Concept verslag overleg Dorp van de Toekomst

Woensdag, 2 oktober 2019 in Durps’uus op d’n Oek.

Aanwezigen: Rianne van Iwaarden ( gem. Middelburg), Hans van Hal, Ko de Visser, Ard Ridderbos, Ben v.d. Waart, John de Rijke, Heleen Lokker, André Vluggen.

Afwezigen: Izaäk de Rijke, Peter Nijssen, Martina Keijzer.

AGENDA:

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda.

De vraag werd aan de orde gesteld :”Wat is de status/nut/meerwaarde van dit overleg”.

Het is een historisch gegroeide overlegvorm. Jaren geleden in het leven geroepen en ooit volstrekt actueel. Inmiddels zijn er andere overlegvormen ontstaan, zoals de samenspraak tussen de verschillende verenigingen in het dorp.

Rianne geeft aan dat de bijeenkomst Dorp van de Toekomst ideeën en voorstellen genereert die kunnen worden ingebracht op de Dorpstafel. Ook de korte lijn naar de Gemeente is bijzonder nuttig. Rianne vindt het overleg in deze groep immer inspirerend en het geeft extra input voor haar werk als Dorpsmanager.

Dit geconstateerd hebbende laat Rianne weten per 1 januari 2020 te gaan stoppen met haar huidige functie binnen de Gemeenteorganisatie. Zij gaat, binnen de Gemeente, een nieuwe uitdaging aan.

Inmiddels is een sollicitatieprocedure voor een opvolger gestart. Wanneer deze is afgerond zal Rianne de nieuwe dorpsmanager ( als die functie dan tenminste nog zal bestaan) aan ons voorstellen.

- Ard Ridderbos, de beheerder van de website, wat hem de nodige hoofdbrekens kost, meldt dat er ‘links’ zijn die na aanklikken niet leiden tot een logisch gevolg, zoals die naar het lijvige Trekdijk-dossier op de oude website, welke nog steeds door Hans wordt bijgehouden. Rianne zal deze kwestie aan de ‘centrale website coördinator’ voorleggen.

2. Concept-verslag van de bijeenkomst 8 november 2018.

Het verslag wordt aanvaard met dank aan de samensteller(s). Bij nader doorlezen van dit verslag zijn er toch nog wel openstaande punten. Maar de actualiteit roept om meer aandacht.

3. Ontwikkelingen rondom huisarts/apotheek.

Te verwachten is dat de huisarts/apotheek post in Nieuwland op niet al te lange termijn zal worden gesloten. De trend is te zoeken naar groepspraktijken. Dat geeft als voordeel dat de betreffende, in toenemende mate vrouwelijke, functionarissen flexibel met hun werkuren kunnen omgaan.  Het doorlopend, dag en nacht, beschikbaar zijn van de arts is een organisatievorm die niet meer voldoet aan de moderne eisen.

De werkgroep Trekdijk heeft al het idee geopperd bij de inrichting van het gebied ruimte te scheppen voor zo’n groepspraktijk. Die zou niet alleen Nieuwland maar ook Mortiere kunnen bedienen. Dit zeer valide idee laat zich momenteel nog niet realiseren. Het maakt onderdeel uit van een politiek heet hangijzer genaamd ‘inrichting Trekdijk’. Mogelijk komt er in de volgende maand enige tekening in die zaak.

4. Leefkuil.

Op voorstel van de Dorpsvereniging is de Leefkuil sterk onder handen genomen. Gezegd dient dat het resultaat van de vernieuwingen er mag zijn. Als doorgaande route voor fietsers is de inrichting nu minder geschikt. De ‘kuil’ is met grond gevuld. Of de tegels die daar lagen ook zijn verwijderd is niet duidelijk. Wel schijnt de afwatering te zijn verlegd. Die plek inzaaien wordt afgeraden. Immers dat zou kunnen leiden tot enthousiast gebruik door geliefde huisdieren. Er wordt een ander gebruik voorgesteld.

5. Suggesties aan Dorpsvereniging voor locatie boom die is geschonken.

Het 50 jarige jubileum van de Dorpsvereniging heeft o.a. een gift opgeleverd ter besteding aan een monumentale boom. Ben laat weten dat zeker een linde kan worden aangeschaft. De boom zou dan in ‘de Kuil’ kunnen worden geplant.

6. Landbouwverkeer versus Oude Rijksweg.

Tal van ideeën passeren de revue. De dreunende geluidsoverlast, die al vroeg in de morgen een aanvang neemt, is al lang een doorn in het oog. Er moet nu echt wat gebeuren. De instanties die zich hiermee zouden kunnen bemoeien zijn:  Waterschap, Provincie, Gemeente. Kennelijk bereiken de klachten hierover vanuit Nieuwland niet de juiste oren. Een naam die bij de Gemeente wordt genoemd is een zekere Vermeer.  Het is zeker niet zo dat alleen Nieuwlanders last ondervinden, maar ook de tijdelijk wonende arbeidsmigranten lijken een rustiger overnachtingsplek te prefereren.

7. Publicatieborden en de aanmelding van evenementen.

De borden zien er prachtig uit en laten zien wat er te gebeuren staat. Bij het neerzetten van de borden werd gestuit op een ondergrond die slechts met aanwending van brute kracht kon worden voorzien van de benodigde gaten. Naar de afkomst van de betonnen weerstand kan men slechts raden. Het is natuurlijk niet voor niets dat langs de Weizichtweg geen boom wil groeien op de zooi die door RWS destijds i.v.m. de N-57 werd gestort.

Enfin, er zullen nieuwe bomen bij de ingang naar Nieuwland worden geplant die in ruime mate zullen worden voorzien van groeizame grond. Daartoe zal de toxische grond in ruime mate worden afgegraven.

8. Ontwikkelingen rond huisvesting arbeidsmigranten in de kern.

Dat ‘huisjesmelkers’ hun beleggingspandjes voor veel geld verhuren, is een bekend fenomeen. In Amsterdam is zelfs een telg van het Koningshuis met deze praktijken doende.

In Nieuwland gebeurt dit dus ook. Arbeidsmigranten genoeg. Maar er moet wel een balans in stand worden gehouden. Het mag niet zo zijn dat woningen die door starters kunnen worden benut gaan verdwijnen. Op de duur zou dat schadelijk kunnen zijn voor de bewoners van Nieuwland.

In de kern van Nieuwland zijn nu een aantal huizen aan te wijzen die door groepen arbeidsmigranten worden bewoond. Zijn komen uit verscheidene landen en spreken elkaars taal niet of nauwelijks. Het is maar de vraag of deze ( in de industrie zoals Damen zo welkome lieden) ook de gebruikelijke Gemeente belastingen afdragen. Kortom, het is van groot belang dat in deze kwestie beleid met worden ontwikkeld.

Voorgesteld wordt dit punt op de Dorpstafel van 21 november a.s. in te brengen.

9. Trekdijk, stand van zaken.

De werkgroep Trekdijk is, zoals bekend, in het Participatieteam vertegenwoordigd door John de Rijke, Hans van Hal en Ron Thiry.

Gedrieën hebben zij heel veel tijd gestoken in het vinden van alternatieven voor de invulling van het Trekdijk gebied.

Zij hadden te kampen met een eerder genomen raadsbesluit waarin het gebied voornamelijk zou worden ingericht voor bedrijven van een categorie 4.1. Dus bedrijven die niemand in de buurt wil hebben, laat staan er naast wil wonen. Nochtans leek dat de Gemeente Middelburg de enige weg om het geld dat de aanschaf van die grond, boekhoudkundig althans, zou hebben gekost, zo spoedig mogelijk terug te verdienen.

De vertegenwoordigers van Nieuwland stelden daar een aantal interessante alternatieven tegenover.

Van de kant van het Ambtenaren apparaat alsmede de MBC (Middelburgse Bedrijvenclub) werden weinig alternatieven ingebracht.

Er werd een tijdstip ingesteld waarop een plan ter tafel moest worden gebracht. Dat was 1 september 2019. Maar doordat er vrij lang was gesteggeld over de tekst van het Plan van Aanpak, wat dus alleen maar tijd kostte, werd er enig uitstel bedongen.

Volgende maand, november, zullen het college van B&W en de Gemeenteraad, na uitgebreide inleiding van de participatiegroepsleden, wellicht tot een standpunt komen.

Het wordt dus behoorlijk spannend. Op de Dorpstafel zal het resultaat worden besproken en zal eventueel gekeken gaan worden hoe het verder gaat.

10 en 11.  Vuurwerkoverlast en Dorpstafel van 21 november a.s.

Deze punten gingen aan ondergetekende voorbij. Immers, hij moest zich naar elders begeven.

Voor verslag:

A.G. Vluggen.

Aanvullingen door Rianne van Iwaarden bij punten 10 en 11:

In februari heeft burgemeester Harald Bergmann gesproken met een aantal inwoners van Nieuw- en Sint Joosland over de vuurwerkoverlast die zij hadden ondervonden van de afgelopen jaarwisseling. De gemeente Middelburg gaat, in samenspraak met andere partijen, waaronder politie, actie ondernemen om deze vuurwerkoverlast in kaart te brengen en binnen de mogelijkheden die er zijn zoveel mogelijk tegengaan. Daartoe zal het onderwerp vuurwerkoverlast op de agenda komen van de Dorpstafel van 21 november a.s. Aan bezoekers zal dan ideeën, suggesties en meningen worden gevraagd.

No Comments Yet.

Leave a comment