het verslag is in de Dorpskrant afgedrukt. Er blijken geen vragen/aanvullingen te worden verlangd. Het verslag wordt vervolgens met dank aan de verslaglegger aanvaard.
6. Toelichting op de plannen rond 50 jarig jubileum van de Dorpsvereniging in 2019.
Kortgeleden werden alle verenigingsbesturen van Nieuwland bij elkaar geroepen om te spreken over wat zij samen kunnen voegen teneinde mogelijke problemen op te lossen en/of voor te zijn. Het is trouwens niet alleen de Dorpsvereniging die 50 jaar bestaat. Het dorp bestaat al 375 jaar en de Ringrijders 195 jaar.
Heleen Lokker verwoord een plan dat zeker in de plaats van het traditionele Dorpsfeest kan worden gesteld. De volgende ideeën ontsproten aan gezamenlijk overleg. Een Dorpsloop; een Fietstocht; een Hardloopwedstrijd; een Fotoboek. In het laatste geval wordt iedereen uitgenodigd met foto’s ‘over de brug te komen’ .
De feestelijke gebeurtenissen zullen op 16 en 17 augustus 2019 plaats gaan vinden.
7. Korte presentatie van de nieuwe website van de Dorpsvereniging.
Per 1 januari 2019 is het de bedoeling dat de website ‘in de lucht’ komt. Ad Ridderbos, die ter zake een intensieve cursus heeft gevolgd, geeft een duidelijke en illustratieve toelichting. www.nieuwsintjoosland.nl
Om technische redenen werd “en” achterwege gelaten. Facebook en Instagram zijn aan de nieuwe website gekoppeld. Het insturen van berichten, waar de hele zaak natuurlijk van afhankelijk is, moet per e-mail via info@nieuwsintjoosland.nl . Wel aanleveren met het programma “Word”.
En zo kan Hans van Hal wat tijd aan andere dingen gaan besteden. Hij wordt hartelijk bedankt door Rianne van Iwaarden. Enkele geschenkjes worden overhandigd. Hans zal zelf het geschenk aan Claire, die de architect is van de ‘oude website’, overhandigen.
Hans spreekt zijn waardering uit voor het vele werk dat Ard inmiddels heeft verricht.
Nadrukkelijk wordt vermeld dat de Dorpskrant, als papieren nieuwsdrager, zal blijven bestaan.
8. Trekdijk, stand van zaken. Korte presentatie door de werkgroep.
John de Rijke legt uit. De werkgroep biedt alle ruimte aan de bewoners te komen met ideeën voor het terrein Trekdijk. Er is nu een participatiegroep aan het werk die frequent bijeenkomt. De werkgroep is in dat participatie overleg in gesprek met : de Gemeente, de Middelburgse Bedrijvenclub en andere belanghebbenden. Inmiddels is er een budget voorhanden om externe deskundigen in te lenen alsmede een verslaglegger en een voorzitter. Het ligt in de bedoeling een plan te ontwikkelen dat in september van volgend jaar aan de Gemeenteraad kan worden aangeboden ter keuring.
Nogmaals verzoekt John iedereen na te denken over een alternatieve invulling, anders dan ‘een bedrijventerrein’.

9. Diverse mededelingen…..
De heer Lodder onderschrijft de toelichting van John de Rijke. Hij zegt vertrouwen te hebben in het in gang gezette proces.
Mevr. Van Iwaarden: Het groen aan de Nieuwlandseweg/Zaagmolendijk wordt weldra is hersteld. Er is ‘met man en macht’ aan gewerkt en het nieuwe groen is geplant. Enkele foto’s illustreren de activiteiten. Deze zijn geplaatst op de website. Alle deelnemers geven aan geen bezwaar te hebben tegen plaatsing. ( Het privacy reglement!) Zij dankt de mensen die zich voor deze kwestie hebben ‘uitgesloofd’.
Even terzijde: In de Walravenstraat is een grijze, heren, weesfiets met lekke voorband gevonden. De fiets is goed ondergebracht bij de heer Bliek.
10. Aanvragen Dorpstafelbudget.
Er zijn twee aanvragen. De daarvoor bestemde papieren zijn in het bezit van de Dorpsmanager.
Oranje vereniging vraagt € 500,--. Dit bedrag wordt toegewezen, iedereen is vóór.
De Biljartvereniging vraagt 2 dozen biljartballen. ( De oude vertonen krassen en deuken) € 160,--. Ook dit bedrag wordt, na stemming, toegewezen.
11. Rondvraag en sluiting.
Er is nog geen bericht over “het Veertje”. Voorlopig staat dat pand niet leeg, maar wel onbeheerd. De Roode Leeuw ziet er ook uit als een onbeheerd ‘weeskind’ . Nochtans zou het dorp wel gediend zijn met een eetgelegenheid. Maar ja…..
Tenslotte een retorische vraag. Waarom werd de Dorpsvereniging destijds opgericht? Teneinde heilloze plannen van de Gemeente te voorkomen. Doorgaan had die gemeente nu heel wat geld gekost. Zou de Trekdijk ook zo’n kwestie kunnen worden?
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan allen.
Voor verslag: A.G. Vluggen.

Koningsdag Zaterdag 27 april 2019

Het bestuur van de oranje vereniging Oranje Bovenal is druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. We hebben een gevarieerd programma bedacht waarin bekende activiteiten afgewisseld worden met nieuwe activiteiten.
De gehele dag zijn er voor de kinderen leuke activiteiten zoals de fietsoptocht, spelletjesparcours, knutselactiviteiten, pannaveldje en springkussens.
Nieuw is dit jaar de Oranjelunch. We nodigen alle dorpsbewoners uit voor een gezellige dorpslunch. De kinderen van de spelletjes en deelnemers aan de zeskamp lunchen gratis en anderen lunchen mee voor 1,-!
Het bekende zeskamp staat ook weer op het programma, dit jaar natuurlijk weer met nieuwe spelletjes! Geef je snel op als individu of als groep info@oranjebovenal.nl.0303822333
We hebben ook geregeld dat er de hele dag iets lekkers te eten en te drinken is!
We sluiten de dag af met een gezellige Bingo en met een after-bingo borrel!

Lidmaatschap nog niet betaald? Maak dan € 7,50 naar NL30 RABO 0303822333 tnv Oranje Bovenal o.v.v. naam en adres.

We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 27 april!

Programma:
8.45                   Klokken luiden
9.00                  Start fietsoptocht voor de kerk
9.30                  Wilhelmus zingen bij de Binnenhaven
9.45                  Prijsuitreiking van de fietsoptocht bij de muziektent
10.00-12.00    Spelletjes voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8, rondom de kerk
10.00-12.00    Diverse activiteiten zoals stormbaan en pannaveldje, rondom de kerk
11.30-13.30     Oranjelunch in Kerkstraat
12.00-12.30    Interview met Burgemeester Bergmann
13.30-16.30    Zeskamp vanaf groep 7, start grasveld bij de kerk
13.30-16.30    Diverse activiteiten zoals knutselen, glittertattoo, kleedjesmarkt bij het                                     Durpsuus op d’n oek                                                                                            16.30-19.00   Kinderactiviteit kleine zaal ’t Durpsuus op d’n oek
17.00-19.00   Frietkraam bij ’t Durpsuus op d’n oek
19.00-21.00   Bingo in de sportzaal Durpsuus op d’n Oek
21.00-22.30   Kinder-Jeugdactiviteit kleine zaal
’t Durpsuus op d’n oek
21.00-………    After-bingo borrel met een hapje!

Belangrijke datum om in je agenda te noteren:

Zaterdag 15 juni bij de Merelhoeve.
Nadere info volgt tzt….

Nieuwland in Beweging
Op zaterdag 23 maart was het feest voor kinderen tot en met 8 jaar in het Durpsuus op d’n oek. De hele zaal stond vol met toestellen waarop de kinderen heerlijk konden bewegen.
We hadden onze jaarlijkse sport-doe-mee middag.

De streetdance-juffen hebben iedereen lekker laten dansen.                                                      En met de parachute hebben we het laten waaien. 

Er was een springkussen waar de kinderen op hebben gesprongen. Later op de middag zagen we steeds meer tijgers, ridders, prinsessen en vlinders springen, dansen, rollen etc. De schinkdames zijn flink bezig geweest. Van al dat sporten ging het lekkers met het drinken er wel in. En uitrusten? Dan kon je even kleuren. Kortom een hele gezellige middag met ongeveer 50 kinderen.

Vond je het een leuke middag of ben je nieuwsgierig naar wat we doen? Kom dan eens kijken en meedoen tijdens één van onze lessen.

Streetdance
Op woensdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur geven 2 enthousiaste juffen, Roos en Luna, streetdance les. Aan kinderen in de leeftijd vanaf 3,5 jaar tot en met groep 4.

Gym
Op zaterdagmorgen is er gym vanaf 2,5 jaar tot en met groep 3. Van 10.00 tot 11.00 uur gaan, rollen, rennen, kruipen, klimmen, lopen, springen, huppelen, glijden, zwaaien we aan, op, onder etc. aan de toestellen.

Aerobics
Op woensdagavond geeft Mariska aerobic- les van 19.30 tot 20.30 uur.
Voor vragen kun je contact opnemen met: nieuwlandinbeweging@gmail.com

Nieuws over het dorpsfeest.
Hieronder berichten vanuit verschillende hoeken van onze bruisend dorpse samenleving.

A. DORPSLOOP
Allereerst een bijdrage over de Dorpsloop:
,,Dit gaan we doen door te laten zien:
• wat voor mooi dorp we hebben;
• welke bedrijven er zijn;
• wat voor leuke hobby’s mensen hebben;
• welke verenigingen er in Nieuwland zijn.

We gaan dit alles laten zien tijdens een dorpsloop. Maar wat is nou een dorpsloop?
Er wordt een wandel-, hardloop en fietsroute gemaakt. Deze routes gaan door en langs Nieuwlandse gebouwen, bedrijven en mensen die iets willen laten zien.
Zo kom je misschien op plaatsen waar je anders nooit zou komen! We willen laten zien wat er allemaal is in het dorp aan mooie gebouwen, plekjes, bedrijven en mensen met leuke hobby’s.
Iedereen is van harte welkom om aan de dorpsloop deel te nemen.

Inmiddels zijn we druk bezig om bedrijven, personen, verenigingen en instanties te benaderen of ze mee willen doen aan de dorpsloop.

Maar we willen zeker niemand vergeten! Dus heb je een bedrijf, een mooi huis of tuin, leuke hobby en wil je graag meewerken? Ook kunnen we die middag vrijwilligers gebruiken. Misschien heb je wel een leuk idee wat de dorpsloop nog leuker maakt!

Neem dan contact op met:
Heleen Lokker: 06-36320167 of lokkera@zeelandnet.nl
Michelle Baas: 06-14549111 of fambaas28@gmail.com

Hieronder een bericht van de Stichting Zomerfeesten:

B. FEESTTENT
,,Na een jaartje afwezigheid zal het Zomerfeest Nieuwland op 17 augustus 2019 weer helemaal terug zijn.

Vanaf 16.30 uur zal de feesttent geopend zijn. Rond 17.00 uur steken we de bbq’s aan, zodat u samen met familie, vrienden en kennissen kunt genieten van een stukje vlees, drankje en livemuziek. Zoals u van ons gewend bent sluiten we af met een groots optreden van een feestband!
Meer informatie over prijzen en aanmelden voor de dorps-bbq volgt te zijner tijd. De feesttent staat dit jaar op het parkeerterrein van de voetbal.
We houden u op de hoogte van de programmering in de volgende dorpskrant en via onze website www.zomerfeestnieuwland.nl en facebook-pagina https://www.facebook.com/zomerfeestnieuwland/.
Met vriendelijke groet,
Stichting Zomerfeesten Nieuwland
C. DE KERK
In de kerk komt een groot labyrint te liggen. Daarover kun je langs een bochtig pad naar het midden lopen en intussen tot rust komen, althans dat is de bedoeling. Het is min of meer een afspiegeling van de weg die je door het leven gaat en je overdenkt daarbij wat je zelf wilt!
Mocht je er honger van krijgen dan kun je buiten de kerk terecht voor poffertjes. Zoals altijd is er in de kerk koffie, thee en limonade verkrijgbaar en zijn er zitjes voor ontmoeting.
D. DE MOLEN
Molen Buiten Verwachting kwam in 1874 gereed. Het gaat om een ronde stenen grondzeiler. Het type heet zo omdat de wieken en zeilen bijna tot aan de grond reiken.
Overigens is dit de derde molen van Nieuwland. De eerste, een standerdmolen, verrees in 1657 aan de dijk, die daarom Molendijk heet. Nadat deze op 9 november 1800 in een stormnacht met veel andere molens in Zeeland omwaaide, is op dezelfde plek een houten achtkante grondzeiler neergezet. Die brandde in 1874 af.
Daarna is aan de Molenweg de huidige molen gebouwd. Op grond van een sinds 1838 geldende provinciale verordening moesten molens namelijk minstens 45 meter van de openbare weg worden gebouwd, zodat paarden niet zouden schrikken van draaiende wieken. Het oude molenaarhuis staat nog steeds op Molendijk 60. De molen is in 1983 weer in bedrijf gesteld na een grondige restauratie en wordt sindsdien perfect in conditie gehouden. Het herstel volgde na een periode van verval, die werd ingezet toen de molen in 1966 buiten bedrijf raakte
Vrijwillig molenaar Richard van Eenennaam brengt de Buiten Verwachting tijdens het feest in werking. Dit alles onder voorbehoud dat er genoeg wind staat!                                       Wim Staat

ROMMELROUTE – ZATERDAG 29 JUNI 2019

Beste dorpsbewoners,

Vorig jaar hebben wij de rommelroute voor het eerst georganiseerd in Nieuwland. Met meer dan 45 deelnemende adressen was dit een zeer groot succes te noemen. Daarom komt er dit jaar gewoon een 2e editie!
Op zaterdag 29 juni 2019 kunnen dorpsbewoners weer vanuit hun eigen tuin of oprit (tweedehands) spullen verkopen.
Wilt u mee doen? Opgeven kan via de volgende manieren:
- Email naar rommelroutenieuwland@hotmail.com
- Via www.facebook.com/rommelroutenieuwensintjoosland
- Briefje in de bus bij Zeeburgstraat 6
Bij opgave s.v.p. straatnaam + huisnummer vermelden. Hierdoor kunnen we t.z.t. een adressenlijst voor de route samenstellen zodat bezoekers weten waar zij de mooiste koopjes kunnen scoren!

Aan deelname zijn GEEN kosten verbonden.

Op het moment van schrijven hebben we al ruim 15 aanmeldingen binnen. Wij hopen dat er nog een heleboel adressen bij komen en dat we er samen weer een gezellige dag van kunnen maken voor het gehele dorp.

Met vriendelijke groet, Daniëlle Scheele

Jeugd activiteiten Nieuwland

Zijn jullie ze tegengekomen? De kinderen met de lampionnen? Nee? Dan moet je het vast gehoord hebben!
Op vrijdag 15 februari was de lampionnen optocht. We zijn onder begeleiding van Onda door het dorp gegaan. Toen we terugkwamen bij het kleuter-/peuterplein stond er heerlijke chocolademelk met een koekje voor ons klaar.
Het was weer een geslaagde avond!

Kerkdiensten

Aanvang 10.00 uur (tenzij anders vermeld). N = Nieuwland,
R = Ritthem.
14 april N Palmzondag Ds. Pascal Handschin; 18 april N Witte Donderdag april 19.30 u Ds. Handschin HA; 19 april N Goede Vrijdag 19.30 u Ds. Handschin; 20 april N Paaswake 22.00 u Ds. Handschin; 21 april R u Ds. Handschin Pasen: 28 april N Ds. Kees de Nood; 05 mei R Ds. Stefan Dierx Koffie; 12 mei N. Ds. Handschin Koffie; 19 mei R Ds Jacobine Scholten de Jong 26 mei N Ds. Gert van Driesten. 30 mei N Sander Janse Hemelvaartsdag; 2 juni R Ds. Ds. Handschin Koffie. Harald Oechies Koffie; 9 jun N Ds. Handschin Koffie; 16 juni R Ds. Poesiat. 23 juni N Commissie Bijzondere Diensten.

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

Van 28 januari tot en met 2 februari 2019 vond in Nieuw- en
St. Joosland de Hersenstichting collecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft
€508,87 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnr. NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Harrie Kokx

Huisartsenpraktijk J.C.Ponten

Apotheek:
Central Filling
Mogelijk heeft u gemerkt dat er de laatste tijd veel leveringsproblemen zijn voor diverse soorten medicatie.
Om hier beter op in te spelen is het belangrijk dat wij een aantal veranderingen doorvoeren in de huidige systematiek.
De apotheek gaat daarom vanaf 1 mei 2019 gebruik maken van de dienst “central filling”.

Central filling zorgt ervoor dat herhaalmedicatie voorzien van etiket en gebundeld per patiënt bij de apotheek binnen komt. Deze methode van werken zorgt er onder andere voor dat wij meer tijd krijgen voor u, als patiënt. (voorlichting, instructie etc.)
Om alle processen zo goed mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u tijdig uw voorraad aan te vullen en herhaalrecepten te bestellen. Wij kunnen dan ook beter inspelen op eventuele leveringsproblemen.
De komende maanden blijft het zo dat wat u ’s ochtends voor 11 uur bij ons herhaalt, u de eerst volgende werkdag ’s middags op kunt halen in onze apotheek. Later dit jaar zullen we deze werkwijze aanpassen.
Wij krijgen dan slechts twee dagen per week de herhaalmedicatie van de groothandel. Het kan dan zo zijn, dat hetgeen wat u op dinsdagochtend voor 11 uur bij ons herhaalt, niet woensdag, maar donderdag binnenkomt. (spoedmedicatie of recepten van het spreekuur van de huisarts of specialist worden uiteraard wel direct afgeleverd.)
Waarneming
Huisartsenpraktijk Arnemuiden heeft aangegeven ons niet langer van dienst te kunnen zijn betreffende het rijden van visites , voor onze patiënten woonachtig in Nieuw en st. Joosland en Arnemuiden, tijdens onze afwezigheid.
Huisartsenpraktijk “de Getijdenmolen” te Middelburg zal de volledige waarneming op zich nemen.

Sluitingsdagen 2019
Uit patiënten tevredenheidsonderzoek is gebleken dat u het prettig zou vinden om tijdiger op de hoogte te zijn van onze sluitingsdagen. Hierin willen wij u graag tegemoet komen.
De volgende data is de praktijk in 2019 gesloten:
8 tm 30 juni. ( apotheek geopend van 10-12u, ’s middags gesloten)

De eerste 2 weken van september komt mijn studievriend dokter Eijsbouts weer waarnemen zoals vorige jaar. De praktijk is dan dus gewoon geopend

Praktijkzaken
Ik ben erg blij dat onze jongste zoon Joep( eind august krijgt hij zijn huisarts- registratie ) per half september een jaar lang, 2 dagen per week, bij ons komt werken. Uiteraard is dit in goed overleg gegaan met dokter Verdijk, die haar huidige dagen blijft werken.
Of Joep zijn toekomst in Zeeland ligt is nog onduidelijk en hangt sterk af van het feit of zijn partner( zij is radioloog) op redelijke afstand van hier een baan kan vinden.

Nuchter:
Er blijkt nogal eens verwarring over het begrip nuchter( i.v.m. bloedafnames)
Nuchter is vanaf avond tevoren( 23 u.) alleen maar water gebruiken. Geen thee, geen koffie, niet roken. Medicijnen kunnen wel gewoon ingenomen( met water)
Uitstrijkjes bevolkingsonderzoek
Als u een uitnodiging heeft dan a.u.b. de uitnodiging mee. Daar zitten codes bij die nodig zijn voor het onderzoek. Het onderzoek kan zonder dit niet plaatsvinden.
J.C.Ponten

O.N.D.A. –Nieuws

Vrijdag 15 februari stond de rondgang voor de Lampionoptocht op het programma. O.N.D.A. heeft de optocht muzikaal begeleid. Er was grote belangstelling bij de kinderen van het dorp en zodoende liep er een lange stoet achter O.N.D.A.
Ondertussen zijn we ons volop aan het voorbereiden voor de zesde editie van de Nacht van Nieuwland welke gehouden wordt op 13 april. Het belooft weer een zeer mooie en afwisselende avond te worden vol met muziek, show en entertainment welke gehouden zal worden in het Dorpshuis te Nieuw- en Sint Joosland. Kaarten zijn te reserveren via reserveringenonda@hotmail.com

Vrijdag 27 april vieren wij weer Koningsdag. In de ochtend begeleid O.N.D.A. de optocht in het dorp. Hierna verzorgt O.N.D.A. het jaarlijkse optreden in het Gasthuis. Ook doet O.N.D.A. dit jaar weer mee met de zeskamp die wordt georganiseerd door de Oranjevereniging. O.N.D.A. zal haar titel moeten verdedigen.

Op zaterdag 18 mei komt O.N.D.A. in de ochtend langs de deuren om spullen op te halen voor de jaarlijkse rommelmarkt. De rommelmarkt wordt dit jaar op zaterdag 25 mei gehouden. Vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom om bij diverse kramen te komen kijken. Om 9.30 uur vindt er verkoop bij opbod plaats vanaf de muziektent. Natuurlijk ontbreken ook dit jaar de versgebakken wafels niet!
Woensdagavond 22 mei komen we bij u langs om een bijdrage te vragen voor het Prins Bernard Cultuurfonds.

Het lijkt nog ver weg, maar op zondagmiddag 16 juni houdt O.N.D.A. een concert in Terneuzen op uitnodiging van Harmonie De Vliegende Hollander.

We hopen u graag te ontmoeten tijdens onze activiteiten!
Met een muzikale groet,
Marieke Knuijt.

Voortgang participatieproces Trekdijk
Zoals in de vorige dorpskrant aangekondigd, heeft het Participatieteam op 18 februari een presentatie gegeven in de raadszaal voorafgaand aan de vergadering van raadscommissie Ruimte.
Daarbij werden de eerste “vlekkenplannen“ getoond. Dat zijn plattegronden van de Trekdijk waarop enkele mogelijke invullingen zijn ingetekend. De presentatie met mondelinge toelichting is op de website van de gemeente onder raadsinformatiesysteem nog te bekijken en te beluisteren. Ga hiervoor naar: https://middelburg.raadsinformatie.nl

Eindelijk inzage in exploitatieopzet Trekdijk
Nadat er onnodig veel tijd verloren ging omdat het Participatieteam aanvankelijk te veel beperkingen was opgelegd, is een volgende hindernis genomen. Om gelijkwaardig te participeren wilden we inzage in de geheime informatie van de exploitatieopzet Trekdijk, waar begin 2018 de vorige raad mee heeft ingestemd. Dit bevat de geschatte kosten om de Trekdijk te ontwikkelen tot bedrijventerrein en wat de grond bij verkoop aan bedrijven de komende 10 jaar oplevert. Echter wijlen wethouder Lodder kreeg hiervoor geen steun binnen het college. Mede naar aanleiding van de presentatie in februari, heeft de raad via een motie het college opgedragen de geheime informatie alsnog beschikbaar te stellen. Dat is inmiddels gebeurd, alhoewel erg veel cijfers onzichtbaar zijn gemaakt.

Volgende presentaties op 13 en 28 mei
Ondertussen gaan we door met het benaderen van marktpartijen, die een bijdrage kunnen leveren aan de gezochte hoogwaardige invulling.
Zo goed als zeker zal het Participatieteam op 13 mei weer een presentatie geven in de raadszaal over de voortgang.
En op 28 mei zal het onderwerp ongetwijfeld ook op de dorpstafel aan de orde komen. We hopen dan al wat concrete scenario’s van alternatieve invullingen te laten zien.

Hans van Hal

Mede namens John de Rijke en Ron Thiry van het Participatieteam en werkgroep Trekdijk

Zonnepark Binnendijk gaat voorlopig niet door
Het plan van het zonnepark aan de Binnendijk gaat voorlopig niet door. Hoewel dit park op die locatie niet op veel bezwaren stuit, wilde de gemeenteraad niet vooruit lopen op het nog te maken beleid, dat pas eind van het jaar gereed zal zijn.
Het college wilde daar niet op wachten omdat de subsidie dan gevaar loopt en hetzelfde plan dan misschien niet meer uitgevoerd kan worden.
Maar door met dit plan in te stemmen, kan de raad soortgelijke aanvragen moeilijk afwijzen. Dit dilemma zorgde voor grote verdeeldheid, ook binnen de coalitie. Hiervan stemden behalve de LPM, ook de VVD-fractie en twee CDA’ers tegen het collegevoorstel. En omdat oppositiepartijen GroenLinks en ChristenUnie weer vóór stemden, werd het voorstel met 12 stemmen voor en 17 tegen afgewezen.
Door eerst de beleidsregels af te wachten werd tegemoet gekomen aan de zienswijze, die naar aanleiding van de speciale bewonersbijeenkomst op 5 maart jl. namens de Dorpsvereniging bij de gemeenteraad was ingediend.
Hans van Hal

Nieuwsbrief Tinca

De “Vrienden van Tinca” zijn van 17 t/m 29 maart met 4 personen naar Tinca en omstreken in Roemenië geweest, om alle voedsel- kledingpakketten – bedden – fietsen en alle andere goederen uit te delen onder de armste gezinnen van de bevolking.
In dit transport waren kledingpakketten klaar, voor arme gezinnen in 7 dorpen, plus de nodige fietsen, bedden en matrassen en alle overige gebruiksartikelen die wij van u mochten ontvangen. In totaal weer een volle truck van ruim 90 kuub. Ook gingen we weer in Cociuba kijken hoe ver de vorderingen zijn aan de medische post naast het hospice; we willen dit ondersteunen tot het gebruiksklaar is. Ook dit wordt mogelijk gemaakt door de diverse giften en gehouden acties. Tevens ondersteunen we de laatste jaren een bejaarden opvang in Hussasau met bedden, voedsel e.d. Ook kunnen we weer de gezinnen met een gehandicapt kind helpen met incontinentie materiaal. Beste mensen: gooi a.u.b. geen te gebruiken incontinentie materiaal weg, wij hebben er een goede bestemming voor.
Aan die voedselactie hebben een aantal supermarkten en leerlingen van basisschool “de Lonneboot “ uit Nieuw & S Joosland meegewerkt.
U hoort in de volgende dorpskrant hoeveel voedselpakketten er uit gedeeld konden worden. Veel gezinnen konden we zo blij maken met iets extra’s voor Pasen die in Roemenië op 28 en 29 april 2019 wordt gevierd, 1 week na ons. Alle vrijwilligers die hieraan meewerken: Alvast Hartstikke bedankt!! We willen ook alle sponsors, gulle gevers en alle anderen die iets voor de “Vrienden van Tinca” betekenen van harte bedanken. Mede door uw hulp was dit transport weer mogelijk.
Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen om dit werk mogelijk te maken en verblijven met een vriendelijke groet,
“Vrienden van Tinca”
Om dit werk goed te kunnen blijven doen zijn wij op zoek naar mensen die ook wel eens iets voor de medemens willen betekenen. Schroom niet en bel één van ons voor informatie over dit mooie werk wat veel voldoening geeft.

Tel. voorzitter: 0618392314     Tel. Secretaris: 0118592319            Tel. Penningmeester 0616293518
Mien de Bruijn                           Bram Schout                                        Wim Louwerse

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om mee te doen aan onze voedselactie kunt u ons ook financieel steunen.
Wij zijn ANBI (giften aftrekbaar voor belasting)

Agenda

12 apr Middag snoei en opruimwerkzaamheden speeltuin
13 apr ochtend snoeien en opruimen speeltuin zie pag.3

17 apr Paaseieren zoeken. t/m groep 2, 13.00 uur hun mandje of tasje komen vullen en om 14.00 uur groep 3 t/m 6 in de Speeltuin

23 apr Bingomiddag de Springplank 14.00- 16.00 uur
27 apr Koningsdag zie programma.
30 april 3D kaarten maken de Springplank 14.00- 16.00 uur
18 mei Ringrijden EREKLAS- KAMPIOENSCHAP 08.00 – 17.30 u.
Achter de Kerk
18 mei Rommelmarkt spullen ophalen Onda ’s morgens
22 mei Gezellige middag Springplank en Speeltuin start activiteiten
12.05 u
22 mei Onda rondgang voor Prins Bernard Cultuurfonds
24 mei Fietstocht vanaf de Springplank inschr. van 13.15 tot 14.00 u
25 mei Rommelmarkt Onda Kerkplein 9.00 tot 12.00 u
28 mei Ledenvergadering /Dorpstafel Durps ‘uus op d’n oek
Aanvang 20.00 u zaal open 19.30u
11 juni Ringrijden Achter de Kerk 08.00 – 17.30 u.
15 juni BBQ Merelhoeve nader bericht volgt.
29 juni Rommelroute

Inleveren kopie dorpskrant

Dorpskrant 3 maandag 11 juni
Dorpskrant 4 maandag 2 sept
Dorpskrant 5 maandag 4 nov.

e.e.a. afhankelijk van data dorpstafels

No Comments Yet.

Leave a comment